Tlačivá pre register subjektov zahraničného obchodu

Dávame do pozornosti, že všetky používané tlačivá Štatistiky zahraničného obchodu môžete vypĺňať priamo cez Ústredný portál finančnej správy slovensko.sk

Spravodajské jednotky

Registračný dotazník

Vyplnením registračného dotazníka si spravodajská jednotka pre systém INTRASTAT-SK splní svoju povinnosť podľa § 25a ods. 3 zákona č. 540/2001 o štátnej štatistike. Spravodajská jednotka na dotazníku uvedie svoje identifikačné údaje vedené v príslušných registroch. Zároveň uvedie kontaktné údaje, t. j. adresu pracoviska a meno osoby zodpovednej za zostavovanie INTRASTAT-SK hlásení, jej telefónne číslo a emailovú adresu. Tieto informácie umožňujú ŠÚ SR priamu komunikáciu so zodpovednou osobou.

Registračný dotazník: RTF, 101 kB  PDF, 226 kB  

Tlačivo pre oznámenie zástupcu

Spravodajská jednotka môže poveriť tretiu stranu – zástupcu, aby za ňu predložil INTRASTAT-SK hlásenie. Spravodajská jednotka oboznámi s touto skutočnosťou Štatistický úrad SR, pričom uvedie svoje identifikačné údaje (identifikačné číslo pre DPH, obchodné meno a adresu sídla) a identifikačné údaje zástupcu. Rovnako oznámi zmenu zástupcu alebo zrušenie poverenia.

Oznámenie o zástupcovi: RTF, 112 kB PDF, 201 kB

Plnomocenstvo

Plnomocenstvo je určené pre zastupovanie spravodajskej jednotky splnomocneným zástupcom pri plnení spravodajskej povinnosti v rámci štatistických zisťovaní INTRASTAT-SK. Nutnosťou je najmä v prípade preberania prihlasovacích údajov na portál finančnej správy pre systém INTRASTAT-SK, pretože zástupca ich môže prevziať len, ak ho k tomu splnomocní spravodajská jednotka a po predložení platného plnomocenstva. Vzor plnomocenstva zároveň ponúka možnosti splnomocniť zástupcu pre viaceré právne úkony, z ktorých sa preškrtnú tie, ktoré nebude zástupca vykonávať. Náležitosti označené *) dávajú možnosť výberu. Povinnými náležitosťami plnomocenstva sú identifikačné údaje o splnomocniteľovi a splnomocnencovi, doba trvania splnomocnenia, dátum podpísania, čitateľné meno, funkcia a podpis oboch zúčastnených strán.

Vzor plnomocenstva: RTF, 67 kB  PDF, 278 kB

Tlačivo pre oznámenie organizačných jednotiek

Spravodajská jednotka predkladá zvyčajne jedno hlásenie za celú organizáciu. V takom prípade sa v odseku Číslo organizačnej jednotky na INTRASTAT-SK hlásení uvedie číslo „000“.

Po dohode so Štatistickým úradom SR môže spravodajská jednotka predkladať INTRASTAT-SK hlásenie zvlášť za viac organizačných jednotiek, ktoré identifikuje v rámci svojej organizácie (ide napr. o samostatné závody). V takom prípade predloží úradu zoznam týchto jednotiek spolu s úplnou adresou a kontaktnými údajmi (kontaktná osoba, telefón, e-mail). Úrad každej organizačnej jednotke pridelí číslo organizačnej jednotky, ktoré je potom táto jednotka povinná vždy uvádzať v odseku Číslo organizačnej jednotky na INTRASTAT-SK hlásení.

Oznámenie organizačných jednotiek: RTF, 126 kB PDF, 205 kB

 

Dávame do pozornosti, že všetky používané tlačivá Štatistiky zahraničného obchodu môžete vypĺňať priamo cez Ústredný portál finančnej správy slovensko.sk