Kód tovaru

Kód tovaru patrí medzi základné ukazovatele v štatistike zahraničného obchodu, ktorej súčasťou sú aj štatistické zisťovania INTRASTAT-SK. Na označenie tovaru sa používa osemmiestny číselný kód podpoložky kombinovanej nomenklatúry (KN), ktorá je nielen štatistickou, ale aj colnou nomenklatúrou EÚ (je súčasťou Spoločného colného sadzobníka).

KN vychádza z Harmonizovaného systému (HS) a je založená na opise a numerickom označení tovaru osemmiestnym číselným znakom. Prvých šesť číselných znakov tvorí kód podpoložky HS, čo je tovarová nomenklatúra používaná celosvetovo, a pridáva siedmy a ôsmy číselný znak ako podpoložku KN. Podľa KN možno tovar v colnom sadzobníku systematicky zatriediť do 21 tried a 99 kapitol.

HS pozostáva z približne 5-tis. tovarových skupín (tzv. podpoložiek), z ktorých každá je identifikovaná šesťmiestnym číselným kódom. Podpoložky sa združujú do položiek (štvormiestny kód) a položky do kapitol (dvojmiestny kód) a kapitoly do tried. Význam HS spočíva najmä v opatreniach zabezpečujúcich jednotný výklad a periodickú aktualizáciu v závislosti od vývoja technológií a zmien v medzinárodnom obchode, v rozhodnutiach o klasifikačných otázkach. Veľké revízie HS sa uskutočňujú každých 4 – 6 rokov.

Určenie kódu tovaru, t. j. zatrieďovanie tovaru podľa kombinovanej nomenklatúry, sa riadi Všeobecnými pravidlami na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, ktoré sú súčasťou nariadenia, a preto sú záväzné. Musíte poznať viaceré charakteristiky danej komodity napr. z akého je materiálu, aké má rozmery, na čo slúži, aby ste mohli správne určiť kód. Takýmto spôsobom funguje aj stránka https://eurostat.prod.3ceonline.com/ , kde po zadaní opisu svojho výrobku (iba v angličtine) môžete získať informáciu o možných kódoch tovaru.

Kombinovaná nomenklatúra na rok 2024 je publikovaná v Úradnom vestníku Európskej únie ako Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/2364 PDF, 5 MB

Kombinovaná nomenklatúra sa každoročne modifikuje, pričom sa mení buď číselné označenie (kód) tovaru alebo textový opis tovaru, podľa ktorého sa tovaru priraďuje kód. Prehľad zmien kódov v kombinovanej nomenklatúre 2023 nájdete v nasledujúcej tabuľke:

NázovFormát XLSXFormát PDF
Prevodník kódov medzi rokmi 2023 a 2024XLSX, 11 kB PDF, 562 kB
Zrušené kódy v roku 2024XLSX, 9 kB PDF, 371 kB
Nové kódy v roku 2024XLSX, 9 kB PDF, 379 kB

Na stránke Eurostatu je k dispozícii elektronická verzia kombinovanej nomenklatúry .

Kombinovaná nomenklatúra – archív

Kombinovaná nomenklatúra na rok 2023

NázovFormát XLSXFormát PDF
Prevodník kódov medzi rokmi 2022 a 2023XLSX, 11 kB PDF, 1 MB
Zrušené kódy v roku 2023XLSX, 9 kB PDF, 378 kB
Nové kódy v roku 2023XLSX, 9 kB PDF, 379 kB

Kombinovaná nomenklatúra na rok 2022

NázovFormát XLSXFormát PDF
Prevodník kódov medzi rokmi 2021 a 2022XLSX, 31 kB PDF, 1 MB
Zrušené kódy v roku 2022XLSX, 15 kB PDF, 497 kB
Nové kódy v roku 2022XLSX, 18 kB PDF, 576 kB

Kombinovaná nomenklatúra na rok 2021

NázovFormát XLSXFormát PDF
Prevodník kódov medzi rokmi 2020 a 2021XLSX, 11 kB PDF, 49 kB
Zrušené kódy v roku 2021XLSX, 16 kB PDF, 47 kB
Nové kódy v roku 2021XLSX, 14 kB PDF, 48 kB

Kombinovaná nomenklatúra na rok 2020

NázovFormát XLSXFormát PDF
Prevodník kódov medzi rokmi 2019 a 2020XLSX, 14 kB PDF, 66 KB
Zrušené kódy v roku 2020XLSX, 10 kB PDF, 64 kB
Nové kódy v roku 2020XLSX, 10 kB PDF, 63 kB

Kombinovaná nomenklatúra na rok 2019

NázovFormát XLSXFormát PDF
Prevodník kódov medzi rokmi 2018 a 2019XLSX, 10 kB PDF, 63 KB
Zrušené kódy v roku 2019XLSX, 10 kB PDF, 63 kB
Nové kódy v roku 2019XLSX, 10 kB PDF, 63 kB

Kombinovaná nomenklatúra na rok 2018

NázovFormát XLSXFormát PDF
Prevodník kódov medzi rokmi 2017 a 2018XLSX, 11 kB PDF, 211 KB
Zrušené kódy v roku 2018XLSX, 8 kB PDF, 87 kB
Nové kódy v roku 2018XLSX, 8 kB PDF, 86 kB

Kombinovaná nomenklatúra na rok 2017

NázovFormát XLSXFormát PDF
Prevodník kódov medzi rokmi 2016 a 2017XLSX, 33 kB PDF, 511 KB
Zrušené kódy v roku 2017XLSX, 16 kB PDF, 235 kB
Nové kódy v roku 2017XLSX, 17 kB PDF, 248 kB

Kombinovaná nomenklatúra na rok 2016

NázovFormát XLSXFormát PDF
Prevodník kódov medzi rokmi 2015 a 2016XLSX, 10 kB PDF, 253 KB
Zrušené kódy v roku 2016XLSX, 8 kB PDF, 165 kB
Nové kódy v roku 2016XLSX, 10 kB PDF, 168 kB