Formulár Intrastat WEBFORM

Vytvorenie a podanie hlásenia cez internetový prehliadač (on-line)

Vytvoriť elektronické hlásenie možno priamo na stránke https://intrastat.financnasprava.sk/ .

Prihlásenie

Použiť zaslané  prihlasovacie údaje (Meno a Heslo).

Obr. 1: Prihlásenie
1-webform

Vytvorenie hlásenia

Výber záložky  „Vytvoriť hlásenie“.

V kroku 1 označiť vytváranie hlásenia o prijatí alebo odoslaní tovaru.

Obr. 2: Vytvorenie hlásenia
2-webform

V kroku 2 vybrať si, či vytváram hlásenie riadne alebo opravné.

V kroku 3 zvoliť druh hlásenia, úplné alebo nulové.

V kroku 4 je už predvyplnené: IČ DPH, názov, ulica, PSČ, obec.

Doplniť číslo organizačnej jednotky vo forme „000“, ak predkladáte hlásenie za celú spoločnosť. Ak máte organizačné jednotky, ktoré predkladajú hlásenia samostatne, vyplní sa v tomto odseku konkrétne číslo organizačnej jednotky, ktoré Vám bolo pridelené.

V kroku 5 Zástupca (zakliknúť, ak spravodajská jednotka poverila zástupcu na podávanie Intrastat hlásení).

Vyplniť IČ DPH (ak je zástupca registrovaný na účely DPH), názov, ulica, PSČ, obec.

V kroku 6 vyplniť Meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo, email (kto hlásenie zostavil).

V kroku 7 vyplniť:

 • Obdobie: mesiac MM (napr. 01, 02, …11, 12) a rok RRRR (napr. 2021);
 • Počet položiek (uviesť celkový počet položiek, ktoré budú vyplnené v hlásení);
 • Poradové číslo hlásenia (každý mesiac začínať s číslicou 1);
 • Popis hlásenia (informácia pre Vás – nepovinný údaj).

V kroku 8 vyplniť všetky uvedené polia. Po ich vyplnení stlačiť „Pridať položku“. Pokračovať vo vypĺňaní ďalších položiek. Po vypísaní každej položky, vrátane poslednej, stlačiť „Pridať položku“. Vyplnené položky sa zobrazujú v dolnej časti obrazovky.

Obr. 3: Pridanie položky
3-webform

Po vyplnení všetkých položiek, vytváranie hlásenia ukončiť stlačením tlačidla Potvrdiť (tlačidlo má tvar zaškrtávacieho políčka).

Obr. 4: Uloženie hlásenia
4-webform

Po úspešnom vygenerovaní XML správy sa zobrazí oznam Hlásenie bolo vytvorené, XML správa vygenerovaná a prijatá na ďalšie spracovanie.

Pri vytváraní hlásenia možno kedykoľvek urobiť opravu v hlásení, pokiaľ ešte nebolo odoslané (opraviť alebo zmazať položku).

Obr. 5: Oprava údaju uloženej položky
5-webform

V prípade, že bol zadaný nesprávny celkový počet položiek alebo nesprávne obdobie v roku, je možné tieto údaje opraviť cez ponuku „Opraviť hlavičku“.

Obr. 6: Oprava údajov v hlavičke
6-webform

Kontrola podaného hlásenia

Výber záložky „Výpis o doručení“.

Po podaní hlásenia, skontrolujte jeho stav.

Hlásenie je Odoslané/Prijaté/Schválené alebo Chybné (v Detaile je chybová hláška).

Po zistení nesprávne zadaného údaju už v schválenom hlásení, sú dve možnosti: poslať opravné hlásenie, alebo rušiace hlásenie.

Obr. 7: Kontrola podaného hlásenia
7-webform

Vytvorenie opravného hlásenia

Výber záložky „Vytvoriť hlásenie“.

V kroku 1 označiť hlásenie o prijatí alebo odoslaní tovaru.

V kroku 2 označiť opravné hlásenie.

V kroku 3 označiť úplné hlásenie.

Kroky 4, 5, 6 iba preklikať.

V kroku 7 vyplniť:

 • Obdobie (zadať obdobie schváleného hlásenia, v ktorom je potrebné opraviť položku/položky);
 • Vyplniť Poradové číslo (zadať poradové číslo schváleného hlásenia, v ktorom idete opraviť položku/položky);
 • Počet položiek (zadať počet položiek, ktoré budete opravovať);
 • Por. číslo opravy (zadať poradové číslo opravy, teda ak toto hlásenie opravujete prvý raz, zadáte 1, ak ste už niečo v tomto konkrétnom hlásení opravovali v minulosti, zadáte nasledujúce poradové číslo, napr. 2);
 • Popis hlásenia (nepovinný údaj).

V kroku 8 vyplniť všetky uvedené polia už s príslušnou opravou.

Po ich vyplnení do záložky „Pridať položku“ vypísať číslo opravovanej položky z pôvodného hlásenia a až potom stlačiť „Pridať položku“.

Po oprave všetkých položiek, vytváranie opravného hlásenia ukončiť stlačením tlačidla Potvrdiť (tlačidlo má tvar zaškrtávacieho políčka).

Vytvorenie rušiaceho hlásenia

Výber záložky „Vytvoriť hlásenie“.

V kroku 1 označiť hlásenie o prijatí alebo odoslaní tovaru.

V kroku 2 označiť opravné hlásenie.

V kroku 3 označiť rušiace hlásenie.

Kroky 4, 5, 6 iba preklikať.

V kroku 7 vyplniť:

 • Obdobie (zadať obdobie schváleného hlásenia, ktoré chcete zrušiť);
 • Vyplniť Poradové číslo (zadať poradové číslo schváleného hlásenia, ktoré chcete zrušiť);
 • Por. číslo opravy (zadať poradové číslo opravy, teda ak toto hlásenie opravujete prvý raz, zadáte 1, ak ste už niečo v tomto konkrétnom hlásení opravovali v minulosti, zadáte pre rušiace hlásenie nasledujúce poradové číslo, napr. 2);
 • Popis hlásenia (nepovinný údaj).

Vytváranie rušiaceho hlásenia ukončiť stlačením tlačidla Potvrdiť (tlačidlo má tvar zaškrtávacieho políčka).