Aktuality

Prah oslobodenia pre rok 2024.

Prah oslobodenia pre rok 2024 ostáva bez zmeny oproti roku 2023. Pre rok 2024 (sledovaný rok) bude prah oslobodenia rovnaký pre dovoz tovaru v rámci…
Detail aktuality

Ako to funguje?

Zahájiť obchodovanie v rámci EÚ znamená, že spoločnosť začala dovážať alebo vyvážať tovar Únie, ktorý je v pohybe medzi Slovenskou republikou a členskými štátmi.

Tovar Únie je:

  • tovar úplne získaný alebo vyrobený na colnom území Únie,
  • tovar z krajín a území, ktoré nie sú súčasťou colného územia Únie, prepustený do voľného obehu v niektorom členskom štáte,
  • tovar získaný alebo vyrobený z tovarov uvedených v bode a) a/alebo b).

Obchodovanie v rámci EÚ sa vzťahuje aj na tovar, ktorý je v pohybe medzi Slovenskou republikou a členskými štátmi v rámci colného režimu aktívny zušľachťovací styk.

Spoločnosti, ktorá je registrovaná ako platiteľ DPH v Slovenskej republike, vznikne povinnosť predkladať hlásenia INTRASTAT-SK v prípade, keď hodnota dovozu a /alebo vývozu v rámci EÚ prekročí prah oslobodenia. Vznik spravodajskej povinnosti si sleduje každá spoločnosť sama.

Ak spoločnosť zistí prekročenie prahu oslobodenia, má povinnosť oznámiť túto skutočnosť ŠÚ SR najneskôr do desiatich dní odo dňa vzniku tejto povinnosti. Urobí to vyplnením a zaslaním registračného dotazníka.

Pracovníci ŠÚ SR oznámia spoločnosti prihlasovacie údaje na zasielanie hlásení na portál Finančnej správy SR  pre systém INTRASTAT-SK. Prihlasovacie údaje sa zasielajú do elektronickej schránky spoločnosti alebo poštou.

Hlásenia sa zasielajú mesačne, vždy do pätnásteho kalendárneho dňa po skončení sledovaného obdobia v elektronickej podobe cez portál Finančnej správy SR  pre systém INTRASTAT-SK.

Zasielané údaje sú dôverné a používajú sa len na štatistické účely.

Informácie zo systému INTRASTAT-SK umožňujú zostavovať štatistiku obchodu s tovarom v rámci Únie, ktorá je súčasťou štatistiky zahraničného obchodu.

Štatistika zahraničného obchodu s jej hlavnými ukazovateľmi: celkovým dovozom, celkovým vývozom a saldom obchodnej bilancie, patrí spolu s národnými účtami a platobnou bilanciou medzi základné makroekonomické štatistiky ovplyvňujúce hospodársku politiku vlády.

Odborná aj laická verejnosť má možnosť získať údaje o zahraničnom obchode Slovenskej republiky cez portál ŠÚ SR. Najpodrobnejšie dostupné údaje sú údaje v členení podľa položiek Harmonizovaného systému (HS4) a podľa krajín. Podrobnejšie údaje sú poskytované na vyžiadanie.

Slovenský intra-EÚ obchod za rok 2023

DATAcube.

Údajové tabuľky za ukazovatele hospodárskeho a sociálno-ekonomického vývoja.