Tlačivá pre register subjektov zahraničného obchodu

Spravodajské jednotky

Registračný dotazník

Vyplnením registračného dotazníka si spravodajská jednotka pre systém INTRASTAT-SK splní svoju povinnosť podľa § 25a ods. 3 zákona č. 540/2001 o štátnej štatistike. Spravodajská jednotka na dotazníku uvedie svoje identifikačné údaje vedené v príslušných registroch. Zároveň uvedie kontaktné údaje, t. j. adresu pracoviska a meno osoby zodpovednej za zostavovanie INTRASTAT-SK hlásení, jej telefónne číslo a emailovú adresu. Tieto informácie umožňujú ŠÚ SR priamu komunikáciu so zodpovednou osobou.

Registračný dotazník: RTF, 101 kB  PDF, 226 kB  

Tlačivo pre oznámenie zástupcu

Spravodajská jednotka môže poveriť tretiu stranu – zástupcu, aby za ňu predložil INTRASTAT-SK hlásenie. Spravodajská jednotka oboznámi s touto skutočnosťou Štatistický úrad SR, pričom uvedie svoje identifikačné údaje (identifikačné číslo pre DPH, obchodné meno a adresu sídla) a identifikačné údaje zástupcu. Rovnako oznámi zmenu zástupcu alebo zrušenie poverenia.

Oznámenie o zástupcovi: RTF, 112 kB PDF, 201 kB

Plnomocenstvo

Plnomocenstvo je určené pre zastupovanie spravodajskej jednotky splnomocneným zástupcom pri plnení spravodajskej povinnosti v rámci štatistických zisťovaní INTRASTAT-SK. Nutnosťou je najmä v prípade preberania prihlasovacích údajov na portál finančnej správy pre systém INTRASTAT-SK, pretože zástupca ich môže prevziať len, ak ho k tomu splnomocní spravodajská jednotka a po predložení platného plnomocenstva. Vzor plnomocenstva zároveň ponúka možnosti splnomocniť zástupcu pre viaceré právne úkony, z ktorých sa preškrtnú tie, ktoré nebude zástupca vykonávať. Náležitosti označené *) dávajú možnosť výberu. Povinnými náležitosťami plnomocenstva sú identifikačné údaje o splnomocniteľovi a splnomocnencovi, doba trvania splnomocnenia, dátum podpísania, čitateľné meno, funkcia a podpis oboch zúčastnených strán.

Vzor plnomocenstva: RTF, 67 kB  PDF, 278 kB

Tlačivo pre oznámenie organizačných jednotiek

Spravodajská jednotka predkladá zvyčajne jedno hlásenie za celú organizáciu. V takom prípade sa v odseku Číslo organizačnej jednotky na INTRASTAT-SK hlásení uvedie číslo „000“.

Po dohode so Štatistickým úradom SR môže spravodajská jednotka predkladať INTRASTAT-SK hlásenie zvlášť za viac organizačných jednotiek, ktoré identifikuje v rámci svojej organizácie (ide napr. o samostatné závody). V takom prípade predloží úradu zoznam týchto jednotiek spolu s úplnou adresou a kontaktnými údajmi (kontaktná osoba, telefón, e-mail). Úrad každej organizačnej jednotke pridelí číslo organizačnej jednotky, ktoré je potom táto jednotka povinná vždy uvádzať v odseku Číslo organizačnej jednotky na INTRASTAT-SK hlásení.

Oznámenie organizačných jednotiek: RTF, 126 kB PDF, 205 kB