Zber údajov

Podľa § 25a ods. 2 zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike je možné hlásenia INTRASTAT-SK predložiť iba v elektronickej podobe. Keďže inú možnosť pre tieto štatistické zisťovania zákon nepozná, je elektronická podoba hlásení INTRASTAT-SK považovaná za jediný možný spôsob splnenia spravodajskej povinnosti pri vykazovaní obchodu s tovarom medzi členskými štátmi EÚ.

Za elektronické podanie hlásenia je považované zaslanie údajov vo forme XML správy so stanovenou štruktúrou vety.

Na vytvorenie a zaslanie takéhoto elektronického dokumentu (XML správy) môžete použiť softvérovú aplikáciu Intrastat-CS alebo vytvoriť hlásenie priamo na stránke Finančného riaditeľstva SR   cez voľbu Vytvoriť hlásenie. Postup pre ich použitie nájdete v Zber údajov/Formulár Intrastat WEBFORM a Zber údajov/Aplikácia Intrastat-CS. Tak aplikácia Intrastat-CS, ako aj WEBFORM sú bezplatné a existuje k nim užívateľská podpora.

Na zabezpečené pripojenie k portálu Finančného riaditeľstva SR sú potrebné prihlasovacie údaje, ktoré generuje Colná sekcia Finančného riaditeľstva SR. Prvotné prihlasovacie údaje zasiela spravodajským jednotkám Štatistický úrad SR. V prípade problémov s použitím alebo straty prihlasovacích údajov kontaktujte Konzultačné pracovisko Finančného riaditeľstva SR (helpdesk.intrastat@financnasprava.sk).

Technické prostriedky pre podanie elektronického hlásenia

Softvérová aplikácia Intrastat-CS

Softvérová aplikácia Intrastat-CS má okrem základnej funkcionality (vytvorenie hlásenia, jeho transformácia do formátu XML a odoslanie prostredníctvom pripojenia na portál Finančného riaditeľstva SR), aj ďalšie možnosti, ako je archivovanie hlásení, vytváranie vzorov hlásení, vzorov položiek, vytvorenie lokálneho colného sadzobníka, aktualizovanie použitých kurzov na zmenu meny, aktualizáciu číselníkov atď. Ak používate vlastný softvér na vytvorenie hlásenia, musíte zachovať predpísaný XML formát. Správnosť vytvoreného hlásenia v tvare XML správy si môžete overiť v aplikácii Intrastat-CS.

Webový formulár – Intrastat WEBFORM

Webový formulár Finančného riaditeľstva SR je vhodnejšie použiť pre hlásenia s menším počtom položiek (riadkov). Webový formulár zároveň umožňuje aj import položiek z formátu CSV.

Iné komerčne distribuované a vlastné programy

Pre vytvorenie hlásení INTRASTAT-SK je možné použiť aj komerčne distribuované programy alebo programy, ktoré si ako spravodajská jednotka vytvoríte sami. Štatistický úrad SR však neautorizuje ani neposudzuje tieto programové prostriedky. Je vo vašej kompetencii, resp. na vašom uvážení, pre ktorý programový produkt sa rozhodnete. Pre prenos (podanie) takto vytvorených hlásení je potrebné, aby veta mala stanovenú štruktúru a XML formát .