Často kladené otázky

Spravodajská povinnosť sa vzťahuje na všetky subjekty, ktoré splnia jednu z podmienok:

  • prekročili prah oslobodenia pre dovoz tovaru v rámci EÚ  a vývoz tovaru v rámci EÚ, ktorý je stanovený vo výške 1 000 000 eur. Na určenie spravodajskej povinnosti pre rok 2024 sa berie do úvahy obdobie október 2022 až september 2023.
  • od 01. 01. 2024 kumulatívne prekročili hodnotu 1 000 000 Eur pre dovoz tovaru v rámci EÚ, vývoz tovaru v rámci EÚ alebo pre oba toky.

Avšak pre subjekty, ktoré pôsobia v odvetviach pôdohospodárstva a potravinárstva, boli zachované prahy oslobodenia 200 000 eur pre dovoz tovaru v rámci EÚ a 400 000 eur pre vývoz tovaru v rámci EÚ.

Subjekt má povinnosť   sledovať si  vznik spravodajskej povinnosti. Ak zistí, že prekročil prahy oslobodenia na príslušnom toku, oznámi túto skutočnosť Štatistickému úradu SR najneskôr do desiatich dní odo dňa jej vzniku vyplnením tlačiva „REGISTRAČNÝ DOTAZNÍK“. Tlačivo nájde na webovej stránke https://intrastat.statistics.sk/Intrastat/spravodajska-povinnost-tlaciva/. Registračný dotazník môžete tiež priamo vyplniť cez Ústredný portál Finančnej správy  slovensko.sk.

Na základe registračného dotazníka oznámia pracovníci Štatistického úradu SR spravodajskej jednotke prihlasovacie údaje pre zasielanie hlásení INTRASTAT-SK: https://intrastat.financnasprava.sk, cez ktorý sa posielajú hlásenia v elektronickej forme.

Ak sú dovozy a vývozy tovaru v rámci EÚ predmetom obchodnej operácie, ktorá je nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu alebo dodaním tovaru z tuzemska do iného členského štátu podľa platného zákona o DPH, sledovaným obdobím je kalendárny mesiac, v ktorom vznikla daňová povinnosť podľa tohto zákona. Ak je časový posun medzi dňom vzniku daňovej povinnosti a dňom fyzického dovozu alebo vývozu tovaru v rámci EÚ dlhší ako 2 kalendárne mesiace, sledovaným obdobím je kalendárny mesiac, v ktorom bol tovar fyzicky dovezený alebo vyvezený.

Pre ostatné obchodné operácie (napr. dodanie s inštaláciou a montážou, spracovanie na základe zmluvy, obchod v rámci EÚ s elektrinou a zemným plynom), ktoré nie sú dodaním do iného členského štátu alebo nadobudnutím tovaru z iného členského štátu podľa zákona o DPH, je sledovaným obdobím kalendárny mesiac, v ktorom bol tovar fyzicky dovezený alebo vyvezený.

Hlásenie posielajte iba za ten tok, na ktorom ste prekročili prah oslobodenia.

Existujú 3 spôsoby vyplňovania hlásenia:

Do pätnásteho kalendárneho dňa po skončení sledovaného obdobia. Ak pripadne posledný deň lehoty na predloženie INTRASTAT-SK hlásenia na sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.

Číslo hlásenia v každom mesiaci začína č. 1.

Poradové čísla čiastkových hlásení v sledovanom období musia nasledovať za sebou, bez prerušenia.

Hlásenia sa číslujú zvlášť pre prijatie a zvlášť pre odoslanie.

V takomto prípade je potrebné zaslať ďalšie riadne hlásenie s vyšším poradovým číslom, kde uvediete iba údaje z faktúr, ktoré neboli zahrnuté v predchádzajúcom hlásení.

V takomto prípade pošlete nulové hlásenie.

Opravu schváleného hlásenia môžete urobiť podaním opravného hlásenia OPRAVOU POLOŽKY alebo zrušením celého hlásenia RUŠIACIM HLÁSENÍM.

  1. Ak sa pôvodná hodnota tovaru zmenila o 5 % alebo viac a zároveň minimálne o 15 000 eur;
  2. ak sa pôvodná čistá hmotnosť zmenila o 5 % alebo viac a zároveň minimálne o 500 kg;
  3. ak sa pôvodné množstvo v dodatkových merných jednotkách zmenilo o 5 % alebo viac.

V takomto prípade kontaktujte Konzultačné pracovisko finančnej správy (helpdesk.intrastat@financnasprava.sk) pre štatistické zisťovania INTRASTAT-SK na vygenerovanie nových prihlasovacích údajov.

V takomto prípade zrušíte pôvodné hlásenie RUŠIACIM HLÁSENÍM a pošlete nové hlásenie s vyšším poradovým číslom.

Postup bude závisieť od dôvodu vydania dobropisu a to:

  • Ak sa dobropisom opravuje pôvodná faktúra bez vrátenia tovaru, urobíte opravné hlásenie.
  • Ak je dobropis spojený s vrátením tovaru, odošlete riadne hlásenie, ale na opačnom toku. Fakturovaná hodnota musí byť kladné číslo.
  • Ak dobropisom predávajúci dodatočne znížil cenu tovaru z dôvodu zľavy alebo rabatu, ktoré sa týkajú viacerých sledovaných období (napr. množstevné rabaty), toto zníženie fakturovanej sumy na hláseniach neuvádzate a zaslané hlásenia neopravujete.