Prah oslobodenia pre rok 2024.

Prah oslobodenia pre rok 2024 ostáva bez zmeny oproti roku 2023.

Pre rok 2024 (sledovaný rok) bude prah oslobodenia rovnaký pre dovoz tovaru v rámci EÚ aj vývoz tovaru v rámci EÚ a je stanovený vo výške 1 000 000 eur.

Pre subjekty, ktoré pôsobia v odvetviach pôdohospodárstva a potravinárstva, budú zachované prahy oslobodenia 200 000 eur pre dovoz tovaru v rámci EÚ a 400 000 eur pre vývoz tovaru v rámci EÚ. Nižšie prahy oslobodenia sa vzťahujú na subjekty, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu SR s hlavnou činnosťou podľa SK NACE:

  • 01 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace,
  • 02 Lesníctvo a ťažba dreva,
  • 03 Rybolov a akvakultúra,
  • 10 Výroba potravín,
  • 11 Výroba nápojov,
  • 12 Výroba tabakových výrobkov.

Výpočet spravodajskej povinnosti pre rok 2024.

Výpočet sa robí zvlášť pre dovoz tovaru v rámci EÚ a zvlášť pre vývoz tovaru v rámci EÚ.

Ak spravodajská jednotka sumárne od októbra 2022 do septembra 2023 prekročila stanovené prahy oslobodenia, ostáva jej spravodajská povinnosť aj v roku 2024.

Ak spravodajská jednotka sumárne od októbra 2022 do septembra 2023 neprekročila stanovený prah oslobodenia, nebude mať od januára 2024 spravodajskú povinnosť, teda nebude vykazovať hlásenia INTRASTAT-SK na tom toku, kde neprekročí prah oslobodenia.
Následne od 01. 01. 2024 si spravodajská jednotka musí v každom mesiaci sledovať kumulatívnu hodnotu dovozu a vývozu tovaru v rámci EÚ od začiatku roka 2024, zvlášť pre dovoz a zvlášť pre vývoz tovaru. V prípade dosiahnutia hodnoty vyššej ako prah oslobodenia, vzniká spravodajská povinnosť na danom toku od mesiaca prekročenia tejto hodnoty.

Viac informácií

Dávame do pozornosti, že všetky používané tlačivá Štatistiky zahraničného obchodu môžete vypĺňať priamo cez Ústredný portál finančnej správy slovensko.sk