Ochrana osobných údajov

Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) je pripravený plniť ustanovenia o ochrane osobných údajov uvedené v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon“).

Úrad venuje osobitnú pozornosť rešpektovaniu súkromia používateľov, ktorí navštevujú internetový portál https://intrastat.statistics.sk.

Úrad ako prevádzkovateľ určil zodpovednú osobu, ktorá plní úlohy uvedené v § 46 zákona a ktorú môže kontaktovať dotknutá osoba s otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania jej práv podľa zákona.

Zodpovedná osoba:
Ing. Slavomír Lenhardt
tel.: 0918 936 010
e-mail: Slavomir.Lenhardt@statistics.sk

Účel spracúvania osobných údajov

Úrad spracúva osobné údaje na účely:

  • výkonu štátnej štatistiky (právnym základom je zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 608/2014 z 26. mája 2014, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia týkajúce sa systému vlastných zdrojov Európskej únie, Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii, …),
  • plnenia ďalších zákonných povinností (právnym základom je napr. zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a ďalšie osobitné zákony),
  • realizácie zmluvných vzťahov so zákazníkmi a používateľmi údajov, napr. pri poskytovaní štatistických informácií a údajov a pod.

Postupovanie osobných údajov

Získané osobné údaje nie sú úradom postupované tretím krajinám, ale môžu byť postúpené príjemcom (príslušným štátnym orgánom a osobám), ktorí majú na základe osobitných predpisov právo tieto informácie požadovať.

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje budú úradom spracúvané po dobu, po ktorú je úrad povinný alebo oprávnený podľa osobitných predpisov tieto údaje spracúvať, prípadne po dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie vzájomných práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného záväzku. Po uvedenej dobe úrad zabezpečí výmaz spracúvaných osobných údajov.

Práva dotknutých osôb

Dotknuté osoby majú právo požadovať od úradu prístup k osobným údajom, ktoré sa ich týkajú a majú právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.

Za účelom skvalitňovania poskytovaného obsahu na webových stránkach ŠÚ SR využíva službu Google Analytics, ktorá spracúva súbory „cookies“ a poskytuje súhrnné údaje o priemernej dĺžke návštevy webu a navštívených stránkach, typoch zariadení, type webového prehliadača, z ktorých používatelia k stránke pristupujú, aktivite používateľa, krajine prístupu, atď. Spracovanie týchto údajov podlieha pravidlám ochrany súkromia používaných spoločnosťou Google viac na: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk .

Štatistický úrad Slovenskej republiky na zabezpečenie ochrany spracúvaných osobných údajov prijal technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, ktoré zdokumentoval v Bezpečnostnom projekte informačných systémov obsahujúcich osobné údaje.