Zmeny od 01. 01. 2022

Prah oslobodenia

Pre rok 2022 (sledovaný rok) je prah oslobodenia rovnaký pre dovoz tovaru v rámci EÚ (prijatie) aj vývoz tovaru v rámci EÚ (odoslanie) a je stanovený vo výške 1 000 000 eur.

Pre subjekty, ktoré pôsobia v odvetviach pôdohospodárstva a potravinárstva, budú zachované prahy oslobodenia 200 000 eur pre dovoz tovaru v rámci EÚ a 400 000 eur pre vývoz tovaru v rámci EÚ. Nižšie prahy oslobodenia sa vzťahujú na subjekty, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky s hlavnou činnosťou podľa SK NACE:

  • 01 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace,
  • 02 Lesníctvo a ťažba dreva,
  • 03 Rybolov a akvakultúra,
  • 10 Výroba potravín,
  • 11 Výroba nápojov,
  • 12 Výroba tabakových výrobkov.

Vykazovanie nových premenných na hláseniach o vývoze tovaru v rámci EÚ (ZO 2-12)

Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2152 z 27. novembra 2019 o európskych podnikových štatistikách zavádza povinnú výmenu mikroúdajov o vývoze tovaru v rámci EÚ (odoslanie) spolu s povinným zberom nových premenných na tomto toku – krajiny pôvodu a IČ DPH partnera v členskom štáte určenia.

Krajinou pôvodu na odoslaní je krajina, v ktorej bol vyvážaný tovar získaný alebo vyrobený, alebo kde bol podstatne prepracovaný. Keď je spoločnosť výrobcom vyvážaných výrobkov, uvedie na hlásení v tomto odseku kód SK (Slovensko).

IČ DPH partnera je IČ DPH toho subjektu, ktorý bude vykazovať nadobudnutie v členskom štáte určenia. Vo väčšine prípadov je to IČ DPH, ktoré sa uvádza aj na súhrnnom výkaze DPH. Avšak v prípade trojstranného obchodu sa vykáže IČ DPH druhého odberateľa v členskom štáte určenia, ktorému je tovar dodaný.

Kódy druhu obchodu

Kód druhu obchodu špecifikuje všetky charakteristiky, ktoré odlišujú jednu operáciu od druhej, bez ohľadu na to, či ide o operácie obchodné alebo iné, ktoré vedú k dovozu/vývozu tovaru.

Nové kódy druhu obchodu: XLSX, 11 kB CSV, 4 kB

Kombinovaná nomenklatúra

Kombinovaná nomenklatúra je pre rok 2022 ustanovená Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 2021/1832 z 12. októbra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku. Tieto zmeny nájdete v časti Kód tovaru (colný sadzobník).

Zmena terminológie

Výrazy „prijatie“ a „odoslanie“ sú nahradené výrazmi „dovoz tovaru v rámci EÚ“ a  „vývoz tovaru v rámci EÚ“.  Tiež sa môžu používať výrazy „ intra-EÚ dovoz a „intra-EÚ vývoz“.

Model systému Intrastat, ktorý zohľadňoval slovenské špecifiká, bol označovaný ako systém INTRASTAT-SK. Keďže nová európska legislatíva pojem „systém Intrastat“ nepozná, bude tento pojem nahradený výrazom „štatistické zisťovania INTRASTAT-SK“.

Názvy formulárov

Premenovali sa názvy formulárov na ZO 1-12 (Hlásenie o dovoze tovaru v rámci EÚ) a ZO 2-12 (Hlásenie o vývoze tovaru v rámci EÚ).

Nahradenie „Prahu transakcie“ „Prahom zásielky“

Od 01. 01. 2022 zaniká možnosť využívať zjednodušené vykazovanie dovozu a vývozu tovaru v rámci EÚ kumulovaním hodnôt tovarových položiek, ktorých hodnota je nižšia ako 200 eur, tzv. „Prah transakcie“.

Súčasne vznikne nová možnosť pre spravodajské jednotky zjednodušene vykazovať dovoz a vývoz tovaru v rámci EÚ s nízkou celkovou hodnotou faktúry, tzv. „Prah zásielky“.

Pre uplatňovanie prahu zásielky sa za zásielku považujú všetky transakcie v sledovanom mesiaci, ktoré sú uvedené na tej istej faktúre. Ak je celková fakturovaná hodnota nižšia ako 1 000 eur (tzv. prah zásielky), spravodajská jednotka môže použiť zjednodušený postup vykazovania.