Príručka pre spravodajské jednotky

Tu si môžete stiahnuť dokument „Príručka pre spravodajské jednotky 2024“, ktorý Vám pomôže zorientovať sa v systéme INTRASTAT-SK a v ktorom sú uvedené pravidlá pre správne vypĺňanie hlásení.

Príručka pre spravodajské jednotky 2024: PDF, 5 MB

Príručka pre spravodajské jednotky 2023: PDF, 5 MB

1. Štatistika zahraničného obchodu s tovarom, ktorej súčasťou je aj štatistika obchodu s tovarom v rámci Európskej únie, je jednou z najstarších štatistík. Už staroveké civilizácie zaujímalo, s akými komoditami a kde sa obchoduje. Informácie vtedy a aj v neskorších dobách boli najčastejšie získavané z colných záznamov. Aj v modernej dobe je tento zdroj údajov prevládajúcim zdrojom informácii o tovare vstupujúcom a opúšťajúcom určité ekonomické územie.

2. Členské štáty Európskej únie (ďalej len EÚ), ktorá je colnou úniou od roku 1968, používali colné deklarácie ako zdroj údajov o vzájomnom obchode až do roku 1993. Vytvorením jednotného trhu, a teda zrušením colných formalít na hraniciach medzi členskými štátmi, štatistici prišli o svoj tradičný zdroj informácii o pohybe tovaru medzi členskými štátmi EÚ. To viedlo k vytvoreniu systému Intrastat, ktorý bol v členských štátoch zavedený od 1. januára 1993.

3. Vstupom Slovenskej republiky do EÚ 1. mája 2004 aj Štatistický úrad SR, ako štatistický orgán zodpovedný za zostavovanie štatistiky zahraničného obchodu s tovarom, stratil svoj tradičný zdroj údajov o obchode s tovarom medzi Slovenskou republikou a ostatnými členskými štátmi EÚ – colné vyhlásenia (jednotné colné doklady). Nahradili ich vlastnými štatistickými zisťovaniami v rámci systému Intrastat: Hlásením o prijatí tovaru a Hlásením o odoslaní tovaru.

4. Tieto štatistické zisťovania vychádzali z pravidiel systému Intrastat špecifikovaných v európskej legislatíve, ktorá okrem iného vymedzovala spravodajské jednotky, definovala minimálny rozsah ich spravodajskej povinnosti, ako aj pravidlá pre oslobodenie od nej vo forme systému prahov. Aj napriek podstatnému zníženiu administratívneho zaťaženia dovozcov a vývozcov v rámci EÚ, ktoré zavedenie systému Intrastat spôsobilo, je tento systém považovaný za zaťažujúci. Preto Európska komisia (Eurostat) a členské štáty pristúpili k jeho modernizácii.

5. V „modernizovanom systéme Intrastat“ zostali základné princípy zachované – údaje sa naďalej zbierajú priamo od príjemcov a odosielateľov tovaru, pričom väzba na systém dane z pridanej hodnoty bol a posilnená.

6. Zmenila sa tiež terminológia: výrazy „prijatie“ a „odoslanie“ boli nahradené výrazmi „dovoz v rámci EÚ“ resp. „vývoz v rámci EÚ“. Použité môžu byť aj ich skrátené verzie „intra-EÚ dovoz“ resp. „intra-EÚ vývoz“.

7. Model systému Intrastat, ktorý zohľadňoval slovenské špecifiká, bol označovaný ako systém INTRASTAT-SK. Keďže nová európska legislatíva pojem „systém Intrastat“ nepozná, v príručke ako aj v ostatnej dokumentácii bude výraz „systém INTRASTAT-SK“ nahradený výrazom „štatistické zisťovania INTRASTAT-SK“.

8. Údaje zozbierané v rámci štatistických zisťovaní INTRASTAT-SK umožňujú zostavovať štatistiku zahraničného obchodu s tovarom, ktorá patrí spolu s národnými účtami a platobnou bilanciou, využívajúcimi tiež tieto údaje, medzi základné makroekonomické štatistiky produkujúce ukazovatele ovplyvňujúce hospodársku politiku vlády. Európska komisia využíva túto štatistiku na monitorovanie vývoja jednotného trhu, na tvorbu európskej poľnohospodárskej a obchodnej politiky atď. Štatistický úrad SR poskytuje údaje o zahraničnom obchode Slovenskej republiky medzinárodným organizáciám ako sú Svetová obchodná organizácia, Organizácia spojených národov, pre ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou ich štatistík o globálnom obchode s tovarom.

9. Údaje zo štatistických zisťovaní INTRASTAT-SK využívajú združenia zamestnávateľov a profesijné zväzy na hájenie záujmov svojich členov, obchodníci a podnikatelia na získanie informácii o rôznych trhoch a svojom postavení na nich.

10. Vláda Slovenskej republiky svojím Uznesením č. 1001 zo dňa 4. septembra 2002 schválila zámer vybudovať systém INTRASTAT-SK v spolupráci Štatistického úradu SR, Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR. Aj po zlúčení colnej a daňovej správy a vytvorení finančnej správy SR, zostalo zachované rozdelenie kompetencii, pričom kompetencie Colného riaditeľstva SR prešli na Sekciu colnú Finančného riaditeľstva SR a kompetencie Daňového riaditeľstva SR na Sekciu daňovú Finančného riaditeľstva SR.

11. Štatistický úrad SR v zmysle svojej pôsobnosti stanovenej v zákone č. 540/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov vykonáva úlohy štátnej štatistiky vyplývajúce z programu štátnych štatistických zisťovaní, do ktorého sú zahrnuté aj štatistické zisťovania INTRASTAT-SK. Úrad zabezpečuje metodické riadenie celého spracovateľského procesu, zodpovedá za stanovovanie spravodajskej povinnosti, spravovanie a aktualizáciu registra subjektov zahraničného obchodu (ďalej len „register ZO“ alebo „RZO“) a za spracovanie a publikovanie údajov štatistiky zahraničného obchodu. Úrad tiež poskytuje spravodajským jednotkám poradenstvo pri vypracovaní a predkladaní INTRASTAT-SK hlásení.

12. Sekcia colná Finančného riaditeľstvo SR (ďalej len „Colná sekcia FR SR“) zabezpečuje získavanie a prvotnú kontrolu údajov pre štatistické zisťovania INTRASTAT-SK a s tým súvisiace činnosti, napr. poradenstvo pri elektronickom vypĺňaní hlásenia a na vyžiadanie poradenské služby pri zatrieďovaní tovarov podľa podpoložiek kombinovanej nomenklatúry.

13. Pre zjednodušenie práce s príručkou je zoznam použitých skratiek a akronymov uvedený v prílohe 1 a slovník pojmov v prílohe 2.

B. Právny základ pre štatistické zisťovania INTRASTAT-SK

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2152 z 27. novembra 2019 o európskych podnikových štatistikách, ktorým sa zrušuje 10 právnych aktov v oblasti podnikových štatistík

14. Nariadenie zavádza spoločný rámec pre rozvoj, tvorbu a šírenie európskych podnikových štatistík, ktorých súčasťou je aj štatistika obchodu s tovarom v rámci EÚ. Nariadenie zavádza povinnú výmenu mikroúdajov o vývoze tovaru v rámci EÚ medzi štatistickými orgánmi členských štátov, stanovuje jej rozsah a obsah vrátane nových premenných: krajiny pôvodu a IČ DPH partnerského subjektu v členskom štáte určenia, opatrenia na zabezpečenia ochrany dôverných štatistických údajov. V nariadení je tiež špecifikovaná minimálna miera pokrytia vývozu tovaru v rámci EÚ skutočne zozbieranými údajmi, ktorá je stanovená na úrovni 95 % hodnoty celkového vývozu tovaru v rámci EÚ.

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1197 z 30. júla 2020, ktorým sa stanovujú technické špecifikácie a podrobnosti podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2152 o európskych podnikových štatistikách, ktorým sa zrušuje 10 právnych aktov v oblasti podnikových štatistík

15. Nariadenie vo svojej prílohe V definuje štatistické premenné a ich kódovanie, pravidlá týkajúce sa špecifických tovarov alebo pohybov, zjednodušeného vykazovania. V nariadení sú podrobnejšie špecifikované pravidlá výmeny mikroúdajov o vývoze tovaru v rámci EÚ medzi štatistickými orgánmi členských štátov vrátane opatrení v oblasti bezpečnosti a dôvernosti údajov.

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1704 zo 14. júla 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2152 tým, že sa bližšie špecifikujú podrobnosti štatistických informácií, ktoré majú poskytovať daňové a colné orgány, a ktorým sa menia prílohy V a VI k uvedenému nariadeniu

16.Nariadenie špecifikuje, aké informácie z daňových priznaní k DPH a súhrnných výkazov k DPH majú vnútroštátne daňové orgány poskytovať štatistickým orgánom. Nariadenie tiež dopĺňa informácie poskytované daňovými orgánmi o informácie z daňových priznaní k DPH predkladaných v rámci osobitnej úpravy OSS. Nariadenie tiež definuje zoznam údajových prvkov z colných vyhlásení, ktoré majú colné orgány poskytovať štatistickým orgánom.

B.1.1 Nomenklatúry

Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku v platnom znení (konsolidované znenie)

17. Nariadenie ustanovuje kombinovanú nomenklatúru ako základnú tovarovú nomenklatúru na colné a štatistické účely.

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 2023/2364 z 26. septembra 2023, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku v platnom znení

18. Nariadenie o verzii kombinovanej nomenklatúry.

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1470 z 12. októbra 2020 o nomenklatúre krajín a území pre európsku štatistiku medzinárodného obchodu s tovarom a o geografickom členení pre iné podnikové štatistiky.

19. Nariadenie v prílohe I ustanovuje nomenklatúru krajín a území pre štatistiku medzinárodného obchodu s tovarom platnú od 1. januára 2021. Kódy krajín a území uvedené v nariadení sa používajú na vykazovanie členského štátu zaslania, členského štátu určenia a krajiny pôvodu na INTRASTAT-SK hláseniach. Okrem názvu krajiny/územia a príslušného 2-miestneho abecedného kódu je v nariadení uvedený aj opis krajiny/územia.

Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov (konsolidované znenie)

20. Zákon upravuje podmienky získavania štatistických informácií, postavenie a pôsobnosť orgánov vykonávajúcich štátnu štatistiku, úlohy orgánov verejnej moci v oblasti štátnej štatistiky, práva a povinnosti spravodajských jednotiek, ochranu dôverných štatistických údajov pred zneužitím, poskytovanie a zverejňovanie štatistických údajov.

Vyhláška ŠÚ SR č. 292/2020 Z. z. , ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023 v znení neskorších predpisov (konsolidované znenie)

21. Program zisťovaní určuje účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania, vecnú a obsahovú charakteristiku, štatistické ukazovatele a premenné, vymedzuje spravodajské jednotky, stanovuje periodicitu a lehoty na poskytovanie štatistických údajov, ustanovuje, ktorý orgán vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie.

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

22. Zákon okrem definície zdaniteľnej osoby obsahuje aj legálnu definíciu zdaniteľných obchodov ako aj miesta zdaniteľného obchodu, ktoré sú potrebné pre správne určenie štatistických povinností. Okrem toho niektoré premenné štatistických zisťovaní INTRASTAT-SK sa vo svojich definíciách odkazujú na tento zákon.

Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

23. Zákon okrem iného ustanovuje finančnú správu zodpovednou za získavanie a prvotnú kontrolu údajov pre štátnu štatistiku o tovare, ktorý je predmetom obchodu medzi Slovenskom a členskými štátmi EÚ, a upravuje s tým súvisiace činnosti.

C. Všeobecné informácie

24. Súčasťou štatistiky obchodu s tovarom medzi členskými štátmi, teda aj predmetom vykazovania v rámci štatistických zisťovaní INTRASTAT-SK, sú informácie o tovare, ktorý sa fyzicky pohybuje (okrem špecifických tovarov alebo pohybov) medzi Slovenskom a členskými štátmi EÚ a medzi Slovenskom a územím Severného Írska, okrem tovaru v tranzite.

25. Tovar v tranzite je tovar, ktorý na svojej ceste do iného členského štátu EÚ cez Slovensko len prechádza. Ak sa na Slovensku zastaví, potom len z dôvodov súvisiacich s prepravou napr. kvôli prekládke na iný dopravný prostriedok.

26. Na hláseniach sa vykazuje aj tovar, ktorý prekročí vonkajšiu hranicu EÚ pri pohybe na Slovensko z iného členského štátu a zo Slovenska do iného členského štátu (Príklad 1.a).

27. Tovarom je všetok hnuteľný majetok vrátane elektrickej energie a zemného plynu. Inak povedané sú to fyzické predmety, ktoré možno vlastniť, a vlastníctvo ktorých je možné previesť na iný subjekt. Aj určité typy takzvaných produktov zachytávajúcich znalosti uložené na fyzických nosičoch (napr. CD, DVD a pod.), ktoré môžu fyzicky prekračovať hranice, sú považované za tovar.

28. Pod dovozom tovaru v rámci EÚ sa rozumie vstup tovaru na územie Slovenskej republiky, ktorý bol pôvodne vyvezený z iného členského štátu, pričom ide o:

 1. tovar Únie, okrem tovaru, ktorý je v tranzite medzi členskými štátmi, a
 2. tovar, ktorý nie je tovarom Únie, pôvodne prepustený v členskom štáte vývozu do colného režimu aktívny zušľachťovací styk, ktorý v Slovenskej republike zotrvá v colnom režime aktívny zušľachťovací styk alebo je v Slovenskej republike prepustený do voľného obehu.

29. Vývoz tovaru v rámci EÚ je definovaný ako výstup tovaru z územia Slovenskej republiky na miesto určenia v inom členskom štáte, pričom ide o:

 1. tovar Únie, okrem tovaru, ktorý je v tranzite medzi členskými štátmi, a
 2. tovar, ktorý nie je tovarom Únie, prepustený v členskom štáte vývozu alebo v Slovenskej republike do colného režimu aktívny zušľachťovací styk.

30. Na hláseniach INTRASTAT-SK sa vykazuje tovar Únie, ktorý vstupuje na alebo opúšťa územie Slovenska. Tovarom Únie je:

 1. tovar úplne získaný alebo vyrobený na colnom území EÚ (Príklad 1.b),
 2. tovar z krajín a území, ktoré nie sú súčasťou colného územia EÚ, prepustený do voľného obehu v niektorom členom štáte (Príklad 1.c),
 3. tovar získaný alebo vyrobený z tovarov uvedených v bode 1.) a/alebo 2.).

31. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že akýkoľvek tovar, ktorý je v pohybe medzi členskými štátmi, a ktorý nie je pod colnou kontrolou, je tovarom Únie.

32. Aj tovar, ktorý nie je tovarom Únie, a je v pohybe medzi Slovenskom a inými členským štátmi EÚ, sa uvádza na hláseniach INTRASTAT-SK, ale len za podmienky, že sa nachádza v colnom režime aktívny zušľachťovací styk. Ide o aktívny zušľachťovací styk zvyčajne vykonávaný v rámci Jednotného povolenia, keď sa spracovateľské operácie vykonávajú vo viacerých členských štátoch EÚ. Ak sa spracovateľská operácia vykonáva aj na Slovensku, príslušná operácia sa vykáže na hlásení INTRASTAT-SK na toku, na ktorom nebolo predložené colné vyhlásenie (Príklad 1.f).

Príklad 1.

 1. Slovenská spoločnosť dodala tovar do Francúzska, pričom tovar je prepravovaný cez územie Švajčiarska ako nečlenskej krajiny. Takýto tovar bude vykázaný na Hlásení o vývoze tovaru v rámci EÚ aj napriek tomu, že tovar sa dostal mimo colného územia EÚ.
 2. Tovar vyrobený z komponentov a materiálov získaných alebo vyprodukovaných na Slovensku a dodaný do ktoréhokoľvek členského štátu sa vykazuje na hlásení INTRASTAT-SK. To isté platí aj o tovare vyrobenom z komponentov a materiálov získaných alebo vyprodukovaných v ktoromkoľvek členskom štáte a dodanom zákazníkovi na Slovensku.
 3. Slovenská spoločnosť nakúpi komponenty od nórskej firmy. Tieto komponenty budú dodané z Nórska, ktoré je nečlenskou krajinou, a budú prepravované cez Nemecko, kde budú prepustené do voľného obehu. Tieto komponenty budú následne dodané slovenskému odberateľovi, ktorý v Hlásení o dovoze tovaru v rámci EÚ uvedie Nemecko ako členský štát zaslania a Nórsko ako krajinu pôvodu.
 4. Slovenská spoločnosť predá tovar zákazníkovi do Spojených štátov. Odošle tovar do Hamburgu, kde bude naložený na loď. V Nemecku bude predložené colné vyhlásenie, ktorým bude tovar prepustený do colného režimu vývoz. Slovenská spoločnosť predloží Hlásenie o vývoze tovaru v rámci EÚ, pričom uvedie Nemecko ako členský štát určenia.
 5. Slovenská spoločnosť nakúpi materiál na Ukrajine. Dovezie ho na Slovensko, kde ho prepustí do colného režimu aktívny zušľachťovací styk. Po vykonaní časti spracovateľských operácií na Slovensku, odošle tento materiál na dokončenie spracovania v Česku. V Česku budú výsledné zušľachtené produkty prepustené do voľného obehu. Slovenská spoločnosť predloží Hlásenie o vývoze tovaru rámci EÚ, na ktorom uvedie Česko ako členský štát určenia.
 6. Česká spoločnosť nakúpi materiál v Nórsku. Dovezie ho do Česka, kde ho prepustí do colného režimu aktívny zušľachťovací styk. Po vykonaní časti spracovateľských operácií v Česku, odošle česká spoločnosť tento materiál na vykonanie určitých spracovateľských operácií na Slovensku. Po ich vykonaní sa materiál vráti späť do Česka. Slovenská spoločnosť predloží Hlásenie o dovoze tovaru v rámci EÚ, na ktorom uvedie Česko ako členský štát zaslania. Po spracovaní predloží Hlásenie o vývoze tovaru v rámci EÚ, na ktorom uvedie Česko ako členský štát určenia.

33. Transakcie, ktoré sa vykazujú na hláseniach INTRASTAT-SK, nemusia mať výhradne obchodný charakter; ide aj o iné transakcie ako len nákup a predaj tovaru. Bez toho, aby boli dotknuté presne špecifikované prípady (viac v časti C.1 Čo nie je predmetom vykazovania na INTRASTAT-SK hláseniach), tovar je predmetom vykazovania na hláseniach INTRASTAT-SK bez ohľadu na to, či je operácia spojená s peňažnou transakciou alebo nie. Môže to byť tovar:

34. Tovar v tranzite, teda tovar, ktorý je cez Slovensko iba prepravovaný, alebo sa na území Slovenska zdrží len z prepravných dôvodov, je vo všeobecnosti vyňatý zo štatistiky zahraničného obchodu, a tým aj z vykazovania na hláseniach INTRASTAT-SK.

35. Na INTRASTAT-SK hláseniach sa nevykazuje tovar, ku ktorému existuje colné vyhlásenie, aj keď je tovar v pohybe medzi členskými štátmi.

Príklad 2.
Slovenská spoločnosť dovezie komponenty a materiál z Južnej Kórey za účelom jeho ďalšieho spracovania. Tovar je na Slovensku prepustený do režimu aktívny zušľachťovací styk. Keďže slovenská spoločnosť nemá všetky potrebné technologické zariadenia, aby mohla spracovanie dokončiť, dohodne sa s českým partnerom o vykonaní spracovateľských operácií. Tovar bude odoslaný do Česka ako členského štátu, avšak stále bude v režime aktívny zušľachťovací styk. Bude vykázaný na Hlásení o vývoze tovaru v rámci EÚ. Po skončení spracovania v Česku sa hotové produkty vrátia späť na Slovensko, pričom slovenská spoločnosť predloží dovozné colné vyhlásenie, ktorým prepustí tieto produkty do voľného obehu. Na colnom vyhlásení uvedie v Ú. P. 1/10 ako predchádzajúci colný režim kód 54 – Aktívny zušľachťovací styk v inom členskom štáte. V takomto prípade slovenská spoločnosť na dovoz tovaru z Česka nepredkladá Hlásenie o dovoze tovaru v rámci EÚ.

36. Na INTRASTAT-SK hláseniach nie je vykazovaný ani tovar dovážaný zo štatistických území alebo vyvážaný do štatistických území členských štátov, na ktorých sa neuplatňuje systém DPH v zmysle smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme DPH (ďalej len „smernica o DPH“). Zdrojom údajov pre štatistiku zahraničného obchodu sú colné vyhlásenia, ktoré sú predkladané pre tieto dovozy a vývozy. Tento postup sa týka nasledujúcich území:

 1. francúzske zámorské departementy Réunion, Guadeloupe, Martinik, Francúzska Guyana, Mayotte a severná francúzska časť ostrova Svätý Martin (Francúzsko),
 2. Kanárske ostrovy (Španielsko),
 3. Hora Athos (Grécko),
 4. Campione d’Italia, talianske vody jazera Lugano (Taliansko),
 5. ostrovy Alandy (Fínsko).

37. Rovnaký postup je aj pri dovozoch z území, resp. vývozoch na územia, ktoré patria (sú pridružené) členským štátom, avšak nie sú súčasťou colných území týchto štátov. Napríklad:

 1. Francúzska Polynézia, Nová Kaledónia atď. (Francúzsko),
 2. ostrov Helgoland, územie Büsingen (Nemecko),
 3. Ceuta, Melilla (Španielsko),
 4. Faerské ostrovy, Grónsko (Dánsko),
 5. Holandské Antily, Aruba (Holandsko).

38. Osobitné postavenie má Monacké kniežatstvo, ktoré nie je súčasťou územia EÚ, ale je colným územím EÚ a uplatňuje sa na ňom systém DPH podľa smernice o DPH. Z toho dôvodu aj obchody s Monakom sú vykazované na hláseniach INTRASTAT-SK ako obchod s Francúzskom.

39. San Marino nie je súčasťou EÚ, ani jej colného územia, takže sa na tomto území neuplatňuje spoločný systém DPH podľa smernice o DPH. Obchody podliehajú colnému konaniu, a teda sa nevykazujú na hláseniach INTRASTAT-SK.

Príklad 3.
Slovenská spoločnosť nakúpi tovar na Martiniku, ktorý je súčasťou štatistického územia Francúzska, ale nie je súčasťou územia EÚ vzhľadom na uplatňovanie DPH. Tento tovar musí byť vybavený colným vyhlásením, preto ho slovenská spoločnosť nevykazuje na Hlásení o dovoze tovaru v rámci EÚ.
C.2.1 Tovary a pohyby vyňaté zo štatistiky zahraničného obchodu s tovarom

40. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1197 v Dodatku k prílohe V špecifikuje Zoznam tovarov a pohybov vyňatých z európskej štatistiky medzinárodného obchodu s tovarom. Tým, že sa tieto tovary do štatistiky nezhŕňajú, nie je nutné, aby sa vykazovali na INTRASTAT-SK hláseniach.

41. Za menové zlato (tiež monetárne zlato – KN kód 7108 20 00) vyňaté z vykazovania sa považuje zlato vo vlastníctve štátu používané ako štátne rezervné aktíva. Menové zlato nie je rovnaký pojem ako investičné zlato v terminológii DPH. Všetky ostatné transakcie, vrátane transakcií s investičným zlatom (napr. medzibankové obchody so zlatom, či už vo vlastnom mene alebo v mene svojich klientov) sú predmetom vykazovania na hláseniach INTRASTAT-SK, ak je takéto zlato v pohybe medzi Slovenskom a iným členským štátom.

42. Vykazovaniu na INTRASTAT-SK hláseniach nepodliehajú platobné prostriedky, ktoré sú zákonnými platidlami, a cenné papiere vrátane platobných prostriedkov za služby ako napríklad poštovné, dane, používateľské poplatky. Ide o bankovky a mince v obehu, ktoré, keď prekračujú hranicu Slovenska, budú použité ako platidlo. To platí aj pre ceniny v obehu (napr. poštové známky, diaľničné nálepky atď.), ktoré sú určené na distribúciu ako doklady o platbe za službu.

43. Ak ide o zásielku platidiel, ktoré nie sú v obehu, alebo o platidlá, ktoré síce v obehu sú, ale sú zároveň zberateľskými predmetmi (napr. súbor euromincí vydávaný v niektorom členskom štáte), sú tieto platidlá predmetom vykazovania na INTRASTAT-SK hláseniach. Aj ceniny, ak sú predmetom zberateľstva, alebo sú použité na podobný účel, sa vykazujú na INTRASTAT-SK hláseniach.

44. Z vykazovania na INTRASTAT-SK hláseniach je vyňatý tovar určený na dočasné použitie a tovar po dočasnom použití (napr. prenájom, pôžička, prevádzkový lízing), za predpokladu, že sú splnené všetky tieto podmienky:

 • žiadne spracovanie nie je plánované, ani sa neuskutočnilo,
 • predpokladané trvanie dočasného použitia nie je, ani nemá byť dlhšie ako 24 mesiacov,
 • vývoz/dovoz tovaru v rámci EÚ nebol deklarovaný ako dodanie/nadobudnutie tovaru v rámci EÚ na účely DPH.

45. Aby bol tovar vyňatý, musia byť splnené všetky tri uvedené podmienky súčasne. Ak niektorá z podmienok prestane platiť, tovar musí byť zahrnutý do INTRASTAT-SK hlásenia v mesiaci, v ktorom niektorá z podmienok prestala platiť.

Príklad 4.

 1. Vrtná súprava je v marci 2020 prepravená zo Slovenska do Poľska na základe zmluvy, ktorá má charakter operatívneho lízingu s trvaním 24 mesiacov. V priebehu tohto obdobia sa obchodný partneri rozhodli zmluvu zmeniť. Vrtná súprava bola v dvanástom mesiaci lízingu predaná partnerovi v Poľsku. Súprava bude vykázaná na Hlásení o vývoze tovaru v rámci EÚ v mesiaci, v ktorom bol predaj pre účely DPH vykázaný ako dodanie tovaru z tuzemska do iného členského štátu, t. j. v marci 2021, kedy došlo k predaju.
 2. Česká stavebná spoločnosť zapožičala slovenskému partnerovi žeriav, ktorý mu dodala v júni 2021. Zmluva o výpožičke, ktorá bola pôvodne uzatvorená na 24 mesiacov (do 30.6.2024), bola predĺžená o ďalších 5 mesiacov. Žeriav bude zahrnutý do Hlásenia o dovoze tovaru v rámci EÚ hneď v mesiaci nasledujúcom po 24. mesiaci, kedy by skončila pôvodná doba výpožičky, t. j. v júli 2024.

46. Príkladom tovarov, ktoré sú predmetom dočasných transakcií sú predmety operačného lízingu, tovar na výstavy, veľtrhy a podobné podujatia, prístrojové vybavenie/zariadenie na výkon povolania, kontajnery, palety a iné druhy vratných obalov. Ak však obalový materiál síce cirkuluje medzi dodávateľom a odberateľom, ale jeho pohyb je sprevádzaný faktúrou a platbou, musí byť zahrnutý do hlásení INTRASTAT-SK.

47. Predmetom dočasných transakcií vyňatých z vykazovania môžu byť tiež tovary na kultúrne, športové, vzdelávacie a vedecké účely, ktoré sú v pohybe medzi Slovenskom a členskými štátmi.

48. Na INTRASTAT-SK hláseniach sa neuvádza tovar, ktorý je v pohybe medzi:

 • Slovenskom a jeho územnými enklávami v inom členskom štáte,
 • Slovenskom a územnými enklávami iných členských štátov alebo medzinárodných organizácií.

49. Územné enklávy zahŕňajú veľvyslanectvá a národné ozbrojené sily umiestnené mimo územia materskej krajiny.

Príklad 5.

 1. Pri príležitosti štátneho sviatku organizuje slovenské veľvyslanectvo vo Francúzsku recepciu, na ktorú víno dodá slovenský producent priamo zo Slovenska. Slovenský producent toto víno nevykáže na Hlásení o vývoze tovaru v rámci EÚ.
 2. Rakúske veľvyslanectvo na Slovensku nakúpi od slovenského dodávateľa kancelársky nábytok. Ten ho dodá do priestorov veľvyslanectva v Bratislave priamo zo svojho skladu v Košiciach. Slovenský dodávateľ nevykáže tento nábytok na Hlásení o vývoze tovaru v rámci EÚ.

50. Tovar používaný ako nosič informácií upravených na mieru vrátane softvéru nie je predmetom vykazovania na INTRASTAT-SK hláseniach. Informácie a softvér, ktoré sú vyrobené alebo upravené na objednávku konkrétneho zákazníka sa považujú za službu. Z vykazovania je vyňatý aj softvér, ktorý vznikol úpravou štandardne predávaného balíka podľa požiadaviek zákazníka.

51. Predmetom transakcií, ktoré sa na hláseniach INTRASTAT-SK nevykazujú, môžu byť tiež projekty, rôzne autorské audio alebo videonahrávky, rukopisy kníh, ale tiež média obsahujúce podnikové účtovníctvo a pod.

52. Sériovo vyrábané nahrávky, projekty, softvér a pod. (nevytvorené alebo neupravené na objednávku zákazníka), ktoré sú predmetom obchodnej transakcie alebo dodávané zdarma sú predmetom vykazovania na INTRASTAT-SK hláseniach, keďže sú považované za tovar (viac v časti Softvér).

53. Z vykazovania je vyňatý akýkoľvek softvér, ktorý je získaný stiahnutím z internetu, keďže stiahnutie softvéru nie je sprevádzané fyzickým pohybom jeho nosiča. Vyňatie sa týka tak užívateľsky upraveného, ako aj sériovo vyrábaného softvéru. Vyňatie sa vzťahuje aj na licencie a ich predĺženia, ktoré sa vzťahujú na takto obchodovaný softvér.

54. Na hláseniach INTRASTAT-SK sa nevykazuje bezplatne dodaný tovar, ktorý sám osebe nie je predmetom obchodnej transakcie, za predpokladu, že jediným účelom dovozu/vývozu v rámci EÚ je príprava alebo podpora plánovanej následnej obchodnej transakcie prostredníctvom demonštrácie tovaru alebo služby, ako napríklad:

 • reklamný materiál;
 • obchodné vzorky.

55. Reklamný materiál sú predmety ako napr. brožúry, letáky, odznaky, perá, a pod., ktorých účelom je príprava predaja (prezentácia vlastností, účelu použitia alebo konkurenčných výhod a pod.) alebo podpora predaja. Obchodné vzorky sa používajú na ilustráciu funkcie tovaru alebo na umožnenie potenciálnym zákazníkom vyskúšať si tovar pred zakúpením. Predmety nie sú obmedzené cenou jedného kusa, ani požiadavkou na znefunkčnenie alebo požiadavkou na firemné označenie.

56. Ale ak boli reklamné predmety alebo obchodné vzorky v inom členskom štáte zakúpené alebo vyrobené na objednávku slovenského subjektu, sú predmetom obchodnej transakcie, a preto musia byť vykázané na Hlásení o dovoze tovaru v rámci EÚ.

57. Tovar, ktorý je v pohybe medzi Slovenskom a iným členským štátom na účely opravy alebo údržby, a jeho následný dovoz/vývoz po oprave či údržbe, náhradné diely použité v rámci opravy alebo údržby a vymenené nefunkčné diely nie sú predmetom vykazovania na hláseniach INTRASTAT-SK.

58. Oprava predstavuje činnosť, ktorá je spojená s obnovením pôvodnej funkcie alebo stavu tovaru. Cieľom údržby je udržať funkčný tovar v prevádzkyschopnom stave. Oprava alebo údržba môže zahrňovať určitú prestavbu alebo zlepšenia, ale nijako nemení charakter tovaru, ktorý je predmetom opravy alebo údržby.

59. Opravou môže byť jednoduchá výmena častí, nabíjanie batérií, oprava poškodenia tovaru vzniknutého počas prepravy, prelakovanie, premaľovanie, atď.

60. Podobne aj technické činnosti, ktoré sa vykonávajú na základe právnych požiadaviek (napr. kontroly, povinné pravidelné výmeny), testovanie, nastavenie, regulácia alebo certifikácia tovaru (napr. lietadiel, strojov, prístrojov, vozidiel) sú považované za údržbu a preto tovar, na ktorom sa uvedené činnosti vykonávajú, nie je predmetom vykazovania na INTRASTAT-SK hláseniach.

61. Pridružené náhradné diely, ktoré sú integrované do opravenej komodity ako súčasť opravy (napr. nové brzdy v aute) v členskom štáte, v ktorom sa oprava vykonáva, sú vylúčené z vykazovania. Platí to aj v prípade, ak sú vymenené náhradné diely fakturované osobitne.

62. Tovar, ktorý je dovezený na Slovensko z iného členského štátu alebo vyvezený zo Slovenska do iného členského štátu, aby sa použil ako náhradný diel, sa vykazuje štandardným spôsobom.

Príklad 6.

 1. Slovenská spoločnosť pošle pokazený počítač na opravu do Rakúska. Rakúska spoločnosť nahradí pevný disk a pošle opravený počítač späť spolu s poškodeným pevným diskom. Slovenská spoločnosť nevykazuje tento počítač na Hlásení o vývoze tovaru v rámci EÚ, ani opravený počítač, nový pevný disk (pridružený náhradný diel) a ani chybný pevný disk (vymenené chybné časti) na Hlásení o dovoze tovaru v rámci EÚ.
 2. Opravovňa počítačov na Slovensku nakupuje náhradné diely – pevné disky v Maďarsku, odkadiaľ sú dodané na Slovensko. Opravovňa vykáže tieto disky na Hlásení o dovoze tovaru v rámci EÚ, pričom Maďarsko uvedie ako členský štát zaslania.

63. Z vykazovania v štatistických zisťovaniach INTRASTAT-SK sú vyňaté dopravné prostriedky, ktoré sú v pohybe pri výkone svojej činnosti. Za dopravné prostriedky pri výkone činnosti sú považované všetky druhy dopravných prostriedkov, t. j. autá, cestné súpravy, lode, remorkéry vrátane pripojených plavidiel, lietadlá, železničné vagóny/vlakové súpravy a pod.

Príklad 7.

Francúzsky ťahač s návesom prepravujú náklad z Francúzska na Slovensko slovenskému odberateľovi. Naložený tovar bude zahrnutý do Hlásenia o dovoze tovaru v rámci EÚ. Samotný ťahač ani náves, keďže nie sú predmetom žiadnej transakcie, ani zmeny vlastníctva, nebudú vykázané na Hlásení o dovoze tovaru v rámci EÚ.

64. Aj neaktívne dopravné prostriedky používané na uľahčenie prepravy komodít (napr. kontajnery, palety, klzné plošiny a pod.) sú vylúčené z vykazovania na  INTRASTAT-SK hláseniach, ak samy o sebe nie sú predmetom obchodnej transakcie. V tomto prípade ide v podstate o dočasné použitie dopravných prostriedkov. Je potrebné uplatniť všetky podmienky definujúce dočasné použitie pre ich vyňatie z vykazovania.

65. Kamiónová súprava prepravujúca tovar zo Slovenska do iného členského štátu môže byť po jeho vyložení v tomto členskom štáte predmetom obchodnej transakcie (napr. predaj). Táto obchodná transakcia bude zahrnutá do Hlásenia o vývoze tovaru v rámci EÚ v mesiaci, v ktorom prestala platiť jedna z podmienok oslobodenia od vykazovania z dôvodu dočasného použitia (prechod vlastníctva je dodaním a nadobudnutím z pohľadu DPH).

C.3.1 Spravodajská jednotka

66. Spravodajskou jednotkou pre štatistické zisťovania INTRASTAT-SK je každá zdaniteľná osoba a právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, registrované pre DPH v Slovenskej republike, teda právnické, fyzické osoby, skupiny registrované pre DPH v Slovenskej republike, ako aj zástupcovia pre DPH (podľa § 69aa platného zákona o dani z pridanej hodnoty), ktorí spĺňajú súčasne nasledovné podmienky:

 1. vykazujú nadobudnutie tovaru v tuzemsku alebo dodanie tovaru z tuzemska podľa platného zákona o DPH, alebo ak transakcia nie je nadobudnutím tovaru v tuzemsku alebo dodaním tovaru z tuzemska, tak:
  • uzavreli zmluvu, na základe ktorej sa tovar dováža na Slovensko alebo vyváža zo Slovenska,
  • prepravia tovar na Slovensko/zo Slovenska alebo zabezpečia jeho dovoz na Slovensko/vývoz zo Slovenska,
  • majú v držbe tovar, ktorý je predmetom dovozu na Slovensko/vývozu zo Slovenska,
 2. v období od 1. októbra roka, ktorý dva roky predchádza sledovanému roku, do 30. septembra roka, ktorý bezprostredne predchádza sledovanému roku, alebo ktorí od začiatku sledovaného roka doviezli alebo vyviezli v rámci Európskej únie tovar v súhrnnej hodnote vyššej ako prah oslobodenia.

67. Prah oslobodenia na rok 2024 (sledovaný rok) je rovnaký pre dovoz aj vývoz tovaru v rámci EÚ a je stanovený vo výške 1 000 000 eur. Avšak pre subjekty, ktoré pôsobia v odvetviach pôdohospodárstva a potravinárstva, boli zachované prahy oslobodenia 200 000 eur pre dovoz tovaru v rámci EÚ a 400 000 eur pre vývoz tovaru v rámci EÚ. Nižšie prahy oslobodenia sa vzťahujú na subjekty, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu SR s hlavnou činnosťou podľa SK NACE:

 • 01 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
 • 02 Lesníctvo a ťažba dreva
 • 03 Rybolov a akvakultúra
 • 10 Výroba potravín
 • 11 Výroba nápojov
 • 12 Výroba tabakových výrobkov

68. Na určenie spravodajskej povinnosti pre rok 2024 sa berie do úvahy hodnota tovaru dovezeného a/alebo vyvezeného v rámci EÚ za obdobie 1. október 2022 až 30. september 2023. Spravodajská povinnosť môže vzniknúť aj počas roka 2024, a to na základe kumulatívnej hodnoty tovaru dovezeného a/alebo vyvezeného v rámci EÚ od začiatku roka 2024.

69. Do hodnoty tovaru, na základe ktorej sa určuje spravodajská povinnosť, sa započítavajú všetky dovozy a/alebo vývozy tovaru v rámci EÚ, ktoré sú predmetom vykazovania v rámci štatistických zisťovaní INTRASTAT-SK (pozri C.1 Čo je predmetom vykazovania na INTRASTAT-SK hláseniach). Teda aj tie transakcie, ktoré nie sú nadobudnutím tovaru v tuzemsku a dodaním tovaru z tuzemska podľa platného zákona o DPH, sú zahrnuté do hodnoty tovaru pre určenie spravodajskej povinnosti.

70. Spravodajské jednotky, ktoré prekročili prah oslobodenia majú povinnosť predkladať hlásenie INTRASTAT-SK. Prekročenie prahu oslobodenia sa sleduje zvlášť pre dovoz a zvlášť pre vývoz tovaru v rámci EÚ.

71. Spravodajská povinnosť môže vzniknúť aj verejnoprávnym inštitúciám, štátnym orgánom, orgánom samosprávy, ak im vznikla povinnosť registrovať sa pre DPH z titulu nadobudnutia tovaru v tuzemsku z iného členského štátu.

72. Slovenské právnické a fyzické osoby (vrátane súkromných osôb), ktoré nemajú povinnosť predkladať daňové priznania k DPH, sú oslobodené od povinnosti poskytovať informácie v rámci štatistických zisťovaní INTRASTAT-SK.

C.3.2 Kedy vzniká spravodajská povinnosť

73. Keď subjekt nedoviezol alebo nevyviezol v rámci EÚ tovar v súhrnnej hodnote vyššej ako prahy oslobodenia, ale od začiatku sledovaného roka prekročil stanovené prahy pre rok 2024, predkladá hlásenia INTRASTAT-SK od mesiaca, v ktorom prekročil tieto hodnoty, vrátane daného mesiaca.

74. Keď spravodajská jednotka za obdobie 1. október 2022 až 30. september 2023 doviezla alebo vyviezla v rámci EÚ tovar v súhrnnej hodnote vyššej ako prahy oslobodenia, spravodajská jednotka má povinnosť predkladať hlásenia INTRASTAT-SK aj v roku 2024, hneď za január 2024.

75. Na určenie spravodajskej povinnosti sa do súhrnnej hodnoty tovaru dovezeného a vyvezeného v rámci EÚ za dané obdobie započítavajú všetky transakcie, vrátane bezodplatných dodaní, spracovania na základe zmluvy, vrátenia tovaru atď.

76. Subjekt si sleduje vznik spravodajskej povinnosti. Ak zistí, že prekročil prahy oslobodenia na príslušnom toku, oznámi túto skutočnosť Štatistickému úradu SR najneskôr do desiatich dní odo dňa jej vzniku vyplnením a zaslaním tlačiva „REGISTRAČNÝ DOTAZNÍK“. Tlačivo nájde na webovej stránke https://intrastat.statistics.sk/Intrastat/spravodajska-povinnost-tlaciva/. Registračný dotazník môžete tiež priamo vyplniť cez Ústredný portál Finančnej správy slovensko.sk.

77. Na základe registračného dotazníka oznámia pracovníci Štatistického úradu SR spravodajskej jednotke prihlasovacie údaje na portál finančnej správy pre štatistické zisťovania INTRASTAT-SK: https://intrastat.financnasprava.sk , cez ktorý sa posielajú hlásenia v elektronickej forme.

78. Ak má spravodajská jednotka aktivovanú elektronickú schránku, sú jej prihlasovacie údaje (meno a heslo) doručené do tejto elektronickej schránky. V opačnom prípade jej budú prihlasovacie údaje doručené doporučeným listom, alebo splnomocnená osoba si ich môže prevziať osobne na Štatistickom úrade SR po predložení plnomocenstva, ktorého vzor nájde na webovej stránke https://intrastat.statistics.sk/Intrastat/spravodajska-povinnost-tlaciva/.

79. Ak nastali zmeny v údajoch uvedených pri registrácii pre štatistické zisťovania INTRASTAT-SK (napr. zmena názvu, sídla, zástupcu, organizačných jednotiek, kontaktných údajov a pod.), spravodajská jednotka o nich informuje Štatistický úrad SR vyplnením príslušného tlačiva. Vyplnené tlačivo môže zaslať na emailovú adresu intrastat-sk@statistics.sk.

80. Štatistický úrad SR vyhodnocuje dostupné údaje z INTRASTAT-SK hlásení a daňových priznaní DPH a následne upozorňuje spravodajské jednotky na nesplnenie si oznamovacej povinnosti. Ak Štatistický úrad SR zistí, že spravodajská povinnosť vznikla nezaregistrovanej spravodajskej jednotke, táto povinnosť sa jej určí od mesiaca, v ktorom prekročila prah oslobodenia (štvrťročným platiteľom DPH je základ dane z daňových priznaní DPH rozpočítaný rovnomerne na jednotlivé mesiace štvrťroka).

81. Ak je spravodajská povinnosť určená na základe prijatej alebo poskytnutej platby vykázanej v daňovom priznaní k DPH bez fyzického dovozu/vývozu tovaru v rámci EÚ (zálohová platba), spravodajská jednotka informuje o tejto skutočnosti Štatistický úrad SR. Po vzájomnej dohode určí Štatistický úrad SR sledované obdobie. Vo všeobecnosti platí, že takéto transakcie sú vykazované na INTRASTAT-SK hláseniach po prijatí/odoslaní vyúčtovacej faktúry.

C.3.3 Kedy zaniká spravodajská povinnosť

82. Spravodajskej jednotke, ktorá v období od 1. októbra 2022 do 30. septembra 2023, nedoviezla ani nevyviezla v rámci EÚ tovar v súhrnnej hodnote vyššej ako prahy oslobodenia, zaniká spravodajská povinnosť v roku 2024, a teda spravodajská jednotka už nepredloží INTRASTAT-SK hlásenia za január 2024.

83. Štatistický úrad SR každý rok prehodnocuje spravodajskú povinnosť jednotlivým spravodajským jednotkám v štatistických zisťovaniach INTRASTAT-SK a oznámi túto skutočnosť spravodajskej jednotke. Ak spravodajská jednotka na konci roka zistí, že súhrnná hodnota tovaru dovezeného a/alebo vyvezeného v rámci EÚ za stanovené obdobie neprekročila prahy oslobodenia na danom toku, môže o tejto skutočnosti informovať Štatistický úrad SR. Ten uvedenú skutočnosť overí a v prípade potvrdenia následne zruší spravodajskú povinnosť od 1. januára, o čom bude spravodajskú jednotku informovať písomne.

Príklad 8.

 1. Spravodajská jednotka od 1. októbra 2022 do 30. septembra 2023 doviezla v rámci EÚ tovar sumárne za 1 350 000 eur, čím prekročila stanovený prah oslobodenia 1 000 000 eur. Spravodajskej jednotke ostáva aj v roku 2024 spravodajská povinnosť pre dovoz tovaru v rámci EÚ.
 2. Spravodajská jednotka sumárne od 1. októbra 2022 do 30. septembra 2023 vyviezla v rámci EÚ tovar za 520 000 eur. Neprekročila stanovený prah oslobodenia 1 000 000 eur. Od 01/2024 nebude mať povinnosť predkladať Hlásenie o vývoze tovaru v rámci EÚ. Následne od 1.1.2024 musí tento subjekt sledovať kumulatívnu hodnotu vývozu tovaru v rámci EÚ za jednotlivé mesiace. V prípade dosiahnutia hodnoty vyššej ako 1 000 000 eur, vzniká subjektu spravodajská povinnosť na tomto toku od mesiaca prekročenia tejto hodnoty.
 3. Nový podnikateľský subjekt sa zaregistroval pre DPH od 1.3.2024. V mesiaci 03/2024 doviezol v rámci EÚ tovar v hodnote 300 000 eur, v 04/2024 v hodnote 600 000 eur a v 05/2024 v hodnote 250 000 eur. Za uvedené 3 mesiace je súhrnná hodnota tovaru dovezeného v rámci EÚ 1 150 000 eur, čím sa prekročil stanovený prah oslobodenia 1 000 000 eur. Podnikateľskému subjektu vznikne spravodajská povinnosť na dovoze, a to od mesiaca prekročenia hodnoty 1 000 000 eur, to znamená od 05/2024.
 4. Spravodajská jednotka od 1. októbra 2022 do 30. septembra 2023 doviezla v rámci EÚ tovar sumárne za 350 000 eur, čím neprekročila stanovený prah oslobodenia 1 000 000 eur. Avšak spravodajská jednotka je spracovateľom mlieka a výrobcom mliečnych produktov, takže má v registri organizácií Štatistického úradu SR vedenú ako hlavnú ekonomickú činnosť „Prevádzku mliekarní a výrobu syrov“, čiže SK NACE = 10.51. Keďže súhrnná hodnota dovozov za dané obdobie prevyšuje prah oslobodenia pre pôdohospodárstvo a potravinárstvo 200 000 eur, spravodajskej jednotke ostáva aj v roku 2024 spravodajská povinnosť pre dovoz tovaru v rámci EÚ.
 5. Spravodajská jednotka, ktorá je spracovateľom hydinového mäsa, sumárne od 1. októbra 2022 do 30. septembra 2023 vyviezla v rámci EÚ tovar za 320 000 eur. Neprekročila stanovený prah oslobodenia 1 000 000 eur. Aj keď má v registri organizácií Štatistického úradu SR vedenú ako hlavnú ekonomickú činnosť „Spracovanie a konzervovanie hydinového mäsa“, čiže SK NACE = 10.12, od 01/2024 nebude mať povinnosť predkladať Hlásenie o vývoze tovaru v rámci EÚ, keďže neprekročila prah oslobodenia pre pôdohospodárstvo a potravinárstvo 400 000 eur. Následne od 1.1.2024 musí tento subjekt sledovať kumulatívnu hodnotu vývozu tovaru v rámci EÚ za jednotlivé mesiace. V prípade dosiahnutia hodnoty vyššej ako 400 000 eur, vzniká subjektu spravodajská povinnosť na tomto toku od mesiaca prekročenia tejto hodnoty.
 6. Poľnohospodárske družstvo sa zaregistrovalo pre DPH od 1.3.2024. V mesiaci 03/2024 doviezlo v rámci EÚ tovar v hodnote 50 000 eur, v 04/2024 v hodnote 100 000 eur a v 05/2024 v hodnote 150 000 eur. Za uvedené 3 mesiace je súhrnná hodnota tovaru dovezeného v rámci EÚ 350 000 eur, čím sa prekročil stanovený prah oslobodenia pre pôdohospodárstvo a potravinárstvo 200 000 eur. Keďže družstvo má v registri organizácií Štatistického úradu SR vedenú ako hlavnú ekonomickú činnosť „Zmiešané hospodárstvo“, čiže SK NACE = 01.50, družstvu vznikne spravodajská povinnosť na dovoze, a to od mesiaca prekročenia hodnoty 200 000 eur, to znamená od 05/2024.

84. V prípade zlúčenia alebo splynutia viacerých spravodajských jednotiek (vrátane osôb registrovaných pre DPH, ktoré spravodajskú povinnosť v štatistických zisťovaniach INTRASTAT-SK nemajú) prechádza spravodajská povinnosť na nástupcu. Ak dôjde k rozdeleniu spravodajskej jednotky na viacero subjektov a tieto sú registrované pre DPH, potom tieto subjekty preberajú spravodajskú povinnosť v rozsahu, v akom ju mala pôvodná spravodajská jednotka.

85. Ak nové subjekty nevykonávajú zahranično-obchodnú činnosť alebo nie sú registrované pre DPH, môžu požiadať o zrušenie spravodajskej povinnosti vyplnením tlačiva „Zrušenie spravodajskej povinnosti“. Tlačivo je zverejnené na webovej stránke https://intrastat.statistics.sk/Intrastat/spravodajska-povinnost-tlaciva/. Subjekt zašle vyplnené tlačivo do elektronickej schránky Štatistického úradu SR alebo doporučene na adresu sídla úradu. Štatistický úrad SR žiadosť posúdi a buď zruší spravodajskú povinnosť alebo so spravodajskou jednotkou dohodne osobitný postup pre predkladanie nulových hlásení.

86. Postup uvedený v odseku 85 sa uplatňuje aj na skupinovú registráciu pre DPH pri jej vzniku a zániku, ako aj pri pristúpení a vystúpení člena zo skupiny.

87. Ak nastali závažné okolnosti (napr. zánik, likvidácia a pod.), ktoré môžu mať za následok zrušenie spravodajskej povinnosti pre štatistické zisťovania INTRASTAT-SK, spravodajská jednotka požiada Štatistický úrad SR o zrušenie povinnosti predkladať hlásenia INTRASTAT-SK. Vyplní príslušné tlačivo, ktoré zašle do elektronickej schránky Štatistického úradu SR alebo doporučene na adresu sídla úradu.

88. Ak spravodajská jednotka uskutoční počas roka jednorazový dovoz a/alebo vývoz tovaru v rámci EÚ, ktorého hodnota prekročí prahy oslobodenia, podá INTRASTAT-SK hlásenie za daný mesiac. Následne, po dohode so Štatistickým úradom SR, nemusí predkladať nulové hlásenia v nasledujúcich mesiacoch v prípade, že nerealizuje žiadne ďalšie dovozy a/alebo vývozy tovaru v rámci EÚ. Hlásenie INTRASTAT-SK podá pri prípadnej ďalšej jednorazovej transakcii. Spravodajská povinnosť takejto spravodajskej jednotky bude prehodnotená na konci roku.

Príklad 9.

 1. Spoločnosť Matice, s.r.o. má povinnosť predkladať Hlásenie o dovoze tovaru v rámci EÚ. Spoločnosť Skrutky, s.r.o. nemá spravodajskú povinnosť v štatistických zisťovaniach INTRASTAT-SK. Tieto dve spoločnosti sa zlúčia a vytvoria spoločnosť Matice a skrutky, s.r.o, ktorá bude predkladať Hlásenie o dovoze tovaru v rámci EÚ.
 2. Spoločnosť Matice, s.r.o. má povinnosť predkladať Hlásenie o dovoze tovaru v rámci EÚ. Spoločnosť Skrutky, s.r.o. má povinnosť predkladať Hlásenie o vývoze tovaru v rámci EÚ. Spoločnosť Skrutky, s.r.o. prevezme spoločnosť Matice, s.r.o., preto spoločnosť Skrutky, s.r.o. bude okrem Hlásenia o vývoze tovaru v rámci EÚ predkladať aj Hlásenie o dovoze tovaru v rámci EÚ od mesiaca, v ktorom došlo k prevzatiu spoločnosti.
 3. Spoločnosť Matice a skrutky, s.r.o. má povinnosť predkladať Hlásenie o dovoze tovaru v rámci EÚ. Zo spoločnosti sa vyčlení spoločnosť Skrutky, s.r.o., ktorá bude taktiež predkladať Hlásenie o dovoze tovaru v rámci EÚ. Ak spoločnosť Skrutky, s.r.o. nebude dovážať tovar z členských štátov EÚ, môže požiadať o zrušenie spravodajskej povinnosti. V takomto prípade bude so spravodajskou jednotkou dohodnutý osobitný postup predkladania nulových hlásení.

89. Spravodajská jednotka predloží INTRASTAT-SK hlásenie do pätnásteho kalendárneho dňa po skončení sledovaného obdobia v elektronickej forme prostredníctvom portálu finančnej správy (viac v časti D.2 Všeobecné pravidlá pre podávanie elektronických hlásení).

90. Ak pripadne posledný deň lehoty na predloženie INTRASTAT-SK hlásenia na sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok, za posledný deň lehoty sa v tomto prípade považuje najbližší nasledujúci pracovný deň.

91. Dovoz tovaru v rámci EÚ, ktorý je nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu a vývoz tovaru v rámci EÚ, ktorý je dodaním tovaru z tuzemska do iného členského štátu podľa platného zákona o DPH, sa uvádza na INTRASTAT-SK hlásení v mesiaci, v ktorom vznikla daňová povinnosť podľa tohto zákona. To znamená, že pre uvedené prípady sa tieto na INTRASTAT-SK hlásení vykážu v rovnakom kalendárnom mesiaci ako na daňovom priznaní k DPH. Spravodajská jednotka, ktorá je štvrťročným platiteľom DPH, predkladá INTRASTAT-SK hlásenia mesačne.

92. Ak medzi vznikom daňovej povinnosti a dovozom/vývozom tovaru uplynú viac ako 2 kalendárne mesiace, sledovaným obdobím je kalendárny mesiac, v ktorom bol tovar dovezený alebo vyvezený.

93. Ostatné intra-EÚ dovozy a intra-EÚ vývozy (napr. spracovanie na základe zmluvy, dodanie tovaru s inštaláciu a montážou), ktoré nie sú nadobudnutím tovaru v tuzemsku alebo dodaním tovaru z tuzemska, uvádza spravodajská jednotka v mesiaci, v ktorom bol tovar fyzicky dovezený alebo vyvezený.

94. Spravodajská jednotka môže za daný mesiac podať viacero čiastkových INTRASTAT-SK hlásení, napr. za každý týždeň, prípadne za určitú komoditu. V takom prípade sa vyššie uvedený termín vzťahuje na posledné čiastkové hlásenie za sledované obdobie. Ak k termínu predloženia hlásenia nemá spravodajská jednotka všetky informácie o intra-EÚ dovozoch a/alebo intra-EÚ vývozoch v sledovanom období, vypracuje a odošle hlásenia za obchodné transakcie, o ktorých má k dispozícii informácie. Ďalšie transakcie zašle formou čiastkového hlásenia ihneď, ako sú informácie dostupné tak, aby došlo k úplnému splneniu spravodajskej povinnosti za daný kalendárny mesiac v najkratšom možnom čase.

95. Spravodajská jednotka predkladá zvyčajne jedno hlásenie za všetky organizačné jednotky, ktoré sú registrované pre DPH spoločným identifikačným číslom pre DPH. Po dohode so Štatistickým úradom SR môže spravodajská jednotka predkladať INTRASTAT-SK hlásenie zvlášť za každú organizačnú jednotku. V takom prípade predloží úradu zoznam týchto jednotiek spolu s úplnou adresou a kontaktnými údajmi (kontaktná osoba, telefón, e-mail) na tlačive, ktoré je zverejnené na webovej stránke https://intrastat.statistics.sk/Intrastat/spravodajska-povinnost-tlaciva/. Vyplnené tlačivo zašle na emailovú adresu intrastat-sk@statistics.sk.

96. Úrad každej organizačnej jednotke pridelí číslo organizačnej jednotky, ktoré je potom táto jednotka povinná vždy uvádzať v pododseku Číslo organizačnej jednotky na INTRASTAT-SK hlásení. Ak niektorá z organizačných jednotiek zanikne, spravodajská jednotka bezodkladne informuje o tejto skutočnosti Štatistický úrad SR. Novej organizačnej jednotke bude pridelené vždy nové číslo. Ak spravodajská jednotka nepredkladá hlásenie podľa organizačných jednotiek, ale predkladá hlásenie za organizáciu ako celok, uvádza na INTRASTAT-SK hlásení ako číslo organizačnej jednotky „000“.

97. Spravodajská jednotka môže poveriť tretiu stranu – zástupcu, aby za ňu predložil INTRASTAT-SK hlásenie. Spravodajská jednotka oboznámi s touto skutočnosťou Štatistický úrad SR, pričom uvedie svoje identifikačné údaje (identifikačné číslo pre DPH, obchodné meno, adresu sídla) a identifikačné údaje zástupcu. Rovnako oznámi zmenu zástupcu alebo zrušenie poverenia.

98. Tlačivo na oznámenie poverenia zástupcu predkladať INTRASTAT-SK hlásenia (prípadne na oznámenie zmeny zástupcu alebo zániku poverenia) je zverejnené na webovej stránke https://intrastat.statistics.sk/Intrastat/spravodajska-povinnost-tlaciva/. Vyplnené tlačivo zašle spravodajská jednotka resp. poverený zástupca na emailovú adresu intrastat-sk@statistics.sk.

99. Ak spravodajská jednotka poverila tretiu stranu na zastupovanie a predkladanie INTRASTAT-SK hlásení, je potrebné, aby spolu s oznámením o zástupcovi predložila aj plnomocenstvo, ktoré je nutnosťou najmä v prípade preberania prihlasovacích údajov na portál finančnej správy pre štatistické zisťovania INTRASTAT-SK. Zástupca ich môže prevziať len vtedy, ak ho k tomu splnomocní spravodajská jednotka v písomnej podobe. Povinnými náležitosťami plnomocenstva sú identifikačné údaje o splnomocniteľovi a splnomocnencovi, doba trvania splnomocnenia, dátum podpísania, čitateľné meno, funkcia a podpis oboch zúčastnených strán. Vzor plnomocenstva zverejnený na webovej stránke https://intrastat.statistics.sk/Intrastat/spravodajska-povinnost-tlaciva/ zároveň ponúka možnosť splnomocniť zástupcu pre viaceré právne úkony, z ktorých sa preškrtnú tie, ktoré nebude zástupca vykonávať.

100. Spravodajská jednotka poskytne zástupcovi všetky potrebné informácie, aby mohol splniť spravodajskú povinnosť. Avšak poverenie zástupcu podať hlásenie nezbavuje spravodajskú jednotku zodpovednosti za včasné, presné a úplné splnenie zákonnej povinnosti predložiť INTRASTAT-SK hlásenie.

101. Pokiaľ je spravodajská jednotka povinná predkladať INTRASTAT-SK hlásenie, ale v sledovanom období neuskutočnila žiadnu transakciu, ktorá je predmetom vykazovania na INTRASTAT-SK hláseniach, predloží nulové hlásenie. Ak spravodajská jednotka predkladá INTRASTAT-SK hlásenie osobitne za organizačné jednotky, táto povinnosť sa vzťahuje na všetky organizačné jednotky.

102. Za nulové hlásenie sa považuje formulár ZO 1-12 resp. ZO 2-12, ktorý je vyplnený v odseku 1 Spravodajská jednotka a v odseku 3 Obdobie, pričom v odseku 4 Celkový počet položiek je uvedený počet rovný „0“. Ak spravodajská jednotka poverila tretiu stranu, aby predložila hlásenie, je vyplnený aj odsek 2 Zástupca. Odseky A a B sú vyplnené štandardným spôsobom. Ostatné odseky nie sú vyplnené.

103. Spravodajská jednotka, ktorá uskutoční počas roka jednorazový dovoz a/alebo vývoz tovaru v rámci EÚ môže byť, po dohode so Štatistickým úradom SR, označená ako príležitostná. Príležitostná spravodajská jednotka si splní zákonnú povinnosť vtedy, keď po príležitostne zrealizovanom dovoze alebo vývoze tovaru v rámci EÚ podá INTRASTAT-SK hlásenie do 15. kalendárneho dňa mesiaca nasledujúceho po dovoze a/alebo vývoze tovaru. Za mesiace, v ktorých spravodajská jednotka neuskutočnila žiadnu transakciu, nepredkladá nulové hlásenie.

104. Spravodajská jednotka si sleduje stav zaslaného INTRASTAT-SK hlásenia na portáli https://intrastat.financnasprava.sk . Po prihlásení sa menom a heslom, ktoré je jej pridelené, si môže tento stav skontrolovať vo „Výpise o doručení“. Po odoslaní sa zobrazí v stĺpci stav informácia „odoslané“. Stav „odoslané“ sa zmení na „prijaté“. Spravodajská povinnosť sa považuje za splnenú, ak v stĺpci stav je informácia „schválené“. Ak hlásenie nie je schválené, spravodajská jednotka rieši príčinu neschválenia s konzultačným pracoviskom Colnej sekcie FR SR.

D. Vyplňovanie INTRASTAT-SK hlásení

105. K vypracovaniu Hlásenia o dovoze tovaru v rámci EÚ použije spravodajská jednotka ako vzor formulár ZO 1-12. Hlásenie slúži na predkladanie informácií o tovare vstupujúcom na územie Slovenskej republiky z iného členského štátu Európskej únie alebo z územia Severného Írska, okrem tovaru v tranzite.

106. Hlásenie o vývoze tovaru v rámci EÚ vypracuje spravodajská jednotka podľa vzoru formulára ZO 2-12. Hlásenie slúži na predkladanie informácií o tovare opúšťajúcom územie Slovenskej republiky s miestom určenia v inom členskom štáte Európskej únie alebo na území Severného Írska, okrem tovaru v tranzite.

107. Obsah týchto hlásení sa používa výhradne na štatistické účely.

108. Spravodajská jednotka sa pri poskytovaní údajov pre štatistické zisťovania INTRASTAT-SK riadi metodickými vysvetlivkami a pokynmi vydanými Štatistickým úradom SR. Okrem toho Štatistický úrad SR môže požiadať spravodajskú jednotku o doplňujúce informácie k údajom poskytnutým na INTRASTAT-SK hláseniach, najmä zdôvodnenie vykázaných údajov. Spravodajská jednotka je povinná tieto doplňujúce informácie poskytnúť.

109. Vzory formulárov spolu s metodickými vysvetlivkami k nim sú vystavené na webovej stránke https://intrastat.statistics.sk/Intrastat/vzory-formularov-a-metodicke-vysvetlivky/. Metodické pokyny týkajúce sa štatistických zisťovaní INTRASTAT-SK sú tiež zverejnené na webovej stránke https://intrastat.statistics.sk/Intrastat/.

110. INTRASTAT-SK hlásenia je možné podať výlučne elektronicky, predpísaným spôsobom (ako správu vo formáte XML), prostredníctvom webového portálu https://intrastat.financnasprava.sk .

111. Spravodajská jednotka potrebuje k prihláseniu na portál prihlasovacie údaje. Prihlasovacie údaje (Meno a Heslo) generuje Colná sekcia FR SR a spravodajskej jednotke ich zasiela Štatistický úrad SR. Následne je spravodajská jednotka vyzvaná, aby si zmenila inicializačné heslo. Heslo si spravodajská jednotka v stanovených intervaloch pravidelne mení. V prípade problémov s prihlásením spravodajská jednotka kontaktuje pracovníkov konzultačného pracoviska Colnej sekcie FR SR.

112. Na vytvorenie elektronického hlásenia vo formáte XML môže spravodajská jednotka použiť softvérovú aplikáciu Intrastat-CS alebo formulár Intrastat WEBFORM.

113. Spravodajská jednotka môže pre vytvorenie INTRASTAT-SK hlásení použiť aj komerčne distribuované programy alebo programy vytvorené samotnou spravodajskou jednotkou. Štatistický úrad SR však neautorizuje ani neposudzuje tieto programové prostriedky. Pre prenos (podanie) takto vytvorených hlásení je potrebné, aby veta mala stanovenú štruktúru a XML formát.

114. Iná elektronická forma môže byť použitá len v mimoriadnych a výnimočných prípadoch (napríklad porucha technických, programových prostriedkov, pripojenia na internet a pod.) po dohode so Štatistickým úradom SR. V žiadnom prípade ju nemožno využívať ako štandardnú formu podávania hlásení.

Odsek 1: Spravodajská jednotka

115. Uvedie sa obchodné meno spravodajskej jednotky spolu s úplnou adresou jej sídla a identifikačným číslom pre DPH. Identifikačné číslo pre DPH sa uvedie v tvare, v akom bolo pridelené spravodajskej jednotke príslušným daňovým úradom. Ak spravodajská jednotka predkladá hlásenie osobitne za každú organizačnú jednotku, uvedie v príslušnom pododseku číslo organizačnej jednotky, ktoré spravodajskej jednotke pridelil Štatistický úrad SR, inak v tomto pododseku uvedie „000“.

Odsek 2: Zástupca

116. Tento odsek sa vyplní, ak spravodajská jednotka poverila tretiu stranu, aby predložila hlásenie. Ak je zástupcom podnikateľ, uvedie sa jeho obchodné meno spolu s úplnou adresou jeho sídla, inak sa v tomto odseku uvedie meno osoby s jej úplnou adresou.

117. Ak má zástupca pridelené identifikačné číslo pre DPH, uvedie sa v tvare, v akom mu ho pridelil príslušný daňový úrad, inak sa uvedie číslo, ktoré bolo zástupcovi pridelené príslušnými úradmi na štatistické alebo iné účely.

118. Zmenu zástupcu s aktualizovanými kontaktnými údajmi ako aj zrušenie zastupovania, spravodajská jednotka oznámi Štatistickému úradu SR prostredníctvom tlačiva Oznámenie o zástupcovi.

119. Ak nie sú vykázané údaje úplné alebo pravdivé, alebo nie sú poskytnuté v stanovených termínoch, môže Štatistický úrad SR uložiť pokutu, aj keď INTRASTAT-SK hlásenia predložil zástupca. Poverenie zástupcu predložením INTRASTAT-SK hlásení totiž spravodajskú jednotku nezbavuje zodpovednosti.

Odsek 3: Obdobie

120. Sledovaným obdobím je kalendárny mesiac, v ktorom bol tovar dovezený do Slovenskej republiky z iného členského štátu alebo z územia Severného Írska, alebo v ktorom bol vyvezený zo Slovenskej republiky s miestom určenia v inom členskom štáte Európskej únie alebo na území Severného Írska.

121. Ak je tovar predmetom obchodnej operácie, ktorá je nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu alebo dodaním tovaru z tuzemska do iného členského štátu podľa platného zákona o DPH, sledovaným obdobím je kalendárny mesiac, v ktorom vznikla daňová povinnosť podľa tohto zákona. Ak medzi vznikom daňovej povinnosti a dovozom alebo vývozom tovaru uplynú viac ako 2 kalendárne mesiace, sledovaným obdobím je kalendárny mesiac, v ktorom bol tovar dovezený alebo vyvezený.

122. Do prvého pododseku sa uvedie mesiac (napr. 01, 02, 03, …, 10, 11, 12), do druhého pododseku sa uvedú dve posledné číslice roka (napr. 21, 22, 23…).

Odsek 4: Celkový počet položiek

123. Uvedie sa celkový počet položiek vyplnených v INTRASTAT-SK hlásení. Tento počet zodpovedá počtu vyplnených odsekov 8 Kód tovaru. Jedno hlásenie môže obsahovať maximálne 30 000 položiek.

Odsek 5 a): Poradové číslo hlásenia

124. Uvedie sa poradové číslo INTRASTAT-SK hlásenia v sledovanom období. Poradie hlásení vždy začína od 1 a poradové čísla v sledovanom období musia nasledovať za sebou a bez prerušenia.

125. Hlásenia sa číslujú zvlášť pre dovoz a zvlášť pre vývoz. Ak spravodajská jednotka predkladá hlásenia osobitne za každú organizačnú jednotku, každá organizačná jednotka čísluje hlásenia samostatne, začínajúc poradovým číslom 1.

126. Ak spravodajská jednotka predkladá opravné hlásenie, uvedie v tomto odseku poradové číslo hlásenia, na ktoré sa oprava vzťahuje.

Odsek 5 b): Poradové číslo opravného hlásenia

127. Tento odsek sa vypĺňa iba v prípade, keď sa predkladá opravné hlásenie. Uvedie sa poradové číslo opravného hlásenia. Spravodajská jednotka môže opravovať jedno hlásenie niekoľkokrát, preto poradové číslo opravného hlásenia tvorí samostatný číselný rad začínajúci číslom 1.

Odsek 6: Poradové číslo položky

128. Položky sa číslujú za sebou a bez prerušenia (1, 2, 3, ……., n).

Odsek 7: Opis tovaru — nepovinný údaj

129. Uvedie sa názov tovaru alebo také charakteristiky a vlastnosti tovaru, aby mu bolo možné priradiť osemmiestnu podpoložku kombinovanej nomenklatúry platnej v sledovanom roku.

130. Spravodajská jednotka môže uviesť aj úplné názvy podpoložiek kombinovanej nomenklatúry tzv. samovysvetľujúce texty, ktoré pripravuje a každoročne aktualizuje Štatistický úrad SR ako pomôcku pre užívateľov štatistiky zahraničného obchodu. Číselník, ktorý je zverejnený na webovej stránke https://intrastat.statistics.sk/Intrastat/pre-vyvojarov/, môže spravodajská jednotka použiť aj pre vykazovania kódu a opisu tovaru v štatistických zisťovaniach INTRASTAT-SK. Avšak pri používaní číselníka by mala spravodajská jednotka brať do úvahy, že názvy podpoložiek kombinovanej nomenklatúry v tomto číselníku nie sú právne záväzné.

Odsek 8: Kód tovaru

131. Uvedie sa osemmiestny kód príslušnej podpoložky kombinovanej nomenklatúry (ďalej tiež ako „KN“) uvedenej v Spoločnom colnom sadzobníku platnom v sledovanom roku. Kombinovaná nomenklatúra sa každý rok upravuje. Zvyčajne v októbri je publikované vykonávacie nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku. Spravodajská jednotka by si mala vždy na začiatku roka skontrolovať, či sa kódy používané v predchádzajúcom roku nezmenili (prípadne, či sa nezmenili dodatkové merné jednotky stanovené pre daný KN kód).
Štatistický úrad SR zverejňuje zoznam nových KN kódov, zoznam zrušených KN kódov a prevodník medzi kombinovanou nomenklatúrou platnou v predchádzajúcom roku a v sledovanom roku na webovej stránke https://intrastat.statistics.sk/Intrastat/kod-tovaru/.

132. Pre vykazovanie špecifických kódov z kapitoly 98 a 99 platia osobitné pravidlá. Tieto kódy zjednodušujú vykazovanie kódu tovaru tým, že umožňujú zoskupiť komodity s rôznymi KN kódmi do jedného prípadne viacerých kódov definovaných na úrovni kapitoly kombinovanej nomenklatúry.

133. Pracovníci konzultačného pracoviska Colnej sekcie FR SR sú nápomocní pri zatrieďovaní tovaru podľa kombinovanej nomenklatúry.

Odsek 9: Hodnota tovaru

134. Pre každú položku sa uvedie hodnota tovaru zaokrúhlená na celé eurá smerom nahor. Minimálna hodnota, ktorú je možné uviesť na hlásení, je 1 euro. Táto hodnota sa rovná základu dane, ktorý sa má určiť pre daňové účely podľa platného zákona o DPH. Ak tovar podlieha daniam a iným poplatkom, čiastka týchto daní a poplatkov sa nezahŕňa do hodnoty tovaru.

135. Ak sa základ dane nemusí vykazovať pre daňové účely, hodnota tovaru zodpovedá fakturovanej sume bez DPH, alebo v ostatných prípadoch hodnote, ktorá by sa fakturovala v prípade akéhokoľvek nákupu alebo predaja.

136. V prípade spracovania na základe zmluvy, hodnota tovaru na spracovanie a po jeho spracovaní zodpovedá hodnote, ktorá by bola fakturovaná v prípade akéhokoľvek nákupu alebo predaja tohto tovaru.

137. Ak je dovezený alebo vyvezený tovar predmetom obchodnej operácie, ktorá je nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu alebo dodaním tovaru z tuzemska do iného členského štátu podľa platného zákona o DPH, na prepočet fakturovanej sumy z cudzej meny na euro sa použije kurz, ktorý sa použil pre daňové účely podľa tohto zákona. Pre ostatné obchodné operácie (napr. predaj tovaru na diaľku, spracovanie na základe zmluvy), ktoré nie sú nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu alebo dodaním tovaru z tuzemska do iného členského štátu, sa hodnota tovaru vyjadrená v cudzej mene prepočíta na euro kurzom podľa colných predpisov, platným v deň dovozu alebo vývozu tovaru.

138. Ak do základu dane podľa zákona o DPH vchádzajú súvisiace výdavky ako provízia, náklady na balenie, náklady na prepravu a náklady poistenia, tieto výdavky sa zahrnú do hodnoty tovaru. Celková hodnota týchto nákladov sa rozpočíta na jednotlivé tovarové položky podľa hmotnosti a pomerná časť sa pripočíta k hodnote tovaru každej položky.

139. Ak je na faktúre uvedených viac druhov tovaru, ktorým zodpovedajú rôzne podpoložky kombinovanej nomenklatúry bez toho, aby bola uvedená fakturovaná suma zvlášť pre každú tovarovú položku, celková fakturovaná suma sa rozdelí odhadom medzi jednotlivé tovarové položky. Na INTRASTAT-SK hlásení sa uvedie odhadnutá hodnota tovaru pre každú podpoložku kombinovanej nomenklatúry.

Odsek 10: Členský štát zaslania (intra-EÚ dovoz) / Členský štát určenia (intra-EÚ vývoz)

140. Členským štátom zaslania je členský štát EÚ alebo územie Severného Írska, z ktorého bol tovar vyvezený do Slovenskej republiky. Ak pred dosiahnutím Slovenskej republiky tovar v tranzite vstúpil do jedného alebo viacerých členských štátov a podrobil sa v týchto štátoch prerušeniam alebo právnym úkonom nesúvisiacich s dopravou, za členský štát zaslania sa bude považovať posledný členský štát, kde k takýmto prerušeniam alebo právnym úkonom došlo.

Príklad 10.

 1. Slovenský zákazník nakúpi tovar od belgického dodávateľa, ktorý má centrálny sklad v Nemecku. Tovar je dodaný na Slovensko z tohto skladu. Členským štátom zaslania je Nemecko, ktoré spravodajská jednotka uvedie v odseku 10 na Hlásení o dovoze tovaru v rámci EÚ.
 2. Slovenský zákazník nakúpi tovar od belgického dodávateľa. Tovar je nasmerovaný na Slovensko z Belgicka, kde bude naložený na kamión. Kamión sa počas cesty pokazí, takže tovar bude dočasne uskladnený v Nemecku. Následne bude v Nemecku preložený na náhradný kamión a dodaný na Slovensko. V tomto prípade zastávka v Nemecku súvisí s dopravou. Členským štátom zaslania bude Belgicko, ktoré spravodajská jednotka uvedie v odseku 10 na Hlásení o dovoze tovaru v rámci EÚ.

141. Členským štátom určenia je posledný členský štát EÚ alebo územie Severného Írska, ako je známe v čase vývozu, kam má byť tovar vyvezený.

142. Použijú sa nasledovné kódy:

 • AT – Rakúsko
 • BE – Belgicko
 • BG – Bulharsko
 • CY – Cyprus
 • CZ – Česko
 • DE – Nemecko
 • DK – Dánsko
 • EE – Estónsko
 • ES – Španielsko
 • FI – Fínsko
 • FR – Francúzsko
 • GR – Grécko
 • HR – Chorvátsko
 • HU – Maďarsko
 • IE – Írsko
 • IT – Taliansko
 • LT – Litva
 • LU – Luxembursko
 • LV – Lotyšsko
 • MT – Malta
 • NL – Holandsko
 • PL – Poľsko
 • PT – Portugalsko
 • RO – Rumunsko
 • SE – Švédsko
 • SI – Slovinsko
 • XI – Severné Írsko

143. Všetky členské štáty okrem Grécka používajú uvedené kódy na svoje označenia aj v iných súvislostiach napr. ako prefix pre IČ DPH. Grécko na tieto účely používa kód EL.

Odsek 11: Región určenia (intra-EÚ dovoz) / Región pôvodu (intra-EÚ) vývoz — nepovinný údaj

144. Regiónom určenia je slovenský región, v ktorom bude tovar spotrebovaný alebo zostavený, spracovaný alebo prepracovaný. Ak región určenia nie je známy, môže byť nahradený regiónom, v ktorom sa uskutoční obchodná operácia alebo regiónom, do ktorého bude tovar dodaný.

145. Regiónom pôvodu je slovenský región, v ktorom bol tovar vyrobený, získaný alebo zostavený, spracovaný alebo prepracovaný. Ak región pôvodu nie je známy, môže byť nahradený regiónom, v ktorom sa uskutočnila obchodná operácia alebo regiónom, z ktorého bol tovar vyvezený.

146. Použijú sa nasledovné kódy:

 • 1 – Bratislavský kraj
 • 2 – Trnavský kraj
 • 3 – Trenčiansky kraj
 • 4 – Nitriansky kraj
 • 5 – Žilinský kraj
 • 6 – Banskobystrický kraj
 • 7 – Prešovský kraj
 • 8 – Košický kraj
Odsek 12: Krajina pôvodu

147. Uvedie sa krajina, z ktorej tovar pochádza. Tovar úplne vyrobený alebo získaný v krajine, pochádza z tejto krajiny. Tovar, na výrobe ktorého sa podieľali dva alebo viac štátov, pochádza z toho štátu, kde sa uskutočnilo jeho posledné podstatné, ekonomicky odôvodnené spracovanie alebo prepracovanie uskutočnené v podnikoch na to vybavených, ktoré vyústilo do nového výrobku alebo predstavuje dôležitý stupeň výroby.

148. Na určenie pôvodu tovaru sa použijú pravidlá pre určenie nepreferenčného pôvodu tovaru. Pôvod tovaru je možné zmeniť len jeho prepracovaním (spracovaním), preto sa pôvod tovaru zachováva bez ohľadu na to, ako dlho sa tovar používa. Pri vrátení tovaru dokonca môže nastať situácia, že na Hlásení o dovoze tovaru v rámci EÚ bude ako krajina pôvodu uvedené Slovensko.

Príklad 11.

Spoločnosť sa rozhodne kúpiť v Nemecku používané motorové vozidlo značky Peugeot, ktoré bolo vyrobené vo Francúzsku. Na hlásení o dovoze tovaru v rámci EÚ spoločnosť uvedie Francúzsko ako krajinu pôvodu a Nemecko ako členský štát zaslania.

149. Ak krajina pôvodu nie je známa, na intra-EÚ dovoze sa v tomto odseku uvedie členský štát, z ktorého bol tovar na Slovensko dovezený. Ak je pôvod vyvážaného tovaru neznámy, na Hlásení o vývoze tovaru v rámci EÚ sa ako krajina pôvodu uvedie krajina, z ktorej bol tovar na Slovensko dovezený.

150. Na vykázanie krajiny pôvodu sa použije abecedný kód podľa platnej Nomenklatúry krajín a území pre európsku štatistiku medzinárodného obchodu s tovarom. Táto nomenklatúra je vydávaná formou vykonávacieho nariadenia Komisie. Aktualizovaná je nepravidelne; zmeny reagujú na vznik, zánik alebo zmeny v názvoch krajín a území. Kódovanie vychádza z normy ISO 3166-1 alpha 2, avšak v niektorých prípadoch EÚ vytvorila vlastné kódy (napr. pre Srbsko sa na INTRASTAT-SK hláseniach uvádza kód XS, ale ISO kód pre Srbsko je RS).

151. Nomenklatúra krajín a území obsahuje aj kódy, ktoré sa uplatňujú pri zjednodušenom vykazovaní špecifických tovarov alebo pohybov (napr. kód QR pre tovar dodávaný na palubu plavidiel a lietadiel) alebo na vykázanie nešpecifikovaných území (napr. kód QV pre elektrinu a plyn). Keďže táto nomenklatúra je používaná aj na colné účely, obsahuje kód EÚ označujúci tovar pochádzajúci z EÚ. Tento kód sa používa výhradne v rámci obchodu s krajinami mimo EÚ, preto na INTRASTAT-SK hláseniach sa nesmie použiť.

Odsek 13: Čistá hmotnosť

152. Pre každú položku sa uvedie skutočná hmotnosť tovaru bez všetkých obalov. Vyjadruje sa v celých kilogramoch s prípadným zaokrúhlením smerom nahor pri hmotnosti menšej ako 1 kg. Pri hmotnosti väčšej ako 1 kg sa desatinné miesta pod 0,5 zaokrúhľujú nadol a desatinné miesta od 0,5 vrátane nahor (matematické zaokrúhľovanie).

153. Vo výnimočných prípadoch možno pre tento odsek použiť kvalifikovaný odhad.

Príklad 12.

Spoločnosť dovezie na Slovensko 200 fliaš suchého červeného vína s objemom 0,7 litra. V prepravných dokumentoch bude uvedená hmotnosť 220 kg, keďže každá fľaša váži 1,1 kg z toho 0,4 kg je hmotnosť fľaše. Na hlásení o dovoze tovaru v rámci EÚ uvedie spravodajská jednotka čistú hmotnosť 140 kg = 0,7 kg x 200.

Odsek 14: Množstvo v dodatkových merných jednotkách

154. Množstvo dovezeného alebo vyvezeného tovaru v dodatkových merných jednotkách sa vykazuje len pri tých podpoložkách kombinovanej nomenklatúry uvedených v odseku 8 Kód tovaru, ktoré majú v Spoločnom colnom sadzobníku priradenú mernú jednotku. Údaj sa uvedie v celých merných jednotkách s prípadným zaokrúhlením nahor.

155. Ak pre podpoložku kombinovanej nomenklatúry, ktorej kód je uvedený v odseku 8 Kód tovaru, nie je dodatková merná jednotka špecifikovaná, uvedie sa „0”.

156. Dodatkové merné jednotky nemusia vždy zodpovedať merným jednotkám, v ktorých je vystavená faktúra alebo merným jednotkám bežne používaným v danom odvetví. Spolu so zatriedením tovaru podľa podpoložky kombinovanej nomenklatúry by si spravodajská jednotka mala vždy overiť aj dodatkovú mernú jednotku priradenú k tejto podpoložke. Zoznam dodatkových merných jednotiek a ich označení je uvedený na webovej stránke https://intrastat.statistics.sk/Intrastat/dodatkove-merne-jednotky/.

Odsek 15: Druh obchodu

157. Uvedie sa druh obchodu, čo sú všetky charakteristiky, ktoré odlišujú jednu operáciu od druhej, bez ohľadu na to, či ide o operácie obchodné alebo iné, ktoré vedú k dovozu/ vývozu tovaru.

158. Do prvého pododseku sa uvedie kód zo stĺpca A tabuľky a do druhého pododseku sa uvedie kód zo stĺpca B tabuľky.

AB
1Transakcie predstavujúce skutočnú zmenu vlastníctva s finančnou náhradou1Priamy predaj/nákup okrem priameho obchodu so súkromnými spotrebiteľmi/vykonávaný súkromnými spotrebiteľmi
2Priamy obchod so súkromnými spotrebiteľmi/vykonávaný súkromnými spotrebiteľmi (vrátane predaja na diaľku)
2Vrátenie a bezplatná náhrada tovaru po registrácii pôvodnej transakcie1Vrátenie tovaru
2Náhrada za vrátený tovar
3Náhrada (napr. v záručnej lehote) za tovar, ktorý nebol vrátený
3Transakcie predstavujúce zamýšľanú zmenu vlastníctva alebo zmenu vlastníctva bez finančnej náhrady1Pohyby do/zo skladu (okrem call-off stock a konsignačného skladu)
2Dodávka na predaj po schválení alebo po skúške (vrátane call-off stock a konsignačných skladov)
3Finančný lízing
4Transakcie predstavujúce prevod vlastníctva bez finančnej náhrady
4Transakcie na účely spracovania na základe zmluvy (bez zmeny vlastníctva)1Tovar, ktorý sa má vrátiť do pôvodného členského štátu vývozu
2Tovar, ktorý sa nemá vrátiť do pôvodného členského štátu vývozu
5Transakcie po spracovaní na základe zmluvy (bez zmeny vlastníctva)1Tovar, ktorý sa vracia sa do pôvodného členského štátu vývozu
2Tovar, ktorý sa nevracia do pôvodného členského štátu vývozu
7Transakcie na účely colného konania/po colnom konaní (bez zmeny vlastníctva, týkajúce sa tovaru v kvázi dovoze alebo kvázi vývoze)1Prepustenie tovaru do voľného obehu v členskom štáte s následným vývozom do iného členského štátu
2Preprava tovaru z jedného členského štátu do iného členského štátu s cieľom umiestniť tovar do colného režimu vývoz
8Transakcie predstavujúce dodávku stavebného materiálu a technického vybavenia na základe všeobecnej zmluvy o stavbe alebo inžinierskej stavbe, pri ktorých sa nevyžaduje osobitná fakturácia tovaru, ale vystavuje sa jedna faktúra za celú zmluvu
9Iné transakcie, ktoré sa nedajú zaradiť pod uvedené kódy1Prenájom, pôžička a operatívny lízing dlhšie ako 24 mesiacov
9Iné

159. Pod kódom 1 sa vykazujú štandardné nákupy a predaje tovaru z a do členských štátov EÚ. Vykazujú sa bez ohľadu na to, či je zmluvnou stranou slovenskej spravodajskej jednotky zdaniteľná osoba, právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, alebo fyzická osoba – nepodnikateľ. Ak je zahraničný predávajúci alebo kupujúci súkromnou osobou, t. j. fyzickou osobou – nepodnikateľom, spravodajská jednotka uvedie na INTRASTAT-SK hlásení kód 1/2. Pre podrobnosti o vykazovaní zásielkového predaja pozri E.11 Predaj tovaru na diaľku.

160. V prípade komisionárskych zmlúv sa komisionár zaväzuje, že zariadi vo vlastnom mene pre komitenta na jeho účet predaj tovaru. Komitent sa zaväzuje zaplatiť mu za to odplatu. Z pohľadu DPH komisionár, ktorý obstará kúpu alebo predaj tovaru, je považovaný za osobu, ktorá tovar kúpila alebo predala. Preto sa uvedená transakcia na INTRASTAT-SK hláseniach vykáže ako priamy nákup/predaj pod kódom 1.

161. Pod kódom 2 sa vykazuje tovar, ktorý bol pôvodne zaznamenaný pod kódom 1. To platí aj pre prípady, kedy pôvodná transakcia nebola vykázaná, keďže spravodajská jednotka na danom toku nemala spravodajskú povinnosť.

162. Vrátenie tovaru, ktorý bol pôvodne zaznamenaný pod inými kódmi Druhu obchodu, sa zaznamenáva pod týmito kódmi. Výnimkou je vrátenie tovaru, ktorý bol dovezený alebo vyvezený na účely spracovania na základe zmluvy, a teda vykázaný pod kódom 4. Vrátenie takého tovaru sa vykáže pod kódom 5.

163. Kód 3 sa použije pre také transakcie, kedy kupujúci nadobudne vlastníctvo tovaru s časovým odstupom od momentu, kedy tovar vstúpil na alebo opustil územie Slovenskej republiky. Znamená to, že predávajúci v čase, keď tovar prekračuje hranicu Slovenskej republiky, zamýšľa tovar predať.

164. Ak je transakcia z pohľadu platného zákona o DPH premiestnením tovaru (§ 11 ods. 8 pre intra-EÚ dovoz respektíve § 8 ods. 4 pre intra-EÚ vývoz) a tovar, ktorý sa premiestňuje, nebude predmetom spracovania, na INTRASTAT-SK hlásení sa ako Druh obchodu uvedie kód 3/1. Ide zvyčajne o dodávky do distribučných skladov a logistických centier.

165. Predaj po schválení alebo po skúške je podmienený predaj tovaru. Kupujúci, ktorý uzatvorí zmluvu o predaji, dostane tovar a má stanovenú lehotu na vyskúšanie, než sa rozhodne, či si ho kúpi. Na rozdiel od predaja, ktorý dáva kupujúcemu právo vrátiť tovar, pri predaji po schválení zostáva vlastnícke právo k tovaru a s ním aj zodpovednosť za riziko poškodenia alebo straty predávajúceho až do okamihu, keď kupujúci svojim rozhodnutím potvrdí kúpu. Ak sa kupujúci v stanovenej lehote nerozhodne, má sa spravidla za to, že tovar prevzal a vlastnícke právo týmto okamihom prechádza. Pre tieto transakcie sa ako Druh obchodu vykáže kód 3/2.

166. Kód 3/2 sa používa aj pre konsignačné a call-off stock operácie. Pre podrobnosti pozri E.4 Komisionárske a konsignačné operácie a režim call-off stock.

167. Aj keď sú kvázi dovoz a kvázi vývoz definované v kontexte obchodu s tovarom mimo EÚ, k týmto operáciám prislúchajú intra-EÚ pohyby tovaru, ktoré sa vykazujú pod kódom 7. V prípade, že ide o operácie slovenských subjektov realizujúcich colné konanie v inom členskom štáte, pôjde o tzv. nepriamy dovoz lebo nepriamy vývoz tovaru. Pre viac podrobností pozri E.3 Nepriamy dovoz a vývoz.

168. Ak ide o intra-EÚ pohyby tovaru, ktoré nasledujú po colnom konaní alebo predchádzajú colnému konaniu v Slovenskej republike a sú realizované zahraničnými subjektmi, za určitých okolností sú aj tieto pohyby tovaru vykazované na INTRASTAT-SK hláseniach.

169. V prípade kvázi dovozu ide o obchodnú operáciu, kedy zahraničný subjekt predloží v Slovenskej republike dovozné colné vyhlásenie, v ktorom navrhne prepustiť tovar dovážaný z nečlenskej krajiny do voľného obehu, pričom tovar bude následne dodaný do iného členského štátu, kde bude aj zaplatená DPH. Zvyčajne ide o colný režim 4200 alebo 6300. Na colnom vyhlásení pre Ú. p. 8/5 Druh obchodu sa uvedie kód 7/1.

170. Na Slovensku bude z pohľadu zákona o DPH uvedená operácia dodaním tovaru z tuzemska do iného členského štátu. Zahraničný subjekt má dve možnosti ako postupovať. Ak si zvolí daňového zástupcu, tento pod osobitným identifikačným číslom pre DPH predloží daňové priznanie k DPH (pozri Obrázok 1), na ktorom vykáže uvedenú obchodnú operáciu ako dodanie tovaru z tuzemska do iného členského štátu. Daňový zástupca predloží tiež súhrnný výkaz DPH, na ktorom pre uvedenú obchodnú operáciu uvedie IČ DPH odberateľa pridelené v členskom štáte, do ktorého je tovar dodaný.

Obr. 1: Kvázi dovoz – daňový zástupca zahraničného dovozcu
Obrázok 1: Kvázi dovoz ‒  daňový zástupca zahraničného dovozcu

171. Keďže daňový zástupca vykazuje dodanie tovaru z tuzemska do iného členského štátu, môže byť spravodajskou jednotkou pre predkladanie Hlásenia o vývoze tovaru v rámci EÚ. Spravodajská povinnosť mu vznikne, keď prekročí prah oslobodenia 1 000 000 Eur spôsobom uvedeným v odsekoch 73 a 74. Na hlásení o vývoze tovaru v rámci EÚ uvedie ako Druh obchodu kód 7/1.

172. Ak sa zahraničný dovozca zaregistruje pre DPH v Slovenskej republike, predloží daňové priznanie k DPH (pozri Obrázok 2), na ktorom uvedie dodanie tovaru z tuzemska do iného členského štátu. Predloží tiež súhrnný výkaz DPH, na ktorom pre uvedenú obchodnú operáciu uvedie IČ DPH odberateľa pridelené v členskom štáte, do ktorého je tovar dodaný.

Obr. 2: Kvázi dovoz – registrácia pre DPH zahraničného dovozcu
Obrázok 2: Kvázi dovoz – registrácia pre DPH zahraničného dovozcu

173. Zahraničnému dovozcovi registrovanému pre DPH v Slovenskej republike, môže vzniknúť spravodajská povinnosť, keď prekročí prah oslobodenia 1 000 000 Eur spôsobom uvedeným v odsekoch 73 a 74. Bude predkladať Hlásenia o vývoze tovaru v rámci EÚ, kde v odseku Druh obchodu uvedie kód 7/1.

174. Kvázi vývoz je obchodná operácia, pri ktorej zahraničný vývozca prepúšťa tovar do režimu vývoz v Slovenskej republike, pričom tovar je prepravený na Slovensko z iného členského štátu. V prípade, že nie je v Slovenskej republike registrovaný pre DPH resp. ak je, ale vyvážaný tovar si na Slovensko nepremiestňuje, potom dovoz tovaru na Slovensko nie je predmetom vykazovania na Hlásení o dovoze tovaru v rámci EÚ (pozri Obrázok 3). Na vývoznom colnom vyhlásené v odseku JCD 24 Druh obchodu sa uvedie kód 7/2.

Obr. 3: Kvázi vývoz
Obrázok 3: Kvázi vývoz

175. Ak si zahraničný vývozca premiestni tovar na Slovensko, aby ho tu prepustil do režimu vývoz, potom je táto obchodná operácia predmetom vykazovania na Hlásení o dovoze tovaru v rámci EU (pozri Obrázok 4), kde v odseku Druh obchodu uvedie kód 7/2. Premiestnenie tovaru na Slovensko je z pohľadu zákona o DPH považované za nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, preto má zahraničný vývozca povinnosť registrovať sa pre DPH. Spravodajská povinnosť mu vznikne spôsobom uvedeným v odsekoch 73 a 74.

Obr. 4: Kvázi vývoz – registrácia pre DPH zahraničného vývozcu
Obrázok 4: Kvázi vývoz – registrácia pre DPH zahraničného vývozcu

Stavebné práce ako také sú službou, avšak v rámci stavebnej činnosti môžu byť dodávané stavebné materiály alebo technické vybavenie stavaných objektov. Zvyčajne sú tovar a stavebné práce fakturované spoločne. Ak je dodanie tovaru súčasťou všeobecnej zmluvy o stavbe alebo inžinierskej stavbe a sú fakturované na jednej faktúre vykazuje sa pod kódom 8. Z pohľadu DPH môže ísť aj o dodanie s inštaláciou a montážou. Pre viac podrobností pozri E.5 Dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou.

176. Kód 6 sa používal pre vykazovanie tovaru, ktorý je dovážaný/vyvážaný v súvislosti s jeho opravou alebo údržbou. Kód bol z tabuľky vypustený, keďže sa v intra-EÚ obchode uvedené transakcie nevykazujú. Tento kód sa však používa na vykazovanie Druhu obchodu na colných vyhláseniach (Ú. p. 8/5 resp. odsek 24).

Odsek 16: Dodacie podmienky

177. Dodacie podmienky sú také ustanovenia zmluvy, ktoré určujú povinnosti kupujúceho a predávajúceho. Pokiaľ nie je dodacia podmienka uvedená v zmluve alebo nedochádza k zmene vlastníctva (napr. pri premiestení tovaru, pri spracovaní na základe zmluvy) uvedie sa podmienka, ktorá zodpovedá ustanoveniam zmluvy (nie prepravnej) týkajúcich sa miesta a spôsobu prechodu rizika z odosielateľa na príjemcu tovaru, podmienok dodania a rozdelenie nákladov medzi odosielateľa a príjemcu.

178. Použijú sa nasledovné kódy:

KódVýznam kóduIncoterms
EXWZo závoduEx works200020102020
FCAVyplatené dopravcoviFree carrier200020102020
FASVyplatené k boku lodeFree alongside ship200020102020
FOBVyplatené na lodiFree on board200020102020
CFRNáklady a prepravnéCost and freight200020102020
CIFNáklady, poistenie a prepravnéCost, insurance and freight200020102020
CPTPreprava platená doCarriage paid to200020102020
CIPPreprava a poistné platené doCarriage and insurance paid to200020102020
DAFS dodaním na hranicuDelivered at frontier2000
DESS dodaním z lodeDelivered ex–ship2000
DEQS dodaním z nábrežiaDelivered ex–quay2000
DDUS dodaním clo nezaplatenéDelivered duty unpaid2000
DAPS dodaním na miestoDelivered at place20102020
DATS dodaním na terminálDelivered at terminál2010
DPUS dodaním na miesto vyloženiaDelivered at Place Unloaded2020
DDPS dodaním clo platenéDelivered duty paid200020102020

179. Ak sú podmienky dodania iné než dodacie podmienky podľa Incoterms, uvedie sa kód XXX.

180. Pre kódovanie dodacích podmienok sa používajú medzinárodné kódy Incoterms zodpovedajúce medzinárodným pravidlám výkladu dodacích podmienok vydaných Medzinárodnou obchodnou komorou v Paríži (po angl. International Chamber of Commerce – ICC). Slovenský preklad vydáva Slovenská obchodná a priemyselná komora.

181. Sú štyri základné typy dodacích podmienok: E, F, C a D.

182. E: Predávajúci pripraví tovar vo svojich priestoroch, kupujúci si zabezpečí dopravu na vlastné náklady.

EXW
‒ Predávajúci splní povinnosť dodať tovar dodaním na dohodnutom mieste vo svojom závode – bez nakládky. Od tohto momentu všetky náklady a riziká znáša kupujúci (nakládka, prípadne poistenie, prepravné náklady atď.)

183. F: Kupujúci si hradí dopravné náklady.

FCA
‒ Tovar sa považuje za dodaný, ak je dodaný dopravcovi na dohodnutom mieste, ktoré môže byť buď v priestoroch predávajúceho (nakládku je povinný zabezpečiť predávajúci) alebo v iných priestoroch (sklad, nákladná rampa, terminál a pod.) nakládku zabezpečuje kupujúci. Od kritického bodu prechádzajú riziká na kupujúceho a tiež znáša všetky náklady (prepravné, prípadne poistenie atď.)
FAS
‒ Tovar sa považuje za dodaný, ak je dodaný k boku lode buď na člne alebo na pobreží k dohodnutej lodi zakotvenej v dohodnutom prístave. Nakládku zabezpečuje kupujúci, znáša náklady na dopravu a tiež riziká s tým spojené.
FOB
‒ Tovar je podľa Incoterms 2010 dodaný, ak je dodaný na palubu lode. Podľa predchádzajúcich verzií Incoterms dodacia podmienka FOB „vyplatené na loď“ znamenala, že bol tovar dodaný, keď prešiel zábradlím lode. V súčasnosti (kontajnerizácia, preprava sypkých materiálov atď.) toto znenie nevyhovuje, a preto v Incoterms 2020 bol posunutý až na palubu lode. Nakládku zabezpečuje a náklady na ňu znáša predávajúci; od tohto kritického bodu riziká i náklady znáša kupujúci.

184. C: Predávajúci hradí dopravné náklady.

CFR
‒ Tovar je dodaný, ak je dodaný na palubu lode. Náklady hlavného prepravného do dohodnutého prístavu znáša predávajúci. Riziko poškodenia alebo straty tovaru prechádza na kupujúceho, keď je tovar na palube lode. Ak ide o líniovú lodnú dopravu, t. j. táto doprava zabezpečuje pravidelné spojenie medzi prístavmi podľa cestovného poriadku, je spravidla nakládka aj vykládka v cene prepravného, ktoré zabezpečuje predávajúci. V prípade trampovej lodnej dopravy (bez cestovných poriadkov) väčšinou ani nakládka ani vykládka nie je v cene prepravného. Náklady na nakládku s miestom dodania na palube lode (Incoterms 2010) znáša predávajúci, vykládku hradí kupujúci.
CIF
‒ Dodacie podmienky sú rovnaká ako pri CFR, ale navyše obsahujú povinnosť predávajúceho zabezpečiť na vlastné náklady poistenie tovaru v prospech kupujúceho. Spravidla sa jedná o poistenie s minimálnym krytím, čo predstavuje 110 % hodnoty tovaru. V niektorých prípadoch sú náklady dodania až 200 % z hodnoty tovaru, takže minimálne krytie je nedostačujúce. Kupujúci si môže tovar pripoistiť, ale v prípade vzniku škody, môžu vzniknúť pri poistnom plnení problémy.
CPT
‒ Dodacie podmienky sú veľmi podobné dodacím podmienkam CFR. Sú však prispôsobené faktu, že sa používajú pre všetky druhy dopravy. Tovar je dodaný, ak je dodaný prepravcovi, s ktorým uzavrel predávajúci prepravnú zmluvu. Predávajúci preto hradí prepravu až do miesta určenia. Riziko však prechádza z predávajúceho na kupujúceho, keď predávajúci dodá tovar prepravcovi.
CIP
‒ Dodacie podmienky majú rovnaké znenie ako dodacie podmienky CPT, avšak s doplnením povinnosti predávajúceho uzavrieť poistnú zmluvu na tovar v prospech kupujúceho.

185. D: Predávajúci zodpovedá za dodanie tovaru kupujúcemu na určené miesto. Predávajúci zodpovedá za všetky náklady a riziká v súvislosti s dodaním tovaru na miesto určenia.

DAF
‒ Dodacia podmienka sa v súčasnej verzii Incoterms nenachádza. Bola určená pre železničnú dopravu. Predávajúci mal povinnosť dopraviť tovar na určenú hranicu, pričom hradil prepravu a poistenie do tohto miesta.
DES
‒ Ani táto dodacia podmienka sa v súčasnej verzii Incoterms nenachádza. Predávajúci mal povinnosť dodať tovar na palubu lode v prístave určenia, takže predávajúci hradil prepravu a poistenie do tohto prístavu. Vykládku si hradil kupujúci.
DEQ
‒ Táto dodacia podmienka bola zo súčasnej verzie Incoterms vypustená. Predávajúci mal povinnosť dodať tovar na nábrežie v prístave určenia, takže predávajúci hradil prepravu a poistenie do tohto prístavu a tiež vykládku tovaru z lode.
DDU
‒ Aj táto dodacia podmienka bola zo súčasnej verzie Incoterms vypustená. Predávajúci mal povinnosť dodať tovar na dohodnuté miesto určenia, takže predávajúci hradil prepravu a poistenie do tohto miesta.
DAT
‒ Táto dodacia podmienka bola súčasťou Incoterms 2010. Podľa výkladu predávajúci dodal tovar, len čo bol vyložený z dopravného prostriedku na „terminále“. Keďže pojem „terminál“ bol vykladaný ako akékoľvek miesto vykládky, v Incoterms 2020 bola premenovaná na „S dodaním na miesto vyloženia“ (DPU).
DAP
‒ Tovar je dodaný, ak je dodaný k dispozícii kupujúcemu na prichádzajúcich dopravných prostriedkoch, pripravený na vyloženie na dohodnutom mieste určenia. Predávajúci znáša všetky riziká spojené s dodaním tovaru a jeho vyložením na dohodnutom mieste určenia.
DPU
‒ Na rozdiel od dodacej podmienky DAP je tovar dodaný, keď je vyložený z prichádzajúcich dopravných prostriedkov a je k dispozícii kupujúcemu na dohodnutom mieste určenia. Predávajúci znáša všetky riziká spojené s dodaním tovaru a jeho vyložením na dohodnutom mieste určenia.
DDP
‒ Tovar je dodaný, ak je daný k dispozícii kupujúcemu, potom čo bol colne prerokovaný na dovoze a predávajúci zaplatil clo. Tovar je na prichádzajúcom dopravnom prostriedku pripravený na vyloženie v dohodnutom mieste určenia. Predávajúci znáša všetky riziká spojené s dodaním tovaru a jeho vyložením na dohodnutom mieste určenia.

186. Dodacie podmienky FAS, FOB, CFR a CIF (tiež DES a DEQ) definujú pravidlá pre dopravu po mori a po vnútrozemských vodných cestách, preto by na INTRASTAT-SK hláseniach mali byť vykázané, len ak bol tovar aspoň na časti cesty medzi členským štátom a Slovenskou republikou prepravovaný námornou dopravou alebo vnútrozemskou vodnou dopravou.

Odsek 17: Druh dopravy

187. Uvedie sa kód spôsobu dopravy podľa aktívneho dopravného prostriedku, ktorým tovar vstúpil na územie Slovenskej republiky alebo, ako sa predpokladá v čase vývozu, opustí územie Slovenskej republiky.

188. Použijú sa nasledovné kódy:

 • 2 – Železničná doprava
 • 3 – Cestná doprava
 • 4 – Letecká doprava
 • 5 – Poštová zásielka
 • 7 – Pevne zabudované dopravné zariadenia
 • 8 – Vnútrozemská vodná doprava
 • 9 – Vlastný pohon

189. Rozhodujúcim miestom na určenie druhu dopravy pre jeho vykázanie na INTRASTAT-SK hláseniach je hranica Slovenskej republiky. Druh dopravy sa určí podľa aktívneho dopravného prostriedku, ktorý prekračuje túto hranicu. Aktívny znamená, že ide o dopravný prostriedok, ktorý zabezpečuje pohyb tovaru.

Príklad 13.
Tovar určený na vývoz do Chorvátska je naložený v Košiciach na kamión. V Žiline bude kamión spolu s tovarom naložený na železničný vagón, ktorý bude pripojený do vlakovej súpravy smerujúcej do Splitu. Spravodajská jednotka uvedie na Hlásení o vývoze tovaru v rámci EÚ ako Druh dopravy železničnú dopravu (kód 2).

190. Kód 5 sa použije len v prípade, ak zásielku prijala alebo doručila Slovenská pošta, a.s., ktorá poskytuje univerzálne poštové služby na základe poštovej licencie v zmysle Svetového poštového dohovoru. Tento kód sa môže použiť aj pre zásielky prijímané alebo doručované kuriérskymi službami len v prípade, ak spravodajská jednotky nevie identifikovať skutočný spôsob dopravy.

191. Kód 7 sa týka zariadení na nepretržitú prepravu tovaru, ako sú potrubia (produktovody) alebo elektrické vedenia. Týmito zariadeniami môžu byť prepravované len niektoré komodity napr. zemný plyn, ropa alebo elektrická energia.

192. Kód 9 sa používa pre také výrobky, ktoré majú v sebe zabudovaný pohon. To znamená, že ak sú takéto výrobky samotné predmetom transakcie a prekročia hranicu Slovenskej republiky bez využitia iného dopravného prostriedku, na INTRASTAT-SK hlásení sa uvedie kód 9.

Odsek 18: IČ DPH partnera v členskom štáte určenia (intra-EÚ vývoz)

193. Uvedie sa identifikačné číslo pre DPH partnerského subjektu v členskom štáte určenia v tvare, v akom mu ho pridelil príslušný úrad tohto členského štátu, vrátane prefixu členského štátu.

194. Partnerským subjektom je zdaniteľná osoba alebo právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou v členskom štáte určenia, ktorá

 1. v tomto členskom štáte vykázala nadobudnutie tovaru z iného členského štátu podľa článku 251(c) Smernice Rady 2006/112/EC; alebo ak tomu tak nie je,
 2. dovozca.

195. Dovozcom pre účely tohto odseku je subjekt, ktorý

 1. uzavrie zmluvu, na základe ktorej sa tovar dováža do členského štátu určenia, s výnimkou prepravných zmlúv; alebo ak tomu tak nie je,
 2. prepraví tovar do členského štátu určenia alebo zabezpečuje dovoz tovaru do členského štátu určenia; alebo ak tomu tak nie je,
 3. má v držbe tovar, ktorý je predmetom dovozu v členskom štáte určenia.

196. Ak dovozcovi identifikačné číslo pre DPH nebolo pridelené a dovozcom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, uvedie sa zástupný identifikátor QT999999999999. Ak je dovozcom fyzická osoba – nepodnikateľ, uvedie sa zástupný identifikátor QN999999999999.

197. Ak spravodajská jednotka identifikačné číslo pre DPH partnera nevie určiť, pretože dodanie tovaru sa uskutočňuje v rámci trojstranného obchodu v zmysle platného zákona o DPH, uvedie zástupný identifikátor XX999999999999, kde XX zodpovedá prvým dvom znakom z identifikačného čísla pre DPH uvedeného na faktúre prvému odberateľovi.

198. V ostatných prípadoch, keď spravodajská jednotka identifikačné číslo pre DPH partnera nepozná, uvedie zástupný identifikátor QV999999999999.

199. Partnerský subjekt v členskom štáte určenia je subjekt, ktorý by mal vykazovať v tomto členskom štáte dovoz tovaru. Údaje o vývoze tovaru v rámci EÚ vrátane identifikácie partnerského subjektu totiž poskytuje Štatistický úrad SR štatistickým orgánom členského štátu určenia, ktoré tieto údaje môžu použiť na zostavenie svojej štatistiky dovozu tovaru v rámci EÚ.

200. Ak je tovar predmetom obchodnej operácie, ktorá je dodaním tovaru z tuzemska do iného členského štátu, potom je partnerským subjektom nadobúdateľ tovaru, ktorého IČ DPH je uvedené na faktúre. Toto pravidlo neplatí pri trojstrannom obchode podľa § 45 platného zákona o DPH. Spravodajská jednotka uvedie na INTRASTAT-SK hlásení IČ DPH druhého odberateľa, ak ho pozná. Inak uvedie zástupný identifikátor XX999999999999, kde XX zodpovedá prvým dvom znakom z identifikačného čísla pre DPH uvedeného na faktúre prvému odberateľovi.

201. Ak je tovar predmetom obchodnej operácie, ktorá nie je dodaním tovaru z tuzemska do iného členského štátu, potom sa na určenie partnerského subjektu použijú pravidlá uvedené v odseku 195. Pre viac podrobností pozri E. Vykazovania osobitných prípadov na INTRASTAT-SK hláseniach.

202. Zástupný identifikátor QN999999999999 sa použije pri vykazovaní vývozu tovaru v rámci EÚ, keď je odberateľom súkromná osoba. Najčastejšie pôjde o dodanie tovaru v rámci predaja tovaru na diaľku.

Odsek A: Podpis

203. Vzhľadom k tomu, že hlásenie je možné zasielať len v elektronickej forme, podpis je nahradený prihlasovacím menom a heslom na portál finančnej správy SR pre štatistické zisťovania INTRASTAT-SK.

Odsek B: Kontaktné informácie

204. Uvedie sa meno osoby, ktorá hlásenie zostavila spolu s adresou pracoviska, emailovou adresou a telefónnym číslom, na ktorých ju možno kontaktovať.

Kumulovanie transakcií

205. Ak sú údaje, ktoré sa majú zapísať do jednotlivých odsekov INTRASTAT-SK hlásenia s výnimkou odseku 7 Opis tovaru, odseku 9 Hodnota tovaru, odseku 13 Čistá hmotnosť a odseku 14 Množstvo v dodatkových merných jednotkách totožné, vrátane odseku 18 IČ DPH partnera v členskom štáte určenia, údaje súvisiace s niekoľkými transakciami sa môžu sčítať (kumulovať) do jednej položky hlásenia.

206. Zvyčajne spravodajská jednotka použije kumulovanie, ak si údaje do hlásení pripravuje manuálne. Ak sú údaje do INTRASTAT-SK hlásení preberané z informačného systému spravodajskej jednotky a hlásenia sú generované automaticky, kumulovanie transakcií nie je nutné.

Príklad 14.
Spravodajská jednotka v priebehu jedného mesiaca tri krát fakturovala partnerovi do Nemecka s IČ DPH DE1234567890 predaj podlahových rohož (KN 4008 21 10) pôvodom z Česka. Nemecký partner si zakaždým vyzdvihol tovar priamo u slovenského dodávateľa (dodacia podmienka EXW), pričom tovar bol naložený na príves, ktorým následne tovar prekročil hranice Slovenska. Tieto tri dodávky môžu byť na Hlásení o vývoze tovaru v rámci EÚ uvedené ako 3 samostatné položky (riadky, ale môžu byť kumulované aj do jednej položky (riadka), keďže všetky kódované odseky sú rovnaké (pozri Obrázok 5).
Obr. 5: Kumulovanie transakcií
Obrázok 5: Kumulovanie transakcií
D.4.1 Prah zásielky

207. Pre uplatňovanie prahu zásielky sa za zásielku považujú všetky transakcie v sledovanom mesiaci, ktoré sú uvedené na tej istej faktúre. Ak je celková fakturovaná hodnota nižšia ako 1 000 eur (tzv. prah zásielky), spravodajská jednotka môže použiť zjednodušený postup vykazovania.

208. Zjednodušené vykazovanie znamená, že spravodajská jednotka uvedie na INTRASTAT-SK hlásení v odseku 8 Kód tovaru kód 9950 00 00, v odseku 9 Hodnota tovaru uvedie celkovú fakturovanú hodnotu, v odseku 10 Členský štát určenia alebo Členský štát zaslania príslušný kód členského štátu a v odseku 18 IČ DPH partnera v členskom štáte určenia uvedie príslušné IČ DPH partnera. Zostávajúce odseky 11 až 17 spravodajská jednotka nevyplní.

Príklad 15.
Faktúra č. 1
Francúzsky odberateľ: Fleurs
VAT No.: FR1258634789
Dátum vyhotovenia: 12.4.2024
Kód tovaruNázovMnožstvo (ks)Cena / kusCena spolu
06031300Orchidey2702,20 €594,00 €
06011030Tulipány7500,15 €112,50 €
06011020Narcisy8200,10 €82,00 €
Spolu788,50 €

Celková fakturovaná suma je nižšia ako 1 000 Eur, preto spravodajská jednotka môže na Hlásení o vývoze tovaru v rámci EÚ uvedenú faktúru zjednodušeným spôsobom (pozri Obrázok 6).
Obr. 6: Uplatňovanie prahu zásielky

Obrázok 6: Uplatňovanie prahu zásielky

D.4.2 Kompletné priemyselné zariadenia

209. Kompletné priemyselné zariadenie je kombinácia strojov, náradia, prístrojov, zariadení, nástrojov a materiálov, ktoré spolu tvoria veľkokapacitnú stacionárnu jednotku, ktorá vyrába tovar (napr. ropná rafinéria, elektráreň) alebo poskytuje služby (napr. nemocnica).

210. Komponent je dodávka pre priemyselné zariadenie pozostávajúca z tovarov, pričom všetky tieto tovary patria pod tú istú kapitolu kombinovanej nomenklatúry platnej v sledovanom období.

211. Štatistický úrad SR môže na žiadosť spravodajskej jednotky povoliť zjednodušený postup pri vyplňovaní INTRASTAT-SK hlásenia o kompletnom priemyselnom zariadení, ktorého celková hodnota je v prípade nového priemyselného zariadenia vyššia ako 3 000 000 eur. Ak ide o kompletné priemyselné zariadenie na opätovné použitie, celková hodnota kompletného priemyselného zariadenia nie je rozhodujúca pre schválenie zjednodušeného postupu pri vyplňovaní INTRASTAT-SK hlásení.

212. Celková hodnota priemyselného zariadenia sa vypočíta ako súčet hodnôt všetkých komponentov. Hodnota bezplatne dodaného tovaru sa určí ako hodnota, ktorá by bola fakturovaná v prípade akéhokoľvek nákupu alebo predaja.

213. Spravodajská jednotka vo svojej písomnej žiadosti, ktorú predloží Štatistickému úradu SR podľa Metodického pokynu (v súčasnosti sa pripravuje; bude zverejnený na webovej stránke https://intrastat.statistics.sk/Intrastat/), uvedie najmä:

 1. opis priemyselného zariadenia,
 2. celkovú hodnotu kompletného priemyselného zariadenia,
 3. zoznam komponentov s uvedením príslušných kapitol kombinovanej nomenklatúry a hodnôt týchto komponentov,
 4. členský štát zaslania (intra-EÚ dovoz) resp. členský štát určenia (intra-EÚ vývoz),
 5. dodaciu lehotu (predpokladaný začiatok a ukončenie dodávok).

214. Spravodajská jednotka, ktorá má povolené použitie zjednodušeného postupu pre vykazovanie kompletného priemyselného zariadenia na intra-EÚ dovoze, predloží Hlásenie o dovoze tovaru v rámci EÚ, v ktorom:

 1. vyplní odseky 1 až 6 a odseky A a B štandardným spôsobom,
 2. v odseku 8 Kód tovaru uvedie kód zostavený nasledovne:
  • prvé štyri číselné znaky sú 9880;
  • piaty a šiesty číselný znak zodpovedá kapitole kombinovanej nomenklatúry, pod ktorú patrí tovar tvoriaci komponent,
  • siedmy a ôsmy číselný znak je nula,
 3. v odseku 9 Hodnota tovaru uvedie hodnotu tovaru definovanú v odsekoch 134 až 139,
 4. v odseku 10 Členský štát zaslania uvedie príslušný kód členského štátu,
 5. v odseku 15 Druh obchodu uvedie príslušný kód.

Ostatné odseky spravodajská jednotka nevypĺňa.

215. Spravodajská jednotka, ktorá má povolené použitie zjednodušeného postupu pre vykazovanie kompletného priemyselného zariadenia na intra-EÚ vývoze, predloží Hlásenie o vývoze tovaru v rámci EÚ, v ktorom:

 1. vyplní odseky 1 až 6 a odseky A a B štandardným spôsobom,
 2. v odseku 8 Kód tovaru uvedie kód zostavený nasledovne:
  • prvé štyri číselné znaky sú 9880;
  • piaty a šiesty číselný znak zodpovedá kapitole kombinovanej nomenklatúry, pod ktorú patrí tovar tvoriaci komponent,
  • siedmy a ôsmy číselný znak je nula,
 3. v odseku 9 Hodnota tovaru uvedie hodnotu tovaru definovanú v odsekoch 134 až 139,
 4. v odseku 10 Členský štát určenia uvedie príslušný kód členského štátu,
 5. v odseku 12 Krajina pôvodu uvedie príslušný kód krajiny,
 6. v odseku 15 Druh obchodu uvedie príslušný kód,
 7. v odseku 18 IČ DPH partnera v členskom štáte určenia uvedie identifikačné číslo pre DPH partnerského subjektu.

Ostatné odseky spravodajská jednotka nevypĺňa.

216. Sledovaným obdobím je kalendárny mesiac, v ktorom je tovar fyzicky dovezený alebo vyvezený.

Príklad 16.

Fínska spoločnosť predala zariadenie kompletnej elektrárne, ktoré bude dodané na Slovensko. Súčasťou dodávky kompletného priemyselného zaradenia sú aj oceľové rúry patriace do kapitoly 73. Spravodajská jednotka, ak má povolenie, uvedie na Hlásení o dovoze tovaru v rámci EÚ v odseku 8 Kód tovaru kód 9880 73 00.

D.4.3 Rozložené zásielky

217. Rozložená zásielka predstavuje dodanie komponentov kompletnej tovarovej položky (kompletného produktu) v nezmontovanom alebo rozloženom stave, ktoré boli z obchodných alebo prepravných dôvodov dovezené alebo vyvezené počas viac ako jedného sledovaného obdobia.

218. Za rozloženú zásielku sa považuje zásielka tovaru, ktorá spĺňa všetky nasledovné podmienky:

 • všetky komponenty musia po zostavení tvoriť jeden, úplný tovar, ktorému je možné priradiť jeden konkrétny kód kombinovanej nomenklatúry,
 • zásielka je realizovaná medzi jedným odosielateľom a jedným príjemcom,
 • časový posun medzi prvou a poslednou zásielkou je len z logistických dôvodov.

219. Ak je možné považovať zásielku za rozloženú, potom spravodajská jednotka predloží INTRASTAT-SK hlásenie iba raz, a to v mesiaci, v ktorom bol dovezený alebo vyvezený posledný komponent. V hlásení musí byť uvedená celková hodnota zloženého tovaru s príslušným kódom podpoložky kombinovanej nomenklatúry pre tento tovar.

220. Nasledujúce transakcie by sa nemali vykazovať ako rozložené zásielky:

 • pohyby zásob,
 • komponenty presmerované na iné použitie,
 • dodávky náhradných dielov.

Príklad 17.

Spravodajská jednotka dodala svojmu partnerovi v Nemecku turbínu (KN kód 8406 81 00). Aby ju bolo možné prepraviť, musela byť rozložená na niekoľko samostatných častí. Časť zásielky bola prepravená v júni 2024 a zvyšná časť v júli 2024. Spravodajská jednotka vykáže turbínu na Hlásení o vývoze tovaru v rámci EÚ za júl 2024.

D.5.1 Doplnenie transakcie

221. Ak spravodajská jednotka zistí, že do sledovaného obdobia, za ktoré už predložila INTRASTAT-SK hlásenie (a hlásenie je v stave „schválené“), je potrebné doplniť ďalšie transakcie, predloží ďalšie hlásenie za dané obdobie. Tieto transakcie vykáže bez ohľadu na ich hodnotu a okamžite, len čo uvedenú skutočnosť zistí. Toto INTRASTAT-SK hlásenia má poradové číslo o 1 vyššie ako posledné hlásenie za dané sledované obdobie.

222. Doplnenie transakcie sa vykonáva predložením riadneho hlásenia a nie opravného. Do hlásenia sa zadávajú iba doplňované položky.

Príklad 18.

Spravodajská jednotka predložila za máj 2024 dve Hlásenia o vývoze tovaru v rámci EÚ. Pri inventúre faktúr v decembri 2024 zistí, že do májových hlásení nezahrnula jednu faktúru. Predloží ďalšie Hlásenie o vývoze tovaru v rámci EÚ za máj 2024, kde v odseku 5a) uvedie poradové číslo hlásenia 3.

D.5.2 Povinnosť predložiť opravné INTRASTAT-SK hlásenie

223. Ak spravodajská jednotka zistí chybu v niektorom z odsekov 8 až 18 u odoslaného a schváleného hlásenia, je povinná predložiť opravné INTRASTAT-SK hlásenie, ak platí aspoň jedna z nasledujúcich podmienok:

 1. ak sa zmenilo IČ DPH partnera v členskom štáte určenia a členský štát určenia,
 2. ak sa pôvodná hodnota tovaru zmenila o 5% alebo viac a zároveň minimálne o 15 000 eur,
 3. ak sa pôvodná čistá hmotnosť zmenila o 5% alebo viac a zároveň minimálne o 500 kg,
 4. ak sa pôvodné množstvo v dodatkových merných jednotkách zmenilo o 5% alebo viac,
 5. ak pri ostatných chybných odsekoch je uvedená hodnota tovaru vyššia alebo rovná ako 30 000 eur.

224. Štatistický úrad SR odporúča spravodajským jednotkám, aby v opravných INTRASTAT-SK hláseniach zaznamenali opravy všetkých identifikovaných chýb, nielen tých, ktoré spĺňajú limity uvedené v odseku 223.

D.5.3 Spôsoby vykonávania opráv
Oprava jednotlivej položky

225. Opravné hlásenie, ktorým sa opravujú jednotlivé položky (t. j. jednotlivé „riadky“ hlásenia) sa vyplňuje nasledovne:

 1. v odseku 1 Spravodajská jednotka sa uvedú identifikačné údaje spravodajskej jednotky,
 2. v odseku 2 Zástupca sa uvedú identifikačné údaje zástupcu, pokiaľ hlásenie predkladá namiesto spravodajskej jednotky,
 3. v odseku 3 Obdobie sa uvedie pôvodný kalendárny mesiac, na ktorý sa opravné hlásenie vzťahuje,
 4. v odseku 4 Celkový počet položiek sa uvedie počet opravovaných položiek,
 5. v odseku 5a) sa uvedie poradové číslo pôvodného hlásenia, ktoré je opravované,
 6. v odseku 5b) sa uvedie poradové číslo opravného hlásenia (spravodajská jednotka môže opravovať to isté hlásenie niekoľkokrát),
 7. v odseku 6 Poradové číslo položky sa uvedie pôvodné poradové číslo položky, ktorá sa opravuje,
 8. v odsekoch 8 až 18 sa uvedú správne hodnoty jednotlivých premenných.

226. V opravnom hlásení sa uvádzajú len opravované položky, t. j. neuvádzajú sa všetky položky z pôvodného hlásenia.

Zrušenie položky

227. Na zrušenie položky sa nevzťahujú limity uvedené vyššie (pozri D.5.2 Povinnosť predložiť opravné INTRASTAT-SK hlásenie).

228. Ak je potrebné zrušiť niektorú položku na odoslanom a už schválenom hlásení, opravné hlásenie sa vyplní nasledovným spôsobom:

 1. v odseku 1 Spravodajská jednotka sa uvedú identifikačné údaje spravodajskej jednotky,
 2. v odseku 2 Zástupca sa uvedú identifikačné údaje zástupcu, pokiaľ hlásenie predkladá namiesto spravodajskej jednotky,
 3. v odseku 3 Obdobie sa uvedie pôvodný kalendárny mesiac, na ktorý sa opravné hlásenie vzťahuje,
 4. v odseku 4 Celkový počet položiek sa uvedie počet opravovaných položiek,
 5. v odseku 5a) sa uvedie poradové číslo pôvodného hlásenia, ktoré je opravované,
 6. v odseku 5b) sa uvedie poradové číslo opravného hlásenia (spravodajská jednotka môže opravovať to isté hlásenie niekoľkokrát),
 7. v odseku 6 Poradové číslo položky sa uvedie pôvodné poradové číslo položky, ktorá sa ruší,
 8. v odseku 8 Kód tovaru sa uvedie pôvodný kód tovaru,
 9. v odseku 9 Hodnota tovaru sa uvedie „0“,
 10. odseky 7, 10 až 18 sa nevyplňujú.
Zrušenie celého hlásenia

229. Na zrušenie celého hlásenia sa nevzťahujú limity uvedené vyššie (pozri D.5.2 Povinnosť predložiť opravné INTRASTAT-SK hlásenie).

230. Ak spravodajská jednotka alebo jej zástupca chcú zrušiť celé už odoslané a schválené hlásenie, vyplnia opravné hlásenie nasledovne:

 1. v odseku 1 Spravodajská jednotka sa uvedú identifikačné údaje spravodajskej jednotky,
 2. v odseku 2 Zástupca sa uvedú identifikačné údaje zástupcu, pokiaľ tento hlásenia predkladá namiesto spravodajskej jednotky,
 3. v odseku 3 Obdobie sa uvedie pôvodný kalendárny mesiac, na ktorý sa opravné hlásenie vzťahuje,
 4. v odseku 4 Celkový počet položiek sa uvedie „0“,
 5. v odseku 5a) sa uvedie poradové číslo pôvodného hlásenia, ktoré sa ruší,
 6. v odseku 5b) sa uvedie poradové číslo opravného hlásenia,
 7. odseky 6 až 18 sa nevyplňujú.

Príklad 19.

 1. Za mesiac máj 2024 spravodajská jednotka predložila 2 čiastkové hlásenia. Následne zistí, že za dané obdobie mala predložiť nulové hlásenie. Predložené hlásenia zruší (pozri odseky 229 a 230). Po zrušení hlásení predloží nulové hlásenie (pozri odsek 102). Na nulovom hlásení v odseku 5a) uvedie poradové číslo 3. Ak následne zistí, že v sledovanom období máj 2024 má byť uvedená jedna položka, doplní ju predložením ďalšieho čiastkového hlásenia (pozri odsek 94). Spravodajská jednotka na tomto hlásení uvedie v odseku 5a) poradové číslo 4. Odsek 5 b) nevypĺňa.
 2. Za mesiac jún 2024 spravodajská jednotka predložila 3 čiastkové hlásenia. Následne zistí, že na 2. čiastkovom hlásení predloženom za mesiac jún 2024 musí opraviť väčšinu uvedených položiek. Spravodajská jednotka sa môže rozhodnúť, či predloží opravné hlásenie k hláseniu číslo 2 alebo toto hlásenie celé zruší a následne predloží ďalšie čiastkové hlásenie, na ktorom budú uvedené položky so správnymi hodnotami. V prípade, že sa rozhodne pre druhú možnosť, hlásenie číslo 2 zruší (pozri odseky 229 a 230) a predloží za mesiac jún 2024 ďalšie čiastkové hlásenie, ktoré bude mať v odseku 5a) uvedené poradové číslo 4. Odsek 5b) nevypĺňa.

E. Vykazovania osobitných prípadov na INTRASTAT-SK hláseniach

231. Za triangulárny obchod sa považuje taká transakcia, v ktorej aktívne vystupujú tri subjekty, pričom každý môže byť usadený v inom členskom štáte. Triangulárny obchod je širší pojem ako trojstranný obchod, ktorý je definovaný v zákone o DPH. Pri trojstrannom obchode je podmienkou, aby každý zo zúčastnených subjektov bol registrovaný pre DPH v inom členskom štáte.

232. Základným pravidlom je, že INTRASTAT-SK hlásenie sa predkladá podľa fyzického pohybu tovaru. Tovar, ktorý fyzicky nevstúpil na alebo neopustil územie Slovenskej republiky (Príklad 20.a), nie je predmetom vykazovania na INTRASTAT-SK hláseniach. Toto pravidlo neplatí pre špecifické tovary alebo pohyby.

233. Ak je triangulárny obchod zároveň trojstranným obchodom v zmysle DPH, potom Hlásenie o dovoze tovaru v rámci EÚ predkladá druhý odberateľ, pre ktorého je táto operácia nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu. Ako členský štát zaslania uvedie členský štát, z ktoré ho bol tovar fyzicky dodaný na Slovensko. Tento členský štát sa nebude zhodovať s členským štátom, v ktorom je prvý odberateľ registrovaný pre DPH. IČ DPH prvého odberateľa bude uvedené na faktúre určenej druhému odberateľovi.

234. Obdobne pri trojstrannom obchode Hlásenie o vývoze tovaru v rámci EÚ predkladá slovenský dodávateľ, pre ktorého je operácia dodaním tovaru z tuzemska do iného členského štátu. Ako členský štátu určenia uvedie členský štát, do ktorého má byť tovar dodaný. Tento členský štát sa bude líšiť od členského štátu, v ktorom je prvý odberateľ registrovaný pre DPH. IČ DPH prvého odberateľa bude uvedené na faktúre vystavenej slovenským dodávateľom. Toto IČ DPH sa však neuvádza v odseku 18 IČ DPH partnera v členskom štáte určenia. Ak slovenský dodávateľ nepozná druhého odberateľa alebo pozná, ale nedokáže zistiť jeho IČ DPH, potom v tomto odseku uvedie zástupný identifikátor XX999999999999, kde XX zodpovedá prvým dvom znakom z identifikačného čísla pre DPH uvedeného na faktúre prvému odberateľovi.

235. Ak sa triangulárneho obchodu zúčastňujú dva subjekty registrované pre DPH v Slovenskej republike a tovar vstúpi na alebo opustí územie Slovenskej republiky, tak hlásenie predkladá subjekt, pre ktorý je intra-EÚ dovoz tovaru nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu resp. pre ktorý je intra-EÚ vývoz dodaním tovaru v tuzemsku do iného členského štátu podľa platného zákona o DPH. Toto pravidlo sa uplatní aj v prípade, že by šlo o reťazový obchod v zmysle DPH, teda dodanie toho istého tovaru medzi viacerými subjektmi.

236. Ak sa obchodné operácie realizované v rámci triangulárneho obchodu nedajú považovať za nadobudnutie tovaru z/dodanie tovaru do iného členského štátu, potom sa subjekt predkladajúci INTRASTAT-SK hlásenie určí na základe pravidla, že vykazujúci subjekt uzavrel zmluvu (nie prepravnú), na základe ktorej sa tovar dováža/vyváža. Len ak by takáto zmluva neexistovala, vykazujúcim subjektom bude subjekt, ktorý tovar dováža alebo vyváža.

237. Sledované obdobie sa určí podľa toho, kedy bol tovar dovezený alebo vyvezený. Ak ide o trojstranný obchod v zmysle platného zákona o DPH a tovar opúšťa územie Slovenskej republiky, sledované obdobie sa určí podľa fyzického pohybu tovaru, t. j. podľa mesiaca, v ktorom tovar prekročil hranice Slovenska. Ak tovar v rámci trojstranného obchodu vstupuje na územia Slovenskej republiky (slovenský subjekt je druhým odberateľom).

238. V rámci triangulárneho obchodu môže vzniknúť viacero prípadov, ktoré sú znázornené a popísané v príkladoch nižšie, v ktorých plná šípka = pohyb tovaru a prerušovaná šípka = pohyb faktúry.

Príklad 20.

 1. Česká spoločnosť – zákazník si objedná tovar od slovenskej spoločnosti, ktorá tento tovar nakúpi v Rakúsku. Slovenská spoločnosť zabezpečí prepravu tovaru od rakúskeho dodávateľa priamo českému zákazníkovi. Keďže tovar nevstúpi na územie Slovenska, nevykazuje sa na INTRASTAT-SK hláseniach. Ak by bola uvedená transakcia z pohľadu DPH trojstranným obchodom, slovenská spoločnosť je potom prvým odberateľom. V súhrnnom výkaze DPH uvedenú transakciu vykáže s kódom 1 ako trojstranný obchod.

  Obr. 7: Bežný triangulárny obchod ‒ bez INTRASTAT-SK hlásenia
  Obrázok 7: Bežný triangulárny obchod ‒ bez INTRASTAT-SK hlásenia

 2. Slovenská spoločnosť si objedná tovar od českej spoločnosti, ktorá tento tovar nakúpi v Rakúsku. Česká spoločnosť zabezpečí prepravu tovaru od rakúskeho dodávateľa priamo slovenskému zákazníkovi, ktorému tento tovar fakturuje. Slovenská spoločnosť predloží Hlásenie o dovoze tovaru v rámci EÚ, na ktorom uvedie Rakúsko ako členský štát zaslania.

  Obr. 8: Bežný triangulárny obchod ‒ s INTRASTAT-SK hlásením
  Obrázok 8: Bežný triangulárny obchod ‒ s INTRASTAT-SK hlásením

 3. Ukrajinský zákazník si objedná tovar u slovenskej spoločnosti, ktorá tento tovar nakupuje u rakúskej spoločnosti. Slovenská spoločnosť zabezpečí prepravu tovaru od rakúskeho dodávateľa priamo ukrajinskému zákazníkovi tiež vývozne colné formality v Rakúsku. Tovar na územie Slovenskej republiky nestúpi resp. ak vstúpi, tak len v režime tranzit, takže slovenská spoločnosť nepredkladá Hlásenie o dovoze tovaru v rámci EÚ.

  Obrázok 9: Triangulárny obchod s krajinou mimo EÚ ‒ bez INTRASTAT-SK hlásenia
  Obrázok 9: Triangulárny obchod s krajinou mimo EÚ ‒ bez INTRASTAT-SK hlásenia

 4. Ukrajinská spoločnosť kúpi tovar u slovenskej spoločnosti. Tento tovar je určený zákazníkovi v Česku, takže ukrajinský odberateľ zabezpečí prepravu tovaru od slovenského dodávateľa priamo českému zákazníkovi. Hlásenie o vývoze tovaru v rámci EÚ predloží subjekt, ktorý si bude na dodanie tovaru uplatňovať oslobodenie od DPH podľa § 43 zákona o DPH.

  Obrázok 10: Triangulárny obchod s krajinou mimo EÚ – s INTRASTAT-SK hlásením
  Obrázok 10: Triangulárny obchod s krajinou mimo EÚ – s INTRASTAT-SK hlásením

 5. Slovenská spoločnosť S2 si objedná tovar u maďarského dodávateľa. Ten však tovar nakúpi od inej slovenskej spoločnosti S1 a zároveň zabezpečí prepravu tovaru od tohto dodávateľa priamo svojmu zákazníkovi – slovenskej spoločnosti S2, ktorej tento tovar fakturuje. Pretože tovar je stále na území Slovenska, nevykazuje na hláseniach INTRASTAT-SK.

  Obr. 11: Triangulárny obchod medzi dvoma členskými štátmi ‒ bez INTRASTAT-SK hlásenia (A)
  Obrázok 11: Triangulárny obchod medzi dvoma členskými štátmi ‒ bez INTRASTAT-SK hlásenia (A)

 6. Maďarský odberateľ si objedná tovar u slovenského dodávateľa S2 a zároveň zabezpečí, aby bol tento tovar dodaný slovenskej spoločnosti S1. Keďže tovar neopustí Slovensko, nebude sa vykazovať na INTRASTAT-SK hlásení.

  Obr. 12: Triangulárny obchod medzi dvoma členskými štátmi ‒ bez INTRASTAT-SK hlásenia (B)
  Obrázok 12: Triangulárny obchod medzi dvoma členskými štátmi ‒ bez INTRASTAT-SK hlásenia (B)

 7. Maďarský odberateľ si objedná tovar od slovenskej spoločnosti S1. Tá však tovar nakúpi od inej slovenskej spoločnosti S2 a zároveň zabezpečí prepravu tovaru od tohto dodávateľa priamo svojmu zákazníkovi v Maďarsku. Tovar bude vykázaný na Hlásení o vývoze tovaru v rámci EÚ. Vykazovať bude tá slovenská spoločnosť, pre ktorú je uvedená transakcia dodaním tovaru z tuzemska do iného členského štátu. Za predpokladu, že slovenská spoločnosť S1 fakturuje tovar maďarskému zákazníkovi, hlásenie o vývoze tovaru v rámci EÚ predloží spoločnosť S1.

  Obr. 13: Triangulárny obchod medzi dvoma členskými štátmi EÚ ‒ Hlásenie o intra-EÚ vývoze
  Obrázok 13: Triangulárny obchod medzi dvoma členskými štátmi EÚ ‒ Hlásenie o intra-EÚ vývoze

 8. Slovenská spoločnosť S2 si objedná tovar u slovenského dodávateľa S1. Tovar je dodaný spoločnosti S2 priamo z Maďarska. Tovar bude vykázaný na Hlásení o dovoze tovaru v rámci EÚ. Vykazovať bude tá slovenská spoločnosť, pre ktorú je uvedená transakcia nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu. Ak maďarský dodávateľ fakturuje tovar spoločnosti S1, potom hlásenie predloží spoločnosť S1.

  Obr. 14: Triangulárny obchod medzi dvoma členskými štátmi EÚ ‒ Hlásenie o intra-EÚ dovoze
  Obrázok 14: Triangulárny obchod medzi dvoma členskými štátmi EÚ ‒ Hlásenie o intra-EÚ dovoze

 9. Rakúska spoločnosť kúpi materiál od slovenskej spoločnosti, ktorý bude spracovaný vo Švajčiarska. Rakúska spoločnosť zabezpečí prepravu materiálu zo Slovenska do Švajčiarska Slovenská spoločnosť bude fakturovať rakúskemu odberateľovi cenu materiálu a švajčiarsky spracovateľ bude fakturovať rakúskej spoločnosti cenu spracovania. Obchod medzi slovenskou a rakúskou spoločnosťou nie je predmetom vykazovania na Hlásení o vývoze tovaru v rámci EÚ, pretože nedošlo k pohyb tovaru medzi Rakúskom a Slovenskom. Vývoz tovaru do Švajčiarska nie je predmetom vykazovania na INTRASTAT-SK hlásení za podmienky, že vývozné colné formality sa uskutočnia v Slovenskej republike. Ak sa tieto formality uskutočnia v inom členskom štáte, pôjde o nepriamy vývoz a odoslanie do tohto členského štátu bude predmetom vykazovania na Hlásení o vývoze tovaru v rámci EÚ. Podrobnosti sú v uvedené kapitole E.3 Nepriamy dovoz a vývoz.

239. Tovar, ktorý je v pohybe medzi Slovenskom a členskými štátmi s cieľom jeho spracovania do produktov, ako aj samotné vyhotovené produkty, ktoré sú výsledkom tohto spracovania, sú predmetom vykazovania na INTRASTAT-SK hláseniach. Spracovanie sú úkony alebo operácie (výroba, premena, stavba, montáž, zlepšenie, obnova atď.) s cieľom získať alebo vyrobiť nový alebo podstatne zdokonalený tovar.

240. Spracovanie sa zvyčajne vykonáva na materiáloch, surovinách a polotovaroch, ktoré sú transformované do produktu alebo výrobku s novým kódom tovaru ako mali spracovávané tovary. To znamená, že ak sa zmení kód tovaru, takáto operácia by mala byť považovaná za spracovanie. Ide o spracovateľské operácie ako sú napr.:

Príklad 21.

 1. Sú dodané časti, súčasti a príslušenstvo motorových vozidiel na priemyselnú montáž, ktoré majú KN kódy napr. 8708 10 10, 8708 21 10, 8708 30 10 atď., a výsledkom spracovania je napr. motorové vozidlo s KN kódom 8703 21 10.
 2. Z ražnej múky (1102 90 70), praženého sladu vo forme múky (1102 90 70), drvenej rasce (0909 62 00), ľanových semienok (1204 00 90) a sušených pekárenských kvasiniek (2102 10 31) sú zmiešané do zmesi na prípravu chleba (1901 20 00)
 3. Výrobca piva prepraví v cisterne pivo (2203 00 10), ktoré bude nafľaškované do fliaš s objemom 0,5 l (2203 00 01).
 4. Z farbenej bavlnenej látky (5212 13 90) bude ušitý obrus (6302 51 00) alebo pánska košeľa (6205 90 80).
 5. Z mrazenej pomarančovej šťavy s Brixovou hodnotou presahujúcou 67 (2009 11 11) sa vyrobí nemrazená pomarančová šťava s Brixovou hodnotou presahujúcou 20, ale nepresahujúcou 67 (2009 19 98)

241. Na to, aby daná operácia bola považovaná za spracovanie nie je nutné, aby sa zmenil kód tovaru v rámci kombinovanej nomenklatúry. Podľa pravidla 2.a) Všeobecných pravidiel na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry „Každé uvedenie výrobku v položke sa vzťahuje aj na taký výrobok, ktorý je nekompletný alebo nedokončený, ak v stave a za podmienok, za akých sa predkladá tento nekompletný alebo nedokončený výrobok, má podstatný charakter kompletného alebo hotového výrobku“. V takomto prípade je spracovateľská operácia jednou z fáz výrobného procesu, čo môže byť indikátorom, že operácia by mala byť zaznamenaná ako spracovanie.

Príklad 22.

Z osobného automobilu na prepravu 10 osôb sú vybraté posledné dva rady sedadiel, v priestore za prednými sedadlami je vybudovaná priečka a je spevnená podlaha, takže automobil je možné používať aj na prepravu nákladov. Operácia bude považovaná za spracovanie.

242. Spracovateľská operácia môže byť realizovaná aj na dohotovenom produkte/výrobku, ak ide o jeho významné zdokonalenie napr. úpravu jeho technických parametrov. Ani v tomto prípade nedochádza k zmene kódu tovaru. Zvyčajne je tento typ spracovania realizovaný na tovaroch investičného charakteru (napr. lietadlá, lokomotívy, vrtné súpravy a pod.) prípadne na tvare dlhodobej spotreby. Ak dôjde k takému zhodnoteniu tovaru, že toto zhodnotenie z účtovného pohľadu predĺži dobu jeho odpisovania, potom by sa mala takáto operácia zaznamenať ako spracovanie.

Príklad 23.

V rámci navýšenia výpočtovej kapacity servera bude tento doplnený o ďalšie pevné disky, RAM a CPU, takže veľkosť pamäte sa zvýši z 100 TB na 200 TB a celková rýchlosť sa zvýši 10 krát. Takáto operácia bude považovaná za spracovanie.

243. Pohyb tovaru medzi Slovenskom a iným členským štátmi, ktorý je spojený s poskytnutím služby, sa na INTRASTAT-SK hláseniach nevykazuje. Ide o činnosti vykonávané priamo na tovare alebo s tovarom, ako sú napr.:

 • povinné kontroly lietadiel požadované legislatívou,
 • testovanie, nastavovanie, regulácia alebo certifikácia tovaru,
 • žehlenie, umývanie, čistenie, sušenie,
 • balenie a označovanie,
 • ostrenie, jednoduché brúsenie alebo rezanie
 • jednoduché triedenie, preosievanie, váženie, delenie a filtrovanie tovaru.

244. Výsledkom týchto činnosti nie je nový, ani podstatne zdokonalený tovar, takže nie je realizované spracovanie. Keďže sa na mieste, kde sa služba poskytuje, tovar zdrží krátko (zvyčajne menej ako 24 mesiacov) a zároveň sa nezmení jeho vlastník, potom sa dá uvedená operácia považovať za dočasné použitie vyňaté z vykazovania na INTRASTAT-SK hláseniach.

245. Rovnako je z vykazovania na INTRASTAT-SK hláseniach vyňatý tovar, ktorý je určený na opravu alebo údržbu. Aj keď oprava alebo údržba môže zahŕňať určitú prestavbu, výmenu alebo vylepšenie, nemení však podstatu tovaru. Oprava by sa nemala používať na zlepšenie technických parametrov tovaru. Pre ďalšie podrobnosti pozri odseky 5762.

246. Z pohľadu vykazovania premennej Druh obchodu štatistika intra-EÚ obchodu s tovarom rozlišuje operácie spracovania podľa toho, či je spracovateľ alebo objednávateľ vlastníkom spracovávaného tovaru a hotových výrobkov. Takže podľa toho, či dochádza k prevodu vlastníctva na spracovateľa alebo nie sa spracovateľské operácie členia na:

 • spracovanie na vlastný účet spracovateľa a
 • spracovanie na základe zmluvy.

247. Ak u časti materiálov, ktoré sa majú spracovať, dochádza k zmene vlastníctva a u časti nedochádza, druh obchodu sa rozlišuje na základe pravidla: „Ak je hodnota materiálu poskytnutá objednávateľom bez prevodu vlastníctva zanedbateľná, spracovateľská operácia by sa mala považovať za spracovanie na vlastný účet spracovateľa.“ Ak je podiel materiálu poskytnutého objednávateľom na celkových vstupoch vchádzajúcich do spracovania menší ako 20%, potom ide o zanedbateľnú hodnotu.

248. Spracovanie na vlastný účet spracovateľa, sa vykazuje ako priamy nákup/predaj, teda v odseku 15 Druh obchod sa uvádza kód 1/1. V prípade dodania materiálu spracovateľovi bez zmeny vlastníctva, ktorého hodnota je zanedbateľná, sa tento materiál vykazuje na INTRASTAT-SK hláseniach, pričom v odseku 15 Druh obchodu sa uvádza kód 9/9 .

Príklad 24.

Slovenský výrobca pracovného oblečenia získa zákazku od nemeckej spoločnosti na výrobu pracovných nohavíc. Nemecká spoločnosť mu dodá nášivky s logom svojej spoločnosti v hodnote 30 Eur priamo z Nemecka a gombíky s logom spoločnosti v hodnote 30 Eur z Poľska. Tento materiál je stále vo vlastníctve nemeckej spoločnosti. Slovenský výrobca do výroby nohavíc vloží materiál v hodnote 350 Eur, prácu a ďalšie vstupy v hodnote 150 Eur, takže celková hodnota vstupov je 500 Eur a výsledná cena nohavíc po pripočítaní obchodnej marže je 650 Eur. Podiel materiálu dodaného nemeckým dodávateľom na celkových vstupoch je 50/500 = 10 %. Spracovateľská operácia bude považovaná za spracovanie na účet spracovateľa Slovenský výrobca predloží Hlásenie o dovoze tovaru v rámci EÚ, na ktorom vykáže nášivky a gombíky, pričom v odseku Druhu obchodu uvedie kód 9/9. Na Hlásení o vývoze tovaru v rámci EÚ vykáže pracovné nohavice, pričom v odseku Druhu obchodu uvedie kód 1/1.

Obr. 15: Tovar so zanedbateľnou hodnotou zaslaný na spracovanie
Obrázok 15: Tovar so zanedbateľnou hodnotou zaslaný na spracovanie

 

249. Hodnota tovaru vstupujúceho na alebo opúšťajúceho územie Slovenskej republiky na účely spracovania uvádzaná na INTRASTAT-SK hlásení zodpovedá hodnote, ktorá by sa bola fakturovala v prípade akéhokoľvek nákupu alebo predaja. Je to zvyčajne trhová cena tovaru.

250. Hodnota tovaru vstupujúceho na alebo opúšťajúceho územie Slovenskej republiky po skončení spracovania uvádzaná na INTRASTAT-SK hlásení sa určí ako súčet hodnoty uvedenej na INTRASTAT-SK hlásení pred spracovateľskou operáciou a hodnoty spracovateľskej operácie, vrátane materiálu pridaného spracovateľom

251. Pre uvedenie kódu druhu obchodu je rozhodujúce, či sa produkty/výrobky vyhotovené v rámci spracovania na základe zmluvy majú alebo nemajú vrátiť do pôvodného členského štátu, z ktorého na bol zaslaný materiál na spracovanie.

252. Ak sa tovar dovezený alebo vyvezený v rámci EÚ za účelom spracovania vrátiť vo forme vyhotovených produktov do pôvodného členského štátu, potom sa v odseku 15 Druh obchodu uvedie kód 4/1. Ak sa tovar dovezený alebo vyvezený v rámci EÚ za účelom spracovania nemá vrátiť do pôvodného členského štátu, potom sa v odseku 15 Druh obchodu uvedie kód 4/2.

253. Ak sa po skončení spracovania vyhotovené výrobky vracajú do pôvodného členského štátu, z ktorého bol dovezený alebo vyvezený tovar na spracovanie, potom sa v odseku 15 Druh obchodu uvedie kód 5/1. Ak sa vyhotovené výrobky nevracajú do pôvodného členského štátu, z ktorého bol dovezený alebo vyvezený tovar na spracovanie, potom sa v odseku 15 Druh obchodu uvedie kód 5/2.

254. Ak je slovenskému spracovateľovi v rámci spracovania na základe zmluvy dodaný tovar aj z iného členského štátu, ako je členský štát, do ktorého budú dodané vyhotovené produkty, potom sa kód 5/1 alebo 5/2 určí podľa prevládajúceho členského štátu (pozri Príklad 25.a).

255. Ak spracovateľ časť materiálu dodaného na spracovanie nespracuje a vráti ho späť objednávateľovi spracovania. Na Hlásení o vývoze tovaru v rámci EÚ uvedie v odseku 15 Druh obchodu kód 5/1 (Príklad 25.c).

Príklad 25.

 1. Nemecký výrobca odevov dodá látku slovenskému spracovateľovi, ktorý z nej ušije oblek. Hodnota látky je 400 Eur a hodnota ušitia je 50 Eur, teda hodnota obleku je 450 Eur. Slovenský spracovateľ predloží Hlásenie o dovoze tovaru v rámci EÚ, na ktorom uvedie hodnotu tovaru 400 Eur. Na Hlásení o vývoze tovaru v rámci EÚ bude deklarovať oblek a ako hodnotu tovaru uvedie sumu 450 Eur.Obr. 16: Štandardný prípad spracovania na základe zmluvy
  Obrázok 16: Štandardný prípad spracovania na základe zmluvy

   

 2. Nemecký výrobca odevov dodá látky slovenskému spracovateľovi, ktorý z nich ušije oblek. Hodnota látky dodanej priamo z Nemecka je 400 Eur, hodnota látky na podšívku dodanej z Poľska je 200 Eur a hodnota ušitia je 50 Eur. Teda hodnota obleku je 650 Eur. Slovenský spracovateľ predloží Hlásenie o dovoze tovaru v rámci EÚ, na ktorom uvedie pre dovoz z Nemecka hodnotu 400 Eur a ako Druh obchodu kód 4/1. Pre dovoz z Poľska uvedie hodnotu 200 Eur a ako Druh obchodu kód 4/2, keďže nebude dodaný do Poľska. Na Hlásení o vývoze tovaru v rámci EÚ bude deklarovať oblek a ako hodnotu tovaru uvedie sumu 650 Eur a ako Druh obchodu kód 5/1, keďže objednávateľ dodal viac látky na spracovanie z Nemecka ako Poľska.
  Obr. 17: Spracovanie na základe zmluvy s viacerými dodávateľmi

  Obrázok 17: Spracovanie na základe zmluvy s viacerými dodávateľmi

   

 3. Nemecký výrobca odevov dodá látku slovenskému spracovateľovi, ktorý z nej ušije oblek. Hodnota látky je 400 Eur a hodnota ušitia je 50 Eur. Na ušitie obleku použije slovenský výrobca len polovicu látky a zvyšok vráti nemeckému objednávateľovi. Slovenský spracovateľ predloží Hlásenie o dovoze tovaru v rámci EÚ, na ktorom uvedie hodnotu tovaru 400 Eur. Na Hlásení o vývoze tovaru v rámci EÚ bude deklarovať oblek v hodnote 250 Eur a látku v hodnote 200 Eur. Pre obe komodity bude v odseku 15 Druh obchodu uvedený kód 5/1.
  Obr. 18: Spracovanie na základe zmluvy ‒ vrátenie nespracovaného materiálu

  Obrázok 18: Spracovanie na základe zmluvy ‒ vrátenie nespracovaného materiálu

   

256. Štandardné spracovanie na základe zmluvy je operácia, kedy objednávateľ spracovania dodá materiál, ktorý spracovateľ spracuje do vyhotovených produktov, a tieto dodá späť objednávateľovi (pozri Príklad 25.a). Tieto operácie nie sú nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu ani dodaním tovaru z tuzemska do iného členského štátu, spravodajská jednotka resp. partnerský subjekt v členskom štáte určenia sa určí na základe toho, že tieto subjekty uzavreli zmluvu, na základe ktorej sa tovar dováža alebo vyváža.

257. Ak sa štandardné spracovanie na základe zmluvy uskutočňuje na Slovensku, spravodajskou jednotkou je slovenský spracovateľ. Spracovateľ vykazuje na Hlásení o dovoze tovaru v rámci EÚ dovoz materiálu na spracovanie. Po spracovaní predloží Hlásenie o vývoze tovaru v rámci EÚ, na ktorom vykáže vývoz vyhotovených produktov, pričom ako IČ DPH partnera v členskom štáte určenia uvedie IČ DPH objednávateľa spracovania. Ak objednávateľovi IČ DPH nebolo pridelené, uvedie zástupný identifikátor podľa pravidiel uvedených v odseku 196.

258. Ak by spracovateľské operácie na Slovensku vykonávali viacerí slovenskí spracovatelia, pričom vlastníkom spracovávaného materiálu a vyhotovených produktov je zahraničný objednávateľ spracovania, potom sa spravodajská jednotka určí v závislosti od toho, ako je spracovanie organizované. Ak spracovanie u jednotlivých slovenských spracovateľoch kontrahuje zahraničný objednávateľ (Príklad 26.a), Hlásenie o dovoze tovaru v rámci EÚ predloží prvý spracovateľ a Hlásenie o vývoze tovaru v rámci EÚ posledný spravovateľ. Obaja totiž uzavreli zmluvu, na základe ktorej sa tovar dováža a vyváža. Posledný spracovateľ nemusí poznať hodnotu pridanú spracovaním, takže túto hodnotu odhadne alebo prípadne hodnotu tovaru určí ako hodnotu vyhotoveného produktu, ktorá by sa fakturovala v prípade akéhokoľvek nákupu alebo predaja.

259. Ak by spracovateľské operácie u iných slovenských spracovateľov kontrahoval slovenský spracovateľ, ktorý má zmluvu so zahraničným objednávateľom, potom tento spracovateľ bude vykazovať intra-EÚ dovoz aj intra-EÚ vývoz (Príklad 26.b).

Príklad 26.

 1. Rakúsky výrobca plastových okien zašle plastové profily v hodnote 400 Eur na spracovanie slovenskej spoločnosti S1. Tá vyrobí plastové okno, ktoré zašle slovenskej spoločnosti S2, aby naň namontovala kovanie. Spoločnosť S2 ho potom odošle späť rakúskej spoločnosti. Slovenské spoločnosti S1 a S2 zašlú každá faktúru rakúskej spoločnosti za vykonané spracovanie v hodnote 50 Eur. Slovenská spoločnosť S1 predkladá Hlásenie o dovoze tovaru v rámci EÚ pri dodaní plastových profilov, pričom v odseku 9 Hodnota tovaru uvedie 400 Eur a v odseku 15 Druh obchodu kód 4/1. Spoločnosť S1 nepredkladá INTRASTAT-SK hlásenie po spracovaní tovaru. Pohyb tovaru medzi S1 a S2 je domáca operácia. Slovenská spoločnosť S2 predkladá Hlásenie o vývoze tovaru v rámci EÚ, pričom hodnota tovaru zodpovedá hodnote tovaru pri dovoze, ku ktorej sa pripočíta celková hodnota pridaná spracovaním (vrátane spracovania vykonaného spoločnosťou S1)j. Spoločnosť S2 uvedie v odseku 9 Hodnota tovaru 500 Eur a v odseku 15 Druh obchodu kód 5/1. Spoločnosť S2 môže mať problém vykázať výšku hodnoty pridanú spracovaním slovenskou spoločnosťou S1, pretože ju nepozná, preto ju odhadne.
  Obr. 19: Mnohostranné spracovanie na základe zmluvy

  Obrázok 19: Mnohostranné spracovanie na základe zmluvy
 2. Rakúsky výrobca plastových okien zašle plastové profily v hodnote 400 Eur na spracovanie slovenskej spoločnosti S1. Tá vyrobí plastové okno. Keďže vo svojej prevádzke nemá vybavenie na montovanie špeciálnych kovaní, zašle nedokončené okno slovenskej spoločnosti S2, ktorá naň namontuje kovanie. Zároveň zabezpečí prepravu dokončeného okna zo spoločnosti S2 rakúskej spoločnosti. Slovenská spoločnosť S1 zašle faktúru v hodnote 100 Eur rakúskej spoločnosti za vykonané spracovanie. Do fakturovanej sumy je započítaná aj hodnota spracovania vykonaného spoločnosťou S2, ktorú táto spoločnosť fakturuje spoločnosti S1. Slovenská spoločnosť S1 predkladá Hlásenie o dovoze tovaru v rámci EÚ pri dodaní plastových profilov, pričom v odseku 9 uvedie hodnotu 400 Eur a v odseku 15 Druh obchodu kód 4/1. Spoločnosť S1 predkladá aj Hlásenie o vývoze tovaru v rámci EÚ, pričom hodnota tovaru zodpovedá hodnote tovaru pri dovoze, ku ktorej sa pripočíta celková hodnota pridaná spracovaním (vrátane spracovania vykonaného spoločnosťou S1). V odseku 9 Hodnota tovaru uvedie hodnotu 500 Eur a v odseku 15 Druh obchodu uvedie kód 5/1.
  Obr. 20: Spracovanie na základe zmluvy so subdodávkou

  Obrázok 20: Spracovanie na základe zmluvy so subdodávkou

260. Ak sa štandardné spracovanie na základe zmluvy uskutočňuje v inom členskom štáte, spravodajskou jednotkou je slovenský objednávateľ spracovania (vlastník materiálu aj vyhotovených produktov). Objednávateľ spracovania vykazuje na Hlásení o vývoze tovaru v rámci EÚ vývoz materiálu na spracovanie. Po spracovaní predloží Hlásenie o dovoze tovaru v rámci EÚ, na ktorom vykáže dovoz vyhotovených produktov, pričom ako IČ DPH partnera v členskom štáte určenia uvedie IČ DPH spracovateľa. Ak spracovateľovi IČ DPH nebolo pridelené, uvedie zástupný identifikátor podľa pravidiel uvedených v odseku 196.

261. V prípade, že sú vyhotovené produkty dodané priamo konečnému zákazníkovi z miesta spracovania, je objednávateľ spracovania – vlastník vyhotovených produktov povinný registrovať sa pre DPH v členskom štáte spracovania. Potom dodanie tovaru (materiálu) na spracovanie je z pohľadu DPH premiestnením tovaru, a teda nadobudnutím tovaru v členskom štáte spracovania. Ak sa spracovanie uskutočňuje na Slovensku, spravodajskou jednotkou bude zahraničný objednávateľ spracovania registrovaný pre DPH v Slovenskej republike. Bude predkladať Hlásenie o dovoze tovaru v rámci EÚ, pričom bude v odseku 15 Druh obchodu uvedie kódy 4/1 alebo 4/2 podľa pravidiel uvedených v odseku 252.

262. Ak sú vyhotovené produkty dodané konečnému zákazníkovi do iného členského štátu, ako je členský štát spracovania, zahraničný objednávateľ spracovania registrovaný pre DPH v Slovenskej republike predloží Hlásenie o vývoze tovaru v rámci EÚ, pričom v odseku 15 Druh obchodu uvedie kód 5/1 a v odseku 18 IČ DPH partnera v členskom štáte určenia uvedie IČ DPH konečného zákazníka. Ak zákazníkovi IČ DPH nebolo pridelené, uvedie zástupný identifikátor podľa pravidiel uvedených v odseku 196.

263. Zahraničný objednávateľ spracovania bude predkladať daňové priznanie k DPH, na ktorom bude uvedené operácie vykazovať ako nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu resp. dodanie tovaru z tuzemska do iného členského štátu. Preto hodnota tovaru vykázaná na INTRASTAT-SK hlásení bude zodpovedať základu dane, ktorý sa má určiť pre daňové účely podľa platného zákona o DPH.

Príklad 27.

 1. Nemecký výrobca odevov dodá látku slovenskému spracovateľovi, ktorý z nej ušije oblek. Hodnota látky je 400 Eur a hodnota ušitia je 50 Eur, teda hodnota obleku je 450 Eur. Oblek je dodaný priamo zákazníkovi v Poľsku v cene 500 Eur. Nemecký objednávateľ sa registruje pre DPH na Slovensku, keďže si látku premiestni na Slovensko, aby ju použil na účely svojho podnikania – predaja oblekov. Okrem daňového priznania k DPH predloží aj Hlásenie o dovoze tovaru v rámci EÚ, na ktorom uvedie hodnotu tovaru 400 Eur a v odseku Druh obchodu kód 4/2. Na Hlásení o vývoze tovaru v rámci EÚ bude deklarovať oblek a ako hodnotu tovaru uvedie hodnotu 500 Eur, ktorá zodpovedá sume fakturovanej zákazníkovi v Poľsku. V odseku 15 Druh obchodu uvedie kód 5/2.
  Obr. 21: Spracovanie na základe zmluvy s predajom do iného členského štátu

  Obrázok 21: Spracovanie na základe zmluvy s predajom do iného členského štátu
 2. Nemecký výrobca odevov dodá látku slovenskému spracovateľovi, ktorý z nej ušije oblek. Hodnota látky je 400 Eur a hodnota ušitia je 50 Eur, teda hodnota obleku je 450 Eur. Oblek je dodaný priamo zákazníkovi v Nemecku v cene 500 Eur. Keďže sa tovar po prepracovaní, spracovaní, alebo iných podobných činnostiach fyzicky vykonaných na tovare pre nemeckého objednávateľa spracovania tejto osobe po skončení operácií nevráti, ale je dodaný priamo nemeckému zákazníkovi, nemecký objednávateľ sa registruje pre DPH na Slovensku. Látku si na Slovensko premiestni, aby ju použil na účely svojho podnikania – predaja oblekov. Okrem daňového priznania k DPH predloží aj Hlásenie o dovoze tovaru v rámci EÚ, na ktorom uvedie hodnotu tovaru 400 Eur a v odseku1 Druh obchodu kód 4/2. Na Hlásení o vývoze tovaru v rámci EÚ bude deklarovať oblek a ako hodnotu tovaru uvedie hodnotu 500 Eur, ktorá zodpovedá sume fakturovanej zákazníkovi v Poľsku. V odseku 15 Druh obchodu uvedie kód 5/2.
  Obr. 22: Spracovanie s predajom do členského štátu objednávateľa

  Obrázok 22: Spracovanie s predajom do členského štátu objednávateľa
 3. Nemecký výrobca odevov dodá látku slovenskému spracovateľovi, ktorý z nej ušije oblek. Hodnota látky je 400 Eur a hodnota ušitia je 50 Eur, teda hodnota obleku je 450 Eur. Oblek je dodaný priamo zákazníkovi na Slovensku v cene 500 Eur. Nemecký objednávateľ sa registruje pre DPH na Slovensku, keďže si látku na Slovensko premiestni, aby ju použil na účely svojho podnikania – predaja oblekov. Okrem daňového priznania k DPH predloží aj Hlásenie o dovoze tovaru v rámci EÚ, na ktorom uvedie hodnotu tovaru 400 Eur a v odseku Druh obchodu kód 4/2. Hlásení o vývoze tovaru v rámci EÚ nebude predkladať, keďže oblek neopustí Slovensko.
  Obr. 23: Spracovanie s predajom v členskom štáte spracovania

  Obrázok 23: Spracovanie s predajom v členskom štáte spracovania

264. Spracovanie na základe zmluvy môže byť realizované aj v rámci colného režimu aktívny zušľachťovací styk. Operácia bude vykázaná na INTRASTAT-SK hláseniach, ak je tovar prepustený do tohto režimu v jednom členskom štáte následne odoslaný/dodaný v tomto režime do iného členského štátu.

Príklad 28.

 1. Švajčiarska spoločnosť dodá bylinky a melasu, vlastníkom ktorých zostáva, v hodnote 400 Eur na spracovanie slovenskému výrobcovi cukríkov, pričom zabezpečí prepravu hotových cukríkov zo Slovenska priamo kupujúcemu v Česku. Slovenská spoločnosť fakturuje švajčiarskej spoločnosti spracovanie v hodnote 50 Eur, zatiaľ čo švajčiarska firma fakturuje českému zákazníkovi hotové cukríky v hodnote 500 Eur. Pohyb tovaru zo Švajčiarska do Slovenskej republiky podlieha colným formalitám. Bylinky a melasa sú v Slovenskej republike prepustené do voľného obehu, takže sa stávajú tovarom Únie. Preto aj hotové cukríky budú tovarom Únie, a teda ich dodanie do Česka je predmetom vykazovania na Hlásení o vývoze tovaru v rámci EÚ. Hodnota tovaru bude zodpovedať základu dane, ktorý sa má určiť pre daňové účely podľa platného zákona o DPH. V odseku 15 druh obchodu sa uvedie kód 5/2. Hlásenie o dovoze tovaru v rámci EÚ sa nepredkladá, lebo tovar je predmetom colného konania. Na dovoznom colnom vyhlásení bude v odseku Druh obchodu (Ú. p. 8/5) uvedený kód 4/2.
  Obr. 24: Spracovanie na základe zmluvy tovaru dodaného z krajiny mimo EÚ (voľný obeh)

  Obrázok 24: Spracovanie na základe zmluvy tovaru dodaného z krajiny mimo EÚ (voľný obeh)
 2. Švajčiarska spoločnosť dodá bylinky a melasu, vlastníkom ktorých zostáva, v hodnote 400 Eur na spracovanie slovenskému výrobcovi cukríkov, pričom zabezpečí prepravu hotových cukríkov zo Slovenska priamo kupujúcemu v Česku. Slovenská spoločnosť fakturuje švajčiarskej spoločnosti spracovanie v hodnote 50 Eur, zatiaľ čo švajčiarska firma fakturuje českému zákazníkovi hotové cukríky v hodnote 500 Eur. Pohyb tovaru zo Švajčiarska do Slovenskej republiky podlieha colným formalitám. Bylinky a melasa sú v Slovenskej republike prepustené do colného režimu aktívny zušľachťovací styk slovenským spracovateľom. V tomto režime budú cukríky dodané do Česka, preto sú predmetom vykazovania na Hlásení o vývoze tovaru v rámci EÚ. Hlásenie predloží slovenský spracovateľ, ktorý tovar vyváža. Hodnota tovaru bude zodpovedať hodnote deklarovanej pri prepustení tovaru režimu aktívny zušľachťovací styk, ku ktorej sa pripočíta hodnota spracovania. V odseku 15 druh obchodu sa uvedie kód 5/2. Hlásenie o dovoze tovaru v rámci EÚ sa nepredkladá, lebo tovar je predmetom colného konania v Slovenskej republike. Na dovoznom colnom vyhlásení bude v odseku Druh obchodu (Ú. p. 8/5) uvedený kód 4/2.
  Obr. 25: Spracovanie na základe zmluvy tovaru dodaného z krajiny mimo EÚ (aktívny zušľachťovací styk)

  Obrázok 25: Spracovanie na základe zmluvy tovaru dodaného z krajiny mimo EÚ (aktívny zušľachťovací styk)

265. Nepriamy dovoz je obchodná operácia, pri ktorej je tovar dovážaný z nečlenskej krajiny na Slovensko, pričom colné konanie sa uskutoční v inom členskom štáte (členský štát dovozu). Na dovoznom colnom vyhlásení predloženom v tomto členskom štáte bude Slovensko uvedené ako členský štát určenia (Ú. p. 5/8 resp. odsek 17a na colnom vyhlásení) a dovážaný tovar bude navrhnutý do colného režimu 42 alebo 63.

266. Pri oboch colných režimoch je tovar prepustený do voľného obehu, pričom tovar je v tomto členskom štáte oslobodený od DPH, ak bude dodaný do iného členského štátu – v tomto prípade na Slovensko. Tovar sa tým stáva tovarom Únie, a teda pohyb z členského štátu dovozu, na Slovensko je predmetom vykazovania na Hlásení o dovoze tovaru v rámci EÚ.

267. Slovenský dovozca tovaru (kupujúci/prijímateľ) sa v členskom štáte, v ktorom sa uskutoční colné konanie, buď registruje pre DPH alebo v tomto členskom štáte ustanoví daňového zástupcu, aby uvedenú obchodnú operáciu vykázal na daňovom priznaní a súhrnnom výkaze DPH ako premiestenie tovaru. Následne tovar prepraví na Slovensko, kde bude táto obchodná operácia považovaná za nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu. Hlásenie o dovoze tovaru predkladá slovenský dovozca. Sledovaným obdobím je kalendárny mesiac, v ktorom vznikla daňová povinnosť. V odseku 15 Druh obchodu sa uvedie kód 7/1.
Obr. 26: Nepriamy dovoz

Obrázok 26: Nepriamy dovoz

 

268. Nepriamy vývoz je obchodná operácia, pri ktorej je tovar vyvážaný zo Slovenska do nečlenskej krajiny, pričom vývozné colné konanie sa uskutoční v inom členskom štáte (členskom štáte vývozu). Na vývoznom colnom vyhlásení predloženom v tomto členskom štáte bude Slovensko uvedené ako členský štát skutočného vývozu (Ú. p. 5/14 resp. odsek 15a na colnom vyhlásení) za predpokladu, že slovenský vývozca nebude v členskom štáte vývoz registrovaný pre DPH z dôvodu premiestnenie tovaru do tohto členského štátu. V takomto prípade bude táto obchodná operácia v členskom štáte vývozu považovaná za kvázi vývoz (pozri Obrázok 27).
Obr. 27: Nepriamy vývoz, ktorý je kvázi vývozom

Obrázok 27: Nepriamy vývoz, ktorý je kvázi vývozom

 

269. Keďže tovar, ktorý je v pohybe medzi Slovenskom a členským štátom vývozu, zostáva až do momentu vývozu z EÚ stále tovarom Únie, tento pohyb bude predmetom vykazovania na Hlásení o vývoze tovaru v rámci EÚ.

270. Hlásenie o vývoze tovaru v rámci EÚ predkladá slovenský vývozca (predávajúci/odosielateľ). Sledovaným obdobím je kalendárny mesiac, v ktorom je tovar vyvezený zo Slovenska. V odseku 10 Členský štát určenia uvedie členský štát vývozu, v odseku 15 Druh obchodu uvedie kód 7/2 a v odseku 18 IČ DPH partnera v členskom štáte určenia zástupný identifikátor QV999999999999.

271. Ak sa slovenský vývozca registruje pre DPH v členskom štáte vývozu a následne si do tohto členského štátu tovar premiestni, aby ho potom vyviezol do krajiny mimo EÚ rovnako predloží Hlásenie o vývoze tovaru v rámci EÚ. Keďže obchodná operácia je z pohľadu DPH dodaním tovaru z tuzemska do iného členského štátu, sledovaným obdobím je kalendárny mesiac, v ktorom vznikla daňová povinnosť. V odseku 10 Členský štát určenia sa uvedie členský štát vývozu, v odseku 15 Druh obchodu sa uvedie kód 7/2 a v odseku 18 IČ DPH partnera v členskom štáte určenia IČ DPH slovenského vývozcu pridelené v členskom štáte vývozu.
Obr. 28: Nepriamy vývoz, ktorý nie je kvázi vývozom

Obrázok 28: Nepriamy vývoz, ktorý nie je kvázi vývozom

 

Príklad 29.

 1. Slovenská spoločnosť dováža tovar z Južnej Kórey. Tovar bude prepravený do Nemecka, kde sa uskutoční dovozné colné konanie, v ktorom bude tovar prepustený do voľného obehu s oslobodením od DPH. Slovenská spoločnosť je v Nemecku registrovaná pre DPH, takže si pod týmto IČ DPH prepraví tovar z Nemecka na Slovensko. Slovenská spoločnosť predloží Hlásenie o dovoze tovaru v rámci EÚ, na ktorom uvedie ako Členský štát zaslania Nemecko a ako Druh obchodu kód 7/1.
 2. Slovenská spoločnosť vyváža tovar do Nórska, pričom tovar je prepravený do Nemecka (prístav Hamburg), kde sa uskutoční vývozné colné konanie. Slovenská spoločnosť, ktorá je síce v Nemecku registrovaná pre DPH, si nebude tovar do Nemecka premiestňovať, teda uvedený intra-EÚ dovoz do Nemecka nebude vykazovať ako nadobudnutie tovaru. V Nemecku len predloží colné vyhlásenie na vývoz. Slovenská spoločnosť predloží na Slovensku Hlásenie o vývoze tovaru v rámci EÚ, na ktorom bude Nemecko uvedené ako Členský štát určenia, v odseku 15 Druh obchodu uvedie kód 7/2 a v odseku 18 IČ DPH partnera v členskom štáte určenia zástupný identifikátor QV999999999999.
 3. Slovenská spoločnosť vyváža tovar do Spojených štátov, pričom tovar je prepravený do Nemecka (prístav Hamburg), kde sa uskutoční vývozné colné konanie. Slovenská spoločnosť je v Nemecku registrovaná pre DPH a tovar si bude do Nemecka premiestňovať, teda uvedený intra-EÚ dovoz do Nemecka bude vykazovať ako nadobudnutie tovaru. Slovenská spoločnosť predloží na Slovensku Hlásenie o vývoze tovaru v rámci EÚ, na ktorom bude Nemecko uvedené ako Členský štát určenia, v odseku 15 Druh obchodu uvedie kód 7/2 a v odseku 18 IČ DPH partnera v členskom štáte určenia svoje nemecké IČ DPH.
Komisionárska operácia

272. Komisionárska operácia je obmena obvyklého nákupu/predaja, keď subjekt A ‒ komitent poverí subjekt B ‒ komisionára, aby vyhľadal kupujúceho C. Subjekt B koná vo svojom mene a na cudzí účet. Odmenou subjektu B je provízia, ktorou je spravidla rozdiel ceny, ktorú komisionár platí komitentovi a ceny, ktorú fakturuje konečnému kupujúcemu C.

273. V praxi existuje veľmi veľa variantov komisionárskych operácii. Pre štatistické zisťovania INTRASTAT-SK je rozhodujúce, aby na činnosť komisionára nadväzoval priamo pohyb tovaru z alebo do členského štátu. Podľa zákona o DPH platí, že komisionár konajúci na základe komisionárskej alebo obdobnej zmluvy vo svojom mene na účet komitenta je ten, kto tovar kúpil alebo predal. Teda komisionár vystupuje voči kupujúcemu ako predávajúci a voči komitentovi ako kupujúci. Povinnosť predkladať INTRASTAT-SK hlásenia kopíruje povinnosti nadobúdateľa tovaru, resp. dodávateľa tovaru do iného členského štátu z pohľadu DPH.

274. Ak je komitent usadený v inom členskom štáte, z ktorého je tovar dodaný na Slovensko, potom je takáto transakcia považovaná za intra-EÚ dovoz a je predmetom vykazovanie na INTRASTAT-SK hláseniach. Ak je komisionár registrovaný pre DPH v inom členskom štáte, hlásenie o dovoze tovaru v rámci EÚ predkladá slovenský kupujúci, pre ktorého je uvedená transakcia nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu. Ak je však komisionár registrovaný pre DPH v Slovenskej republike, potom bude predkladať INTRASTAT-SK hlásenie, keďže je nadobúdateľom tovaru v zmysle DPH.

275. Ak je komitent usadený v Slovenskej republike, z ktorej je tovar dodaný kupujúcemu v inom členskom štáte, potom je takáto transakcia je považovaná za intra-EÚ vývoz a vykazuje sa na INTRASTAT-SK hláseniach. Ak je komisionár registrovaný pre DPH v inom členskom štáte, hlásenie o vývoze tovaru v rámci EÚ predkladá slovenský komitent, pre ktorého je uvedená transakcia dodaním tovaru z tuzemska do iného členského štátu. Ako IČ DPH partnera v členskom štáte určenie uvedie IČ DPH komisionára pridelené v tomto členskom štáte. Ak je však komisionár registrovaný pre DPH v Slovenskej republike, potom bude predkladať INTRASTAT-SK hlásenie, keďže pre komisionára je uvedená transakcia dodaním tovaru z tuzemska do iného členského štátu. Ako IČ DPH partnera v členskom štáte určenie uvedie IČ DPH kupujúceho.

Konsignačný sklad

276. Konsignačný sklad je typ obchodnej operácie, kedy je zásoba tovaru vo vlastníctve subjektu A umiestnená v priestoroch subjektu B – majiteľa konsignačného skladu, pričom tovar umiestnený v sklade je určený na dodanie subjektu C – dopredu neznámemu budúcemu odberateľovi.

277. Z hľadiska INTRASTAT-SK zisťovaní je dôležité, aby bol tovar dodaný zo Slovenska do iného členského štátu alebo z iného členského štátu na Slovensko. Keďže vlastníctvo tovaru sa zmení až pri jeho predaji konečnému zákazníkovi, vlastníkovi tovaru vzniká povinnosť registrovať sa pre DPH v členskom štáte, v ktorom sa nachádza konsignačný sklad, keďže realizuje z pohľadu DPH premiestenie tovaru. Rovnako ako pri komisionárskej operácii aj v konsignačnom sklade povinnosť predkladať hlásenia kopíruje povinnosti, ktoré subjektom vznikajú podľa zákona o DPH.

278. Povinnosť predkladať hlásenia o dovoze tovaru v rámci EÚ vznikne subjektu, pre ktorý je transakcia nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, teda zahraničnému vlastníkovi tvaru v konsignačnom sklade. Sledovaným obdobím je kalendárny mesiac, v ktorom vznikla daňová povinnosť. Hodnota tovaru sa rovná základu dane, ktorý sa má určiť pre účely DPH. V odseku 15 Druh obchodu sa uvedie kód 3/2.

279. Hlásenie o vývoze tovaru v rámci EÚ predkladá slovenský dodávateľ (vlastník tovaru), pre ktorého je transakcia dodaním tovaru z tuzemska do iného členského štátu podľa platného zákona o DPH. Sledovaným obdobím je kalendárny mesiac, v ktorom vznikla daňová povinnosť. Hodnota tovaru sa rovná základu dane, ktorý sa má určiť pre účely DPH. V odseku 15 Druh obchodu sa uvedie kód 3/2 a v odseku 18 IČ DPH partnera v členskom štáte určenia sa uvedie zahraničné IČ DPH slovenského subjektu, keďže ide z pohľadu DPH o premiestnenie tovaru subjektom A (vlastníkom tovaru) do iného členského štátu.

Sklad typu Call-off stock

280. Sklad typu „call-off stock“ je sklad, v ktorom je uskladnený tovar vo vlastníctve zahraničnej osoby, pričom tento tovar je určený vopred známemu odberateľovi. V praxi je obvykle majiteľ skladu súčasne odberateľom, resp. kupujúcim.

281. Zákon o DPH na tento typ skladov zaviedol režim „call-off stock“. Na rozdiel od konsignačného skladu vlastník tovaru, ktorý ho dodá svojmu odberateľovi v inom členskom štáte, nie je povinný registrovať sa v tomto členskom štáte pre DPH. Daňová povinnosť vzniká, až keď odberateľ získa právo nakladať s tovarom ako vlastník, teda až keď ho odberateľ odoberie zo skladu. To by malo byť realizované do 12 mesiacov od skočenia prepravy.

282. Ak je tovar dodávaný v režime call-off stock, môže nastať časový posun medzi dňom vzniku daňovej povinnosti a dňom fyzického dovozu alebo vývozu tovaru, ktorý je dlhší ako 2 kalendárne mesiace. Potom je sledovaným obdobím kalendárny mesiac, v ktorom bol tovar fyzicky dovezený alebo vyvezený. Ak spravodajská jednotka nevie, kedy bude tovar vyskladnený, potom by mala vykázať transakciu v kalendárnom mesiaci, v ktorom bol tovar do skladu dodaný. Ak bude tovar resp. jeho časť vyskladnená v niektorom z nasledujúcich dvoch mesiacoch, spravodajská jednotka vykáže v mesiaci, v ktorom bol tovar vyskladnený, príslušný objem. Následne opraví hlásenie predložené za mesiac, v ktorom bol tovar do skladu dodaný spôsobom uvedeným v kapitole D.5.3 Spôsoby vykonávania opráv.

283. Hlásenie o dovoze tovaru v rámci EÚ predkladá slovenský odberateľ. Hodnota tovaru sa rovná základu dane, ktorý sa má určiť pre účely DPH. V odseku 15 Druh obchodu sa uvedie kód 3/2.

284. Hlásenie o vývoze tovaru v rámci EÚ predkladá slovenský dodávateľ. Hodnota tovaru sa rovná základu dane, ktorý sa má určiť pre účely DPH. V odseku 15 Druh obchodu sa uvedie kód 3/2. V odseku 18 IČ DPH partnera v členskom štáte určenia sa uvedie IČ DPH nadobúdateľa, t. j. zahraničného odberateľa.

Príklad 30.

 1. Slovenský dodávateľ vyvezie 3 000 kusov brzdových kotúčov v režime call-off stock do Česka. Tovar je vyvezený 23.4.2024. V máji 2024 si odberateľ vyskladní 1 000 kusov, v júni 2024 zvyšných 2 000 kusov. Časový posun medzi vývozom a vznikom daňovej povinnosti je 1 resp. 2 mesiace, preto slovenský dodávateľ vykáže 1 000 kusov na Hlásení o intra-EÚ vývoze tovaru za máj 2022 a 2 000 kusov na hlásení za jún 2024.
 2. Slovenský odberateľ dovezie v režime call-off stock 10 000 kusov valčekových ložísk z Nemecka. Tovar je dovezený 19.6.2024. Slovenský odberateľ nevie, kedy začne vyskladňovať ložiská. Preto predloží Hlásenie o intra-EÚ dovoze tovaru za jún 2024, na ktorom vykáže 10 000 kusov ložísk. V auguste 2024 bude vyskladnených prvých 2 000 kusov ložísk a potom každý mesiac po 1 000 kusov. Keďže u augustového vyskladnenie je časový posun medzi dovozom a vznikom daňovej povinnosti rovný 2 mesiacom, spravodajská jednotka predloží Hlásenie o intra-EÚ dovoze tovaru za august 2024, na ktorom vykáže 2 000 kusov valčekových ložísk. Zároveň predloží opravené hlásenie za jún 2024, na ktorom vykáže dovoz 8 000 kusov valčekových ložísk.

285. Tovar dodaný s inštaláciou alebo montážou je predmetom vykazovania na INTRASTAT-SK hláseniach, aj keď podľa platného zákona o DPH nie je dodaním tovaru z tuzemska do iného členského štátu ani nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu.

286. Miestom dodania tovaru s inštaláciou alebo montážou je miesto, kde je tovar inštalovaný alebo zmontovaný. To znamená, že tovar dodaný s inštaláciou alebo montážou slovenskému zákazníkovi z iného členského štátu bude predmetom DPH na Slovensku. Ak je slovenský zákazník zdaniteľnou osobou, bude osobou povinnou platiť daň (dochádza k prenesenie daňovej povinnosti). Inak vzniká zahraničnému dodávateľovi tovaru dodaného s inštaláciou alebo montážou povinnosť registrovať sa pre DPH v Slovenskej republike ako osobe povinnej platiť daň. Slovenskému zákazníkovi, ako aj zahraničnému dodávateľovi, môže vzniknúť povinnosť predkladať Hlásenie o dovoze tovaru v rámci EÚ, ak prekročia prah oslobodenia spôsobom uvedeným v odsekoch 7375.

287. Ak slovenský dodávateľ dodáva tovar s inštaláciou a montážou do iného členského štátu, miestom dodania bude tento členský štát. Takéto dodanie nebude vôbec vykázané na slovenskom daňovom priznaní k DPH. Transakcia je však vývozom tovaru v rámci EÚ, takže slovenskému dodávateľovi môže vzniknúť na tomto tuku spravodajská povinnosť.

288. Sledovaným obdobím je kalendárny mesiac, v ktorom bol tovar fyzicky dovezený alebo vyvezený.

289. Ak je tovar dodaný s inštaláciou alebo montážou dodávaný v rozloženom stave počas niekoľkých sledovaných období z obchodných alebo prepravných dôvodov, použije sa pravidlo pre vykazovanie rozložených zásielok (pozri časť D.4.3 Rozložené zásielky).

290. V odseku 9 Hodnota tovaru sa uvedie len hodnota tovaru, t. j. bez hodnoty inštalácie a montáže. Ak hodnota inštalácie a montáže nie je uvedená na faktúre samostatne, spravodajská jednotka použije kvalifikovaný odhad, aby z celkovej fakturovanej sumy vyňala hodnotu inštalácie a montáže. V odseku 15 Druh obchodu sa uvedie kód 8, ak je tovar dodaný ako súčasť stavby. Inak sa uvedie druh obchodu 1/1. V prípade intra-EÚ vývozu sa v odseku 18 IČ DPH partnera v členskom štáte určenia uvedie IČ DPH zahraničného odberateľa, ak mu je pridelené. Inak uvedie zástupný identifikátor podľa pravidiel uvedených v odseku 196.

Príklad 31.

 1. Slovenská spoločnosť kúpi pletacie stroje od poľského dodávateľa, ktorý tieto stroje príde nainštalovať do výrobnej haly na Slovensku. Poľský dodávateľ nie je na Slovensku registrovaný pre DPH. Z pohľadu DPH ide o dodanie tovaru s inštaláciou a montážou s miestom dodania na Slovensku. Slovenská spoločnosť vykáže transakciu na daňovom priznaní k DPH ako „Tovar a služba, pri ktorých príjemca platí daň podľa § 69 ods. 2, 3 a 9 až 12 zákona“. Slovenská spoločnosť vykáže pletacie stroje na Hlásení o dovoze tovaru v rámci EÚ hodnotu dodaného tovaru bez hodnoty inštalácie a montáže.
 2. Slovenský zákazník – súkromná osoba si objedná kuchynskú linku v Rakúsku spolu s jej montážou na Slovensku, ktorú vykoná rakúsky dodávateľ. Keďže slovenský zákazník nie je zdaniteľnou osobou, rakúsky dodávateľ je registrovaný pre DPH na Slovensku. Ak rakúsky dodávateľ prekročí prah oslobodenia, predloží Hlásenia o dovoze tovaru v rámci EÚ.
 3. Slovenská spoločnosť uzatvorila so španielskou stavebnou spoločnosťou zmluvu o stavbe skladu na Slovenska vrátane dodávky technológie. Španielska spoločnosť je na Slovensku registrovaná pre DPH. Zariadenie skladu, ktoré má byť namontovaný na Slovensku, si španielsky dodávateľ stavby premiestni zo Španielska na Slovensko. Španielsky dodávateľ následne fakturuje slovenskému odberateľovi dodanie stavebných prác vrátane inštalácie zariadenia pod svojim slovenským IČ DPH. Dodanie tovaru zo Španielska bude vykázané na Hlásení o dovoze tovaru v rámci EÚ. Toto hlásenie predloží španielska spoločnosť registrovaná pre DPH na Slovensku, pre ktorú je uvedená transakcia nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu. Na INTRASTAT-SK hlásení uvedie hodnotu premiestneného tovaru. Ako Druh obchodu uvedie kód 8.
 4. Talianska stavebná spoločnosť registrovaná pre DPH v Slovenskej republike nakupuje niektoré stavebné prvky (napr. plastové okná, elektrické žalúzie) v iných členských štátoch pod svojím slovenským IČ DPH. Tieto stavebné prvky následne montuje v rámci realizácie projektu pre slovenského zákazníka na území Slovenska. Keďže nákup stavebných prvkov v inom členskom štáte je nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, tieto transakcie bude na Hláseniach o dovoze tovaru v rámci EÚ vykazovať talianska spoločnosť registrovaná pre DPH na Slovensku. Ako Druh obchodu uvedie kód 1/1.
 5. Poľská spoločnosť nadobúda tovar dodaný z iného členského štátu na území Slovenska pod svojím slovenským IČ DPH, ktorý následne nainštaluje v rámci projektu realizovaného pre slovenského zákazníka na území Slovenska. Poľská spoločnosť fakturuje slovenskému zákazníkovi postupne realizáciu projektu pod svojím poľským IČ DPH ako stavebné práce, takže daňová povinnosť je prenesená na slovenského zákazníka. Hlásenie o dovoze tovaru v rámci EÚ predkladá poľská spoločnosť pod svojim slovenským IČ DPH. Na hlásení uvedie všetok tovar dodaný z iného členského štátu, ktorý poľská spoločnosť nainštaluje alebo namontuje v rámci projektu. V tomto prípade by bolo vhodné, aby na faktúre pre slovenského zákazníka bolo uvedené upozornenie, že INTRASTAT-SK hlásenie predkladá dodávateľ stavby registrovaný pre DPH na Slovensku. Ako Druh obchodu sa uvedie kód 8.
 6. Slovenská spoločnosť dodáva do Rakúska tlačiarenské zariadenia vrátane ich inštalácie na základe kontraktu uzavretého s rakúskou spoločnosťou. Slovenská spoločnosť nie je v Rakúsku registrovaná pre DPH. Z pohľadu DPH ide o dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou, takže miestom dodania podľa zákona o DPH je Rakúsko. Slovenský dodávateľ bude rakúskemu zákazníkovi fakturovať tlačiarenské zariadenia spolu s hodnotou inštalácie, ale bez DPH. Uvedená transakcia nie je predmetom daňového priznania k DPH na Slovensku. Slovenská spoločnosť však túto transakciu uvedie na Hlásení o vývoze tovaru v rámci EÚ, pričom na hlásení uvedie len hodnotu tlačiarenské zariadenia bez hodnoty inštalácie. Ako IČ DPH partnera v členskom štáte určenia uvedie IČ DPH rakúskeho partnera, s ktorým uzavrela kontrakt na dodávku tlačiarenských zariadení s inštaláciou. Ak by časť zariadení (napr. sádzacie stroje) bola dodaná do Rakúska z Česka, potom táto časť sa na INTRASTAT-SK hlásení nevykazuje.
 7. Slovenská spoločnosť dodá maďarskému zákazníkovi – súkromnej osobe destilačné zariadenie spolu s jeho inštaláciou na základe kontraktu. Slovenský dodávateľ je v Maďarsku registrovaný pre DPH. Keďže z pohľadu DPH ide o dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou, miestom dodania je Maďarsko. Slovenský dodávateľ uvedie destilačné zaradenia na Hlásení o vývoze tovaru v rámci EÚ, pričom ako IČ DPH partnera v členskom štáte určenia uvedie zástupný identifikátor QN999999999999.
 8. Slovenský dodávateľ si premiestni do Nemecka zabezpečovacie zariadenie, ktoré bude v Nemecku inštalovať svojim zákazníkom. Slovenský dodávateľ sa preto registruje pre DPH v Nemecku. Nemeckým zákazníkom potom fakturuje dodanie zabezpečovacieho zariadenie aj s jeho inštaláciou fakturuje pod svojim nemeckým IČ DPH. Dodávka tovaru zo Slovenska do Nemecka bude vykázaná na Hlásení o vývoze tovaru v rámci EÚ, keďže z pohľadu DPH ide o dodanie tovaru z tuzemska do iného členského štátu. V tomto prípade bude ako IČ DPH partnera v členskom štáte určenia vykázané nemecké IČ DPH slovenskej spoločnosti. Ako Druh obchodu sa uvedie kód 1/1.
 9. Slovenská spoločnosť dodáva dvere spolu s ich montážou do Rakúska na stavbu bytového domu, avšak kontrakt na realizáciu stavby je uzavretý medzi českou a rakúskou spoločnosťou. Slovenská spoločnosť vykáže na Hlásení o vývoze tovaru v rámci EÚ vývoz dvier do Rakúska, kde bude dvere tovar montovať. Aj keď slovenská spoločnosť bude fakturovať dvere aj ich montáž českej spoločnosti, ako IČ DPH partnera v členskom štáte určenia IČ DPH rakúskej spoločnosti, u ktorej bude dvere montovať.

291. Lízing je prenájom hnuteľného alebo nehnuteľného majetku (aktív) na vopred dohodnutú dobu a za vopred dohodnuté nájomné. Je jednou z foriem financovania investícií, pričom nájomca pravidelnými splátkami platí za právo užívať majetok, majiteľom ktorého je lízingová spoločnosť (prenajímateľ). Prenajímateľom okrem lízingovej spoločnosti môžu byť priamo i výrobcovia a obchodníci. Medzi lízingovou spoločnosťou a nájomcom je uzatvorená lízingová zmluva, ktorá môže obsahovať aj ďalšie dojednania v podobe poskytovaných služieb.

292. Pri zahraničnom lízingu má nájomca sídlo v jednom a prenajímateľ v inom štáte. Jednou z modifikovaných foriem zahraničného lízingu je i forma, pri ktorej lízing sprostredkuje spoločnosť v treťom štáte.

293. Zohľadnením kritéria práva odkúpenia, resp. neodkúpenia prenajatého majetku na konci lízingového zmluvného vzťahu nájomcom sa lízing člení na 2 základné skupiny:

 • operatívny lízing,
 • finančný lízing.

294. Od lízingu je potrebné odlíšiť nájom vecí podľa § 663 až § 684 Občianskeho zákonníka v platnom znení. Ustanovenia sú všeobecné a platia pre všetky druhy nájmu. Nájom však nevystihuje ekonomickú podstatu lízingu napriek tomu, že:

 • niektorými charakteristikami pripomína operatívny lízing,
 • nájomná zmluva upravená Občianskym zákonníkom je základom pre úpravu operatívneho lízingu.

295. Finančný lízing možno z ekonomického hľadiska definovať ako prenájom majetku na dlhšie obdobie, pri ktorom nájomca platí prenajímateľovi počas dohodnutého obdobia zmluvou stanovené lízingové splátky ako náhradu za voľné používanie predmetu prenájmu, pričom doba prenájmu zodpovedá podstatnej časti životnosti predmetu lízingu. Investičné riziko nesie nájomca. Lízingový vzťah v zásade končí odkúpením predmetu lízingu nájomcom. Počas celého trvania nájomného vzťahu je právnym vlastníkom veci, ktorá je jeho predmetom, prenajímateľ. Nájomca vystupuje ako ekonomický vlastník, ktorý okrem pravidelného splácania je povinný starať sa o prenajatú vec so všetkou odbornou starostlivosťou a réžiu spojenú s prevádzkovaním veci plne uhrádza nájomca.

296. Intra-EÚ dovozy a vývozy realizované v rámci finančného lízingu sú predmetom vykazovania na hláseniach INTRASTAT-SK. V odseku 15 Druh obchodu sa uvedie kód 3/3 v prípade, že nájomca je usadený na Slovensku a prenajímateľ v inom členskom štáte a naopak.

297. Sledovaným obdobím je kalendárny mesiac, v ktorom je tovar dodaný nájomcovi, t. j. začiatok nájomného vzťahu. Do odseku 9 Hodnota tovaru sa uvedie hodnota, ktorá by bola fakturovaná v prípade nákupu/predaja predmetu nájmu. V podstate zodpovedá súčtu všetkých splátok, vrátane akontácie a odkupnej sumy, očisteného od obchodnej marže. V odseku 18 IČ DPH partnera v členskom štáte určenia sa uvedie IČ DPH nadobúdateľa, ak ide o dodanie z tuzemska do iného členského štátu podľa platného zákona o DPH. Inak sa uvedie IČ DPH nájomcu.

298. Ak je zmluva o finančnom lízingu uzavretá medzi slovenskými subjektmi, ale predmet nájmu je dodaný z iného členského štátu priamo nájomcovi, intra-EÚ dovoz bude vykazovať ten subjekt, pre ktorý je uvedený dovoz nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu (pre viac podrobností pozri kapitolu E.1 Triangulárny obchod). V takomto prípade bude ako Druh obchodu uvedený kód pre priamy nákup.

299. Operatívny lízing možno z ekonomického hľadiska definovať ako prenájom majetku väčšinou na dobu kratšiu ako je životnosť predmetu lízingu. Predmet lízingu je vo vlastníctve lízingovej spoločnosti, ktorá zabezpečuje jeho údržbu a opravy.

300. Po skončení lízingovej zmluvy zostáva predmet lízingu v zásade majetkom prenajímateľa. Nájomca nemá právo na kúpu predmetu lízingu, čo znamená, že nedochádza k zmene vlastníctva predmetu lízingu. Po vrátení predmetu lízingu nájomcom zvyčajne nasleduje jeho prenájom inému subjektu. Odstúpenie od zmluvy pri tomto druhu lízingu nebýva spojené s uplatnením sankcií. Využíva sa predovšetkým pri krátkodobom prenájme, vtedy, ak nájomca nemá záujem o vlastníctvo predmetu lízingu alebo ak rieši problém sezónnosti niektorých potrieb. Účastníkmi tejto formy lízingu sú prenajímateľ a nájomca. Je to lízing, ktorý nespĺňa podmienky finančného lízingu.

301. Intra-EÚ dovozy a vývozy v rámci operatívneho lízingu a nájmu, na dobu kratšiu ako 24 mesiacov, nie sú predmetom vykazovania na hláseniach INTRASTAT-SK. Ak v priebehu tohto obdobia nájomca nadobudne vlastnícke právo k predmetu lízingu, tak tovar musí byť vykázaný na INTRASTAT-SK hlásení. Sledovaným obdobím je mesiac, v ktorom nájomca nadobudol právo nakladať s predmetom nájmu ako vlastník.

302. Ak je tovar, ktorý je dovezený alebo vyvezený v rámci operatívneho lízingu alebo nájmu na dobu dlhšiu ako 24 mesiacov, tak bude predmetom vykazovania na INTRASTAT-SK hláseniach.

303. Sledovaným obdobím je kalendárny mesiac, v ktorom je tovar dovezený alebo vyvezený. Do odseku 9 Hodnota tovaru sa uvedie hodnota tovaru, ktorá by bola fakturovaná v prípade predaja alebo nákupu tovaru, ak by k nemu prišlo v čase dovozu alebo vývozu tovaru v rámci operatívny lízing. V odseku 15 Druh obchodu sa uvedie kód 9/1. V odseku 18 IČ DPH partnera v členskom štáte určenia sa uvedie IČ DPH nájomcu, keďže nejde o dodanie z tuzemska do iného členského štátu podľa platného zákona o DPH.

304. Ak by sa tovar vykázaný pod kódom 9/1 stal neskôr predmetom predaja alebo kúpy, tak sa už v hlásení INTRASTAT-SK nevykazuje.

305. V prípade námorných plavidiel a lietadiel nie je možné rozlišovať finančný a operatívny lízing len na základe názvu zmluvy. Pretože existujú rôzne formy lízingových zmlúv, pre plavidlá a lietadlá sa musia analyzovať doplňujúce kritériá a posúdiť pred rozhodnutím, či má byť plavidlo/lietadlo zaznamenané v INTRASTAT-SK hlásení alebo nie. Rozhodnutie o zaznamenaní by sa malo prijať na základe určitých kritérií, aby sa určilo, či je lízing spojený so zmenou ekonomického vlastníctva plavidla/lietadla alebo nie. Ďalšie informácie o vykazovaní plavidiel a lietadiel sú uvedené v kapitole F.1 Námorné plavidlá a lietadlá.

306. Vrátenie tovaru a náhrada tovaru sú transakcie, ktoré sú predmetom vykazovania INTRASTAT-SK hláseniach. Hlásenie sa predkladá podľa smeru, v ktorom je tovar odoslaný, t. j.

 1. tovar vrátený zákazníkom z iného členského štátu slovenskému dodávateľovi ako intra-EÚ dovoz,
 2. tovar, ktorý vracia slovenský zákazník dodávateľovi do iného členského štátu ako intra-EÚ vývoz,
 3. náhradný tovar odoslaný dodávateľom z iného členského štátu slovenskému zákazníkovi ako intra-EÚ dovoz,
 4. náhradný tovar odoslaný slovenským dodávateľom zákazníkovi do iného členského štátu ako intra-EÚ vývoz.

307. Ak spravodajská jednotka na toku, na ktorom sa tovar vracia, nemá spravodajskú povinnosť, vrátený tovar na INTRASTAT-SK hlásení nevykáže.

308. V prípade, že hodnota vráteného tovaru spolu s ostatnými intra-EÚ dovozmi, resp. intra-EÚ vývozmi presiahne prah oslobodenia spôsobom uvedeným v odsekoch 73 a 74 , vzniká spravodajskej jednotke povinnosť predkladať INTRASTAT-SK hlásenia aj na toku, na ktorom sa tovar vracia, pokiaľ túto povinnosť na tomto toku dovtedy nemala.

309. Hodnota vráteného tovaru sa určí ako hodnota, ktorá sa pôvodne fakturovala. Zvyčajne je pri vrátení tovaru vystavený dobropis, na základe ktorého je možné určiť hodnotu vráteného tovaru. Táto hodnota je vždy kladné číslo, aj keď na dobropise je uvedená záporná hodnota.

310. Hodnota náhradného tovaru zodpovedá hodnote, ktorá by sa bola fakturovala v prípade akéhokoľvek nákupu alebo predaja. Môže byť vyššia/nižšia ako hodnota nahrádzaného tovaru, keďže náhradný tovar nemusí úplne zodpovedať pôvodne dodanému tovaru.

311. V odseku 15 Druh obchodu sa uvedie kód 2/1 pre vrátenie tovaru, kód 2/2 pre náhradu tovaru za vrátený tovar a kód 2/3 pre náhradu tovaru, ktorý nebol vrátený.

312. Ak sa vracia tovar, ktorý bol pôvodne zaznamenaný v odseku 15 Druh obchodu pod kódmi začínajúcimi 3, 7, 8 a 9 späť dodávateľovi, na INTRASTAT-SK hlásení sa uvedie pôvodný kód z odseku 15 Druh obchodu (t. j. 3, 7, 8, 9).

313. Ak sa vracia tovar, ktorý bol pôvodne zaznamenaný pod kódom 4/1 a nebol spracovaný, v odseku 15 Druh obchodu sa uvedie kód 5/1.

Príklad 32.

 1. Poľská stavebná spoločnosť nakúpi v Česku okná, ktoré následne nainštaluje v rámci projektu realizovaného pre slovenského zákazníka na území Slovenska. Poľská spoločnosť fakturuje slovenskému zákazníkovi postupne realizáciu projektu pod svojím poľským IČ DPH ako stavebné práce. Okná dodané z Česka uvedie poľská spoločnosť pod svojim slovenským IČ DPH na Hlásení o dovoze tovaru v rámci EÚ. Ako Druh obchodu sa uvedie kód 8, keďže sú dodané v rámci stavby. Pri montáži poľská spoločnosti zistí, že časť okien nezodpovedá požadovaný rozmerom, takže ich vráti dodávateľovi z Česka. Na Hlásení o vývoze tovaru v rámci EÚ v odseku 15 Druh obchodu uvedie kód 8.
 2. Slovenský výrobca nábytku dostal od svojho nemeckého partnera 1 000 m poťahovej látky. Túto látku použije pri výrobe sedacích súprav objednaných nemeckým partnerom. Tovar je predmetom vykazovania na Hlásení o dovoze tovaru v rámci EÚ, pričom v odseku 15 Druh obchodu sa uvedie kód 4/1. Slovenský výrobca spotrebuje 650 m poťahovej látky a zostávajúcu časť (350 m) vráti nemeckému partnerovi. Táto operácia je predmetom vykazovania na Hlásení o vývoze tovaru v rámci EÚ, pričom v odseku 15 Druh obchodu uvedie kód 5/1.

314. Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorá prestala slúžiť svojmu účelu, takže jej držiteľ má za cieľ zbaviť sa jej. Keďže ide o hnuteľnú vec, môže byť v pohybe medzi Slovenskom a inými členskými štátmi EÚ, a teda bude predmetom vykazovania na INTRASTAT-SK hláseniach.

315. Z pohľadu štatistiky intra-EÚ obchodu sa odpad delí na odpad, ktorého hodnota je:

 • kladná, takže je predmetom obchodných operácií ako je nákup/predaj alebo spracovanie na základe zmluvy (zvyčajne ide o odpad, s ktorým je možné pracovať ako s druhotnou surovinou),
 • záporná, takže jeho cezhraničný pohyb bude spojený s likvidáciu (slovenský dovozca dostane platbu za jeho likvidáciu resp. slovenský vývozca bude platiť za jeho likvidáciu).

316. Odpad by sa mal zatriediť a následne vykázať na INTRASTAT-SK hláseniach pod príslušnou podpoložkou kombinovanej nomenklatúry vždy, keď existuje osobitný kód KN pre odpad (napr. 4707 90 10 – Ostatný netriedený zberový papier a lepenka, 6309 00 00 – Obnosené odevy a ostatné opotrebované textilné výrobky, 7204 21 90 – Ostatný odpad a šrot z nehrdzavejúcej ocele, 3825 10 00 – Komunálny odpad, atď.). Ak však pre určité odpadové produkty neexistujú v kombinovanej nomenklatúre osobitné kódy, potom sa použijú všeobecné pravidlá pre zatrieďovanie tovaru do KN.

317. Pri odpade s kladnou hodnotou, ktorý je nakupovaný alebo predávaný, sa určí jeho hodnota podľa pravidiel definovaných v odsekoch 134 a 135. Ako druh obchodu bude vykázaný kód 1/1.

318. Spracovanie odpadov na druhotné suroviny napr. získavanie drahých kovov z elektroodpadu, aj keď sú použité určité fyzikálne alebo chemické procesy, sa nepovažuje za výrobu. Zvyčajne ho realizujú špecializované spoločnosti, ktorých hlavná ekonomická činnosť patrí do SK NACE 38.3 Recyklácia materiálov. Táto obchodná operácia bude považovaná za spracovanie na základe zmluvy, ak sa spracovateľ poskytuje len služba, t. j. nestáva sa vlastníkom získaných druhotných surovín. Potom hodnota materiálu dovezeného/vyvezeného na spracovanie a hodnota získaných druhotných surovín zodpovedá hodnote, ktorá by bola fakturovaná v prípade akéhokoľvek ich nákupu alebo predaja (pozri odsek 136). Ako druh obchodu sa uvedú kódy 4/1 a 4/2 pre materiál, ktorý je predmetom spracovania a kódy 5/1 a 5/2 pre druhotné suroviny získané spracovaním.

319. Dovoz a vývoz odpadu na likvidáciu je predmetom vykazovania na INTRASTAT-SK hláseniach. Keďže hodnota takéhoto odpadu je záporná, v odseku 9 Hodnota tovaru uvedie 1 EUR, a v odseku 15 Druh obchodu kód 9/9

Príklad 33.

 1. Slovenský výrobca oceľových rúr nakúpi železný šrot v českej spoločnosti. Na Hlásení o dovoze tovaru v rámci EÚ uvedie tento šrot pod príslušným kódom KN, v odseku 9 Hodnota tovaru uvedie fakturovanú sumu bez DPH a v odseku 15 Druh obchodu kód 1/1.
 2. Slovenská porcelánka používa na maľovanie svojich výrobkov farbu obsahujúcu zlato. Chybné a poškodené výrobky posiela do Česka, kde z nich špecializovaná spoločnosť získa späť zlato. Uvedená operácia bude vykázaná na Hlásení o vývoze tovaru v rámci EÚ, pričom v odseku 9 Hodnota tovaru by sa uviedla odhadovaná hodnota zlata získaného z odpadu a v odseku 15 Druh obchodu sa uvedie kód 4/1. Pri spätnom dovoze farby sa na Hlásení o dovoze tovaru v rámci EÚ v odseku 9 Hodnota tovaru uvedie pôvodná hodnota navýšená o hodnotu spracovania t. j. cenu služby, ktorú fakturuje česká spoločnosť, a v odseku 15 Druh obchodu kód 5/1.
 3. Prihraničné obce z Maďarska sa dohodnú so spaľovňou odpadu v Košiciach, že tam budú voziť na likvidáciu odpad zozbieraných na ich území. Spoločnosť prevádzkujúca spaľovňu vykáže tento odpad na Hlásení o dovoze tovaru v rámci EÚ, pričom v odseku 9 Hodnota tovaru uvedie 1 a v odseku 15 Druh obchodu kód 9/9.

320. Dodávky štandardných programových balíkov na fyzickom nosiči (napr. CD-ROM, USB kľúč), ako aj zariadení dodávaných spolu so štandardným softvérom a licenciami sú predmetom vykazovania na INTRASTAT-SK hlásenia. Za „štandardný“ programový balík sa považuje softvérový produkt dostupný ktorémukoľvek používateľovi, ktorý je možné kúpiť „bežne“ od dodávateľa. Softvérový produkt je vyvinutý tak, že každému používateľovi umožňuje vykonávať rovnaké operácie a používať rovnaké funkcionality. Môže byť dodávaný spolu s manuálom a licenciou.

321. Keďže predmetom vykazovania sú hnuteľné veci, kód tovaru sa určí na základe nosiča, na ktorom je softvér zaznamenaný.

322. Ak sa na fyzickom nosiči dodávajú aktualizácie a doplnenia štandardne produkovaných softvérových balíkov, potom by tieto dodávky mala byť vykázané na INTRASTAT-SK hláseniach, ak cena za dodávku už nebola zahrnutá v čase, keď bol softvér pôvodne kúpený/predaný a samostatná faktúra sa nevyhotovuje.

323. Hodnota štandardného programového balíka sa stanoví ako celková hodnota softvéru a nosiča. V prípade dodania softvéru, ktorý nie je predmetom obchodnej operácie (napr. dodaný zdarma) hodnota zodpovedá hodnote, ktorá by sa fakturovala v prípade akéhokoľvek nákupu alebo predaja. Obdobne sa postupuje pri zariadeniach dodávaných so softvérom, kedy sa do hodnoty zariadenia zahrnie aj hodnota softvéru a licencie.

324. Na INTRASTAT-SK hláseniach sa vykazujú aj nosiče informácií obsahujúce štandardizované informácie napr. plány, fotky, hudbu alebo video. Pri vykazovaní kódu tovaru a hodnoty tovaru sa postupuje rovnako ako pri softvéri.

325. Dobropis je doklad vydaný dodávateľom tovaru v prípade, že je potrebné opraviť základ dane znížením fakturovanej sumy. Základ dane je potrebné znížiť, ak dôjde k úplnému alebo čiastočnému vrátenie dodávky tovaru (napr. v rámci reklamácie) alebo ak sa zníži cena tovaru (napr. priznaním dodatočných zliav, uplatnením množstevných rabatov). Ak je potrebné opraviť základ dane zvýšením fakturovanej sumy, dodávateľ tovaru vydá ťarchopis. Dodatočné úpravy základu dane sa môžu súvisieť aj s transferovým oceňovaním.

326. Dobropisy vzťahujúce sa na zľavy a rabaty a ťarchopisy nie sú predmetom vykazovania na INTRASTAT-SK hláseniach, ak sa týkajú viacerých sledovaných období.

327. Dobropisy vydané ako oprava pôvodného dokladu, bez vrátenia tovaru, sa z hľadiska štatistických zisťovaní INTRASTAT-SK považujú za opravu už deklarovanej hodnoty tovaru. Spravodajská jednotka má povinnosť predložiť opravné hlásenie, ak sa pôvodná hodnota tovaru na jednej položke zmenila aspoň o 5% a zároveň minimálne o 15 000 eur. Opravné hlásenie vyplní spôsobom uvedeným v časti D.5.3 Spôsoby vykonávania opráv.

328. Dobropisy spojené s vrátením tovaru je potrebné predložiť podľa smeru, v ktorom sa uskutočnil pohyb tovar. Ak je tovar vrátený slovenskému dodávateľovi pôjde o dovoz tovaru v rámci EÚ. Ak slovenský zákazník vráti tovar, vykáže vývoz tovaru v rámci EÚ (pozri časť E.7 Vrátenie a náhrada tovaru).

329. Ak je dobropis vydaný v súvislosti s vrátením tovaru (kvôli poškodeniu, nedostatočnej kvalite a pod.), aj takáto transakcia je predmetom vykazovania na INTRASTAT-SK hláseniach, nakoľko tovar prekročil hranicu Slovenskej repu.

330. Ak súhrnná hodnota vráteného tovaru presiahne prah oslobodenia, vznikne spravodajskej jednotke spravodajská povinnosť na danom toku, pokiaľ ju dovtedy nemala.

331. Ak hodnota dobropisov opravujúcich pôvodne vykázanú hodnotu tovaru ovplyvní už vzniknutú spravodajskú povinnosť, Štatistický úrad SR môže prehodnotiť spravodajskú povinnosť na základe žiadosti spravodajskej jednotky. Spravodajská jednotka vyplní príslušné tlačivo, ktoré zašle do elektronickej schránky Štatistického úradu SR alebo doporučene na adresu sídla úradu.

332. Dobropis alebo ťarchopis sa musí odvolávať na pôvodnú faktúru. Ak je na dobropise alebo ťarchopise uvedená iba celková suma za všetky fakturované položky uvedené na pôvodnej faktúre, spravodajská jednotka opraví tie položky pôvodnej faktúry, u ktorých sa pôvodná hodnota tovaru na jednotlivých položkách zmenila aspoň o 5% a zároveň minimálne o 15 000 eur.

333. Sumy na dobropise sú vyznačené so znamienkom mínus, avšak hodnota tovaru na hláseniach musí byť vždy kladné číslo.

334. Ak je dobropis/ťarchopis vydaný pred predložením INTRASTAT-SK hlásenia za sledované obdobie, v ktorom sa uskutočnil dovoz/vývoz tovaru v rámci EÚ, potom sa na základe tohto dobropisu/ťarchopisu určí skutočná hodnota tovaru. Upravená hodnota tovaru sa uvedie do INTRASTAT-SK hlásenia.

335. Predaj tovaru na diaľku je dodanie tovaru odoslaného alebo prepraveného dodávateľom alebo na jeho účet z iného členského štátu do členského štátu spotreby, pričom dodanie tovaru nie je v tomto členskom štáte spotreby nadobudnutím tovaru. Tovar je dodaný priamo súkromným osobám alebo zákazníkom usadeným v členskom štáte spotreby, ktorí nie sú v tomto členskom štáte registrovaní pre DPH.

336. Zvyčajne ide o tovar predávaný cez internet (e-shopy) a zásielkový predaj.

337. Z pohľadu systému DPH má obchodník dve možnosti: buď sa rozhodne registrovať pre DPH v jednotlivých členských štátoch spotreby (pri presiahnutí prahovej hodnoty stanovenej týmto členským štátom) alebo sa v členskom štáte, v ktorom je usadený, rozhodne pre osobitnú úpravu OSS.

338. Režim OSS je model jedného kontaktného miesta, pri ktorom povinnosť priznať a uhradiť DPH za tovar dodaný v rámci predaja tovaru na diaľku si subjekt splní prostredníctvom jedného daňového priznania predloženého v členskom, v ktorom je usadený obchodník, za všetky dodania v rámci celej EÚ.

339. Predaj tovaru na diaľku slovenskými obchodníkmi je predmetom vykazovania na Hlásení o vývoze tovaru v rámci EÚ bez ohľadu na to, či je tento obchodník registrovaný pre DPH v iných členských štátoch alebo je registrovaný v Slovenskej republike v režime OSS. Hodnota tovaru predaného na diaľku sa započítava do súhrnnej hodnoty intra-EÚ vývoz, na základe ktorej sa určuje spravodajská povinnosť.

340. Zahraničnému obchodníkovi, ktorý si zvolil Slovensko ako členský štát identifikácie, môže vzniknúť spravodajská povinnosť, ak hodnota tovaru predaného na diaľku v rámci EÚ prekročí prah oslobodenia pre vývoz tovaru v rámci EÚ.

341. Spravodajská povinnosť pre dovoz tovaru v rámci EÚ vznikne zahraničnému obchodníkovi v prípade, ak nevyužije OSS, a teda registruje sa alebo zostane registrovaný pre DPH v Slovenskej republike, pričom hodnota tovaru predaného na diaľku v Slovenskej republike prekročí prah oslobodenia pre dovoz tovaru v rámci EÚ. Ak takýto obchodník vykonáva aj iné transakcie, ktoré sú predmetom vykazovania na Hlásení o dovoze tovaru v rámci EÚ (napr. nadobudnutie tovaru v tuzemsku u iného členského štátu), tieto sa započítajú do súhrnnej hodnoty tovaru dovezeného v rámci EÚ pre účely určenia spravodajskej povinnosti.

342. Pri predaji tovaru na diaľku (zásielkovom predaji) slovenský obchodníkom je potrebné určiť, či je zákazník súkromná osoba, t. j. fyzická osoba – nepodnikateľ. Ak je konečným zákazníkom právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pričom táto zdaniteľná osoba nie je registrovaná pre DPH, v takomto prípade sa v odseku 15 Druh obchodu uvedie kód 1/1 a v odseku 18 IČ DPH partnera v členskom štáte určenia uvedie zástupný identifikátor QT999999999999. Ak je konečným zákazníkom súkromná osoba, potom sa na INTRASTAT-SK hlásení v odseku 15 Druh obchodu uvedie kód 1/2 a v odseku 18 IČ DPH partnera v členskom štáte určenia uvedie zástupný identifikátor QN999999999999.

F. Špecifické tovary alebo pohyby

343. Postup uvedený v tejto kapitole sa uplatní na hotové plavidlá na námornú plavbu v súlade s kapitolou 89 kombinovanej nomenklatúry, ťažné lode, vojnové lode a plávajúce konštrukcie. V roku 2023 ide o nasledovné podpoložky kombinovanej nomenklatúry: 8901 10 10, 8901 20 10, 8901 30 10, 8901 90 10, 8902 00 10, 8903 22 10, 8903 23 10, 8903 32 10, 8903 33 10, 8904 00 10, 8904 00 91, 8905 10 10, 8905 20 00, 8905 90 10, 8906 10 00 a 8906 90 10.

344. Rovnako sa uplatní postup z tejto kapitoly na hotové letúne a lietadlá, ktorých vlastná hmotnosť prevyšuje 2 000 kg. Ide o lietadlá zaradené pod podpoložky kombinovanej nomenklatúry 8802 30 00 a 8802 40 00.

Zmena ekonomického vlastníctva

345. Povinnosť vykázať transakciu na INTRASTAT-SK hlásení vzniká pri prevode ekonomického vlastníctva plavidla alebo lietadla z právnickej alebo fyzickej osoby so sídlom v inom členskom štáte na právnickú alebo fyzickú osobu v Slovenskej republike (dovoz tovaru v rámci EÚ) a pri prevode ekonomického vlastníctva plavidla alebo lietadla právnickou alebo fyzickou osobou so sídlom v Slovenskej republike na právnickú alebo fyzickú osobu so sídlom v inom členskom štáte (vývoz tovaru v rámci EÚ). Samotné plavidlo alebo lietadlo pritom nemusí opustiť členský štát, v ktorom sa fyzicky nachádza. To znamená, že fyzické prekročenie hranice Slovenska plavidlom alebo lietadlom nie je nevyhnutnou podmienkou na vykázanie transakcie na hlásení.

346. Ekonomické vlastníctvo znamená právo právnickej alebo fyzickej osoby uplatňovať si nárok na výnosy z používania plavidla alebo lietadla vo svojej ekonomickej činnosti na základe prijatia súvisiacich. Právna forma tohto vzťahu nie je rozhodujúca. Podmienkou na vykazovanie na INTRASTAT-SK hlásení je, aby jedna z osôb, ktoré do takéhoto vzťahu vstupujú, mala sídlo v Slovenskej republike a druhá v inom členskom štáte. Typickým príkladom, pri ktorom prichádza k zmene ekonomického vlastníctva ale nie právneho vlastníctva je finančný lízing.

347. Ak ekonomické vlastníctvo plavidla alebo lietadla prechádza z osoby usadenej v inom členskom štáte na osobu usadenú v Slovenskej republike, ide o dovoz tovaru v rámci EÚ a členským štátom zaslania je členský štát, v ktorom je usadená osoba, z ktorej prechádza ekonomické vlastníctvo na osobu usadenú v Slovenskej republike.

348. V prípade nového plavidla alebo lietadla vyrobeného v inom členskom štáte sa za dovoz tovaru v rámci EÚ považuje transakcia, keď osoba usadená v Slovenskej republike nadobudne právo nárokovať si výnosy a znáša riziká z ich prevádzky ako prvý vlastník novej lode alebo lietadla. Členský štát, v ktorom boli loď alebo lietadlo vyrobené, bude na hlásení o dovoze tovaru v rámci EÚ uvedený ako členský štát zaslania.

349. Ak ekonomické vlastníctvo plavidla alebo lietadla prechádza z osoby usadenej v Slovenskej republike na osobu usadenú v inom členskom štáte, takáto transakcia je považovaná za vývoz tovaru v rámci EÚ. Ako členský štát určenia sa bude vykázaný členský štát, v ktorom je usadená osoba, na ktorú prechádza ekonomické vlastníctvo plavidla alebo lietadla.

350. Plavidlo alebo lietadlo vyrobené v Slovenskej republike je predmetom hlásenia o vývoze tovaru v rámci EÚ v prípade, ak nadobudne právo nárokovať si výnosy a znáša riziká osoba usadená v inom členskom štáte. Tento štát je považovaný za členský štát určenia.

351. Osoba usadená v Slovenskej republike, z ktorej alebo na ktorú prechádza ekonomické vlastníctvo plavidla alebo lietadla, alebo subjekt, ktorý vyrobil nové plavidlo alebo lietadlo, vyplní INTRASTAT-SK hlásenie spôsobom uvedenými v tejto kapitole.

352. Sledovaným obdobím bude kalendárny mesiac, v ktorom sa uskutočnil prevod ekonomického vlastníctva.

353. Ak prichádza k zmene ekonomického vlastníctva plavidla alebo lietadla, v odseku 9 Hodnota tovaru sa uvedie celková hodnota, ktorá by bola fakturovaná v prípade predaja alebo nákupu celého plavidla alebo lietadla bez nákladov na dopravu a poistenie.

354. Ak slovenská právnická alebo fyzická osoba plavidlo alebo lietadlo kúpi alebo predá uvedie v odseku 15 Druh obchodu kód 1/2, ak je kupujúcim alebo predávajúcim súkromná osoba, ak nie je, potom uvedie kód 1/1. V prípade finančného lízingu sa na INTRASTAT-SK hlásení uvedie v tomto odseku kód 3/1.

355. V odseku 16 Dodacie podmienky spravodajská jednotka uvedie „XXX“.

356. Ak je zmena ekonomického vlastníctva spojená s fyzickým pohybom plavidla alebo lietadla, teda plavidlo alebo lietadlo prekročí hranicu Slovenska, potom spravodajská jednotka vyplní odsek 17 Druh dopravy štandardným spôsobom. Inak v odseku uvedie kód „9“.

357. V odseku 18 IČ DPH partnera v členskom štáte určenia spravodajská jednotka uvedie IČ DPH právnickej alebo fyzickej osoby, na ktorú prevádza ekonomické vlastníctvo plavidla alebo lietadla, ak mu bolo pridelené. Inak uvedie zástupný identifikátor podľa pravidiel uvedených v odseku 196.

Spracovanie na základe zmluvy

358. Plavidlá a lietadlá vstupujúce alebo opúšťajúce územie Slovenskej republiky za účelom spracovania na základe zmluvy sú rovnako predmetom INTRASTAT-SK hlásenia. Ide však len o spracovanie, pri ktorom spracovateľ plavidlo alebo lietadlo nenakúpi. Ak spracovateľ nadobudne vlastnícke právo k lodi alebo k lietadlu táto spravodajská jednotka postupuje podľa všeobecných pravidiel pre zisťovania INTRASTAT-SK.

359. Hodnota uvedená v odseku 9 Hodnota tovaru pri operáciách po spracovaní je súčtom hodnoty uvedenej v tomto odseku pred spracovaním a hodnoty spracovateľskej operácie vrátane pridaného materiálu.

360. Ako členský štát zaslania sa pri dovoze plavidla alebo lietadla na spracovanie do tuzemska uvedie členský štát, v ktorom je usadená osoba uplatňujúca si ekonomické vlastníctvo (nárok na výnos a riziká). Pri vývoze na spracovanie je za členský štát určenia považovaný členský štát, v ktorom sa vykonáva spracovanie na základe zmluvy.

361. Keďže spracovaním na základe zmluvy nemení ekonomický vlastník, v odseku 15 Druh obchodu sa uvedie pre operácie pred spracovaním kód 4/1 a po spracovaní kód 5/1.

362. Odsek 16 Dodacie podmienky a odsek 17 Druh dopravy sa vyplnia štandardným spôsobom.
363. V prípade vývozu na spracovanie v odseku 18 IČ DPH partnera v členskom štáte určenia spravodajská jednotka uvedie IČ DPH spracovateľa. Ak sa spracovanie na základe zmluvy uskutočňuje v Slovenskej republike, spracovateľ – spravodajská jednotka uvedie IČ DPH osoby, ktorá si uplatňuje ekonomické vlastníctvo plavidla alebo lietadla. Ak IČ DPH partnera nebolo pridelené, spravodajská jednotka uvedie zástupný identifikátor podľa pravidiel uvedených v odseku 196.

364. Bez ohľadu na typ transakcie sa odsek 13 Čistá hmotnosť vyplní štandardným spôsobom.

365. Aj odsek 14 Množstvo v dodatkových merných jednotkách sa vykazuje rovnako pre zmenu ekonomického vlastníctva ako aj pre spracovanie na základe zmluvy. V odseku sa uvádza počet dovážaných/vyvážaných plavidiel alebo lietadiel.

366. Dodávka tovaru na palubu lietadiel je dodávka produktov pre posádku a cestujúcich na spotrebu počas letu a na prevádzku motorov a iných zariadení lietadiel.

367. Lietadlo sa považuje za lietadlo členského štátu, ak je v tomto členskom štáte registrované. Lietadlá registrované v Slovenskej republike sú považované za „slovenské“ lietadlá.

368. Registrácia lietadla sa dá odvodiť od registračnej značky lietadla (imatrikulácie), ktorú prideľuje letecký úrad príslušnej krajiny. Ide o spojenie niekoľkých písiem či číslic a každá imatrikulácia začína vždy kódom danej krajiny. Tento kód nemusí zodpovedať kódom z Geonomenklatúry napr. označenie českých lietadiel začína vždy písmenami OK a slovenských lietadiel písmenami OM.

369. Tovary dodávané na palubu slovenských lietadiel z iných členských štátov, zvyčajne na letiskách týchto členských štátov, nie sú predmetom vykazovanie na INTRASTAT-SK hláseniach.

370. Dodávka tovaru na palubu lietadiel iného členského štátu je považované za intra-EÚ vývoz. Dodávatelia tovaru na palubu lietadiel predložia Hlásenie o vývoze tovaru v rámci EÚ pričom:

 • vyplnia odseky 1 až 6 a odseky A a B štandardným spôsobom,
 • v odseku 8 Kód tovaru uvedú nasledovné kódy:
  • kód 9930 24 00 pre tovar patriaci do kapitol 1 až 24 kombinovanej nomenklatúry,
  • kód 9930 27 00 pre tovar patriaci do kapitoly 27 kombinovanej nomenklatúry,
  • kód 9930 99 00 pre tovar zaradený inde,
 • v odseku 9 Hodnota tovaru uvedú hodnotu tovaru definovanú v odsekoch 134 a 135,
 • v odseku 10 Členský štát určenia uvedú kód QR,
 • v odseku 13 Čistá hmotnosť uvedú hmotnosť definovanú v odseku 152 len pre tovar zaradený pod kód 9930 27 00.
 • Ostatné odseky sa nevyplňujú.

371. Uvedené ustanovenia sa vzťahujú výlučne na tovar, ktorý je určený na spotrebu počas cesty napr. pohonné hmoty alebo jedlo a nápoje podávané cestujúcim počas letu. Je preto nepravdepodobné, že by tento tovar mohol byť z paluby lietadla odobratý. Tovar, ktorý sa dodáva na palubu lietadiel operujúcich na medzinárodných trasách leteckým dopravcom, ktorý vykonáva prevažne medzinárodnú dopravu za odplatu je oslobodený od DPH podľa § 47 ods. 9.

372. Na tovar, ktorý je predávaný na palube lietadiel, sa tieto ustanovenia o zjednodušenom vykazovaní nevzťahujú.

Príklad 34.

 1. Lietadlo francúzskej leteckej spoločnosti, ktoré je registrované vo Francúzsku, natankuje na bratislavskom letisku kerozín. Dodávateľ tohto kerozínu predloží Hlásenie o vývoze tovaru v rámci EÚ, v ktorom uvedie kód tovaru 9930 27 00, hodnotu tovaru a čistú hmotnosť natankovaného kerozínu a kód členského štátu určenia QR.
 2. Slovenský výrobca plnených bagiet dodá bagety na palubu lietadla českej leteckej spoločnosti, ktoré je v Česku registrované. Aj keď sa lietadlo sa nachádza na letisku vo Viedni, slovenský dodávateľ uvedie tieto dodanie bagiet na Hlásení o vývoze tovaru v rámci EÚ, v ktorom uvedie kód tovaru 9930 24 00, hodnotu tovaru a kód členského štátu určenia QR.

373. Predmetom vykazovanie na INTRASTAT-SK hláseniach je nákup a predaj elektriny z a do iného členského štátu, preto spravodajskou jednotkou je fyzická alebo právnická osoba registrovaná pre DPH v Slovenskej republike, ktorá uzatvorila zmluvu o kúpe a predaji elektriny s osobou sídliacou v inom členskom štáte.

374. Nákup a predaj elektriny sleduje na základe uzatvorenej zmluvy, pričom podkladom na jej vykázanie na hlásení je faktúra o kúpe a predaji. Fyzický pohyb elektriny nie je podmienkou. Sledovaným obdobím je kalendárny mesiac, v ktorom bola vystavená faktúra.

375. Spravodajská jednotka predloží INTRASTAT-SK hlásenia pričom:

 1. vyplní odseky 1 až 6 a odseky A a B štandardným spôsobom,
 2. v odseku 8 Kód tovaru uvedie kód 2716 00 00,
 3. v odseku 9 Hodnota tovaru uvedie fakturovanú sumu bez DPH, pričom na prepočet fakturovanej sumy z cudzej meny na euro použije kurz zo dňa vystavenia faktúry (aktuálny denný kurz vyhlásený ECB),
 4. v odseku 10 Členský štát zaslania na intra-EÚ dovoze/Členský štát určenia na intra-EÚ vývoze uvedie členský štát, v ktorom má svoje sídlo alebo bydlisko predávajúci/kupujúci,
 5. v odseku 12 Krajina pôvodu sa uvedie „QV“,
 6. v odseku 13 Čistá hmotnosť uvedie „0“,
 7. v odseku 14 Množstvo v dodatkových merných jednotkách uvedie množstvo v 1 000 kWh podľa faktúry,
 8. v odseku 15 Druh obchodu uvedie kód 1/1,
 9. v odseku 16 Dodacie podmienky uvedie kód určený štandardným spôsobom,
 10. v odseku 17 Druh dopravy uvedie kód „7“ a
 11. v odseku 18 IČ DPH partnera v členskom štáte určenia uvedie IČ DPH kupujúceho, ak mu bolo pridelené. Inak uvedie zástupný identifikátor podľa pravidiel uvedených v odseku 196.

376. Predmetom vykazovania na INTRASTAT-SK hláseniach je nákup a predaj zemného plynu z a do iného členského štátu v plynnom stave prepravovaného potrubím (ďalej len zemný plyn). Spravodajskou jednotkou je fyzická alebo právnická osoba registrovaná pre DPH v Slovenskej republike, ktorá uzatvorila zmluvu o kúpe a predaji zemného plynu s osobou sídliacou v inom členskom štáte.

377. Nákup a predaj zemného plynu sleduje na základe uzatvorenej zmluvy, pričom podkladom na jeho vykázanie na hlásení je faktúra o kúpe a predaji. Sledovaným obdobím je kalendárny mesiac, v ktorom bola vystavená faktúra.

378. Spravodajská jednotka predloží INTRASTAT-SK hlásenia pričom:

 1. vyplní odseky 1 až 6 a odseky A a B štandardným spôsobom,
 2. v odseku 8 Kód tovaru uvedie kód 2711 21 00,
 3. v odseku 9 Hodnota tovaru uvedie fakturovanú sumu bez DPH, pričom na prepočet fakturovanej sumy z cudzej meny na euro použije kurz zo dňa vystavenia faktúry (aktuálny denný kurz vyhlásený ECB),
 4. v odseku 10 Členský štát zaslania na intra-EÚ dovoze/Členský štát určenia na intra-EÚ vývoze uvedie členský štát, v ktorom má svoje sídlo alebo bydlisko predávajúci/kupujúci,
 5. v odseku 12 Krajina pôvodu uvedie „QV“ len v prípade, ak krajina pôvodu nie je známa,
 6. v odseku 13 Čistá hmotnosť uvedie „0“,
 7. v odseku 14 Množstvo v dodatkových merných jednotkách uvedie množstvo v TJ podľa faktúry (1 MWh = 0,0036 TJ),
 8. v odseku 15 Druh obchodu uvedie kód 1/1,
 9. v odseku 16 Dodacie podmienky uvedie kód určený štandardným spôsobom,
 10. v odseku 17 Druh dopravy uvedie kód „7“ a
 11. v odseku 18 IČ DPH partnera v členskom štáte určenia uvedie IČ DPH kupujúceho, ak mu bolo pridelené. Inak uvedie zástupný identifikátor podľa pravidiel uvedených v odseku 196.

G. Kontakty

G. Kontakty

379. Pracovníci konzultačného pracoviska Štatistického úradu SR pre štatistické zisťovania INTRASTAT-SK Vám pomôžu pri riešení metodických otázok, ako sú:
– čo je/nie je predmetom vykazovania na INTRASTAT-SK hláseniach,
– či máte/nemáte spravodajskú povinnosť,
– ako sa vyplňujú INTRASTAT-SK hlásenia,
– ako sa vykazujú špecifické transakcie a osobitné pohyby,
– aké zjednodušené postupy je možné aplikovať pri vykazovaní tovaru.

380. Pracovníci konzultačného pracoviska ŠÚ SR sú dostupní počas pracovných dní, v čase od 8.30 do 14.30 na telefónnych číslach: +421 2 50236 277 alebo +421 2 50236 278 alebo e-mailom na adrese intrastat-sk@statistics.sk.

381. Vyplnené tlačivá, ktoré chce spravodajská jednotka zaslať v písomnej forme (napr. registračný dotazník, oznámenie o zástupcovi), ale aj oznámenie zmien týkajúcich sa spravodajskej povinnosti v štatistických zisťovaniach INTRASTAT-SK adresujte na:
Štatistický úrad SR
Odbor štatistiky zahraničného obchodu
Lamačská cesta 3/C
P.O.BOX 17
840 05 Bratislava 45

382. Informácie o elektronickom zbere údajov vrátane generovania a používania prihlasovacích údajov na portál Finančnej správy SR pre systém INTRASTAT-SK a pomoc pri zatrieďovaní tovaru podľa podpoložiek kombinovanej nomenklatúry poskytujú pracovníci konzultačného pracoviska Sekcie colnej FR SR.
Pracovníci konzultačného pracoviska Sekcie colnej FR SR sú k dispozícii počas pracovných dní, v čase od 8.30 do 14.00 telefonicky na číslach +421 2 48273 366 alebo +421 56 6302 318 a emailom na adrese: helpdesk.intrastat@financnasprava.sk.

H. Prílohy

Skratka/AkronymVýznam
DPHDaň z pridanej hodnoty
Európska únia
FR SRFinančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
IČ DPHIdentifikačné číslo pre DPH
INCOTERMSInternational Commercial Terms
INTRASTAT-SKSlovenská štatistika intra-EÚ obchodu
KNKombinovaná nomenklatúra
SRSlovenská republika
ŠÚ SRŠtatistický úrad Slovenskej republiky
PojemVýznam
Colné vyhlásenieÚkon, ktorým osoba v predpísanej forme a predpísaným spôsobom prejavuje svoju vôľu, aby bol tovar prepustený do navrhovaného colného režimu. Zvyčajne je predkladané elektronicky, môže aj na papieri alebo ústne.
Čiastkové hlásenieHlásenie o dovoze/vývoze tovaru v rámci EÚ, v ktorom spravodajská jednotka predkladá čiastkové údaje za príslušný kalendárny mesiac, t. j. v hlásení nie sú uvedené všetky transakcie vzťahujúce sa k sledovanému obdobiu.
Čistá hmotnosťSkutočná hmotnosť tovaru bez všetkých obalov.
Členský štátŠtát, ktorý je členom Európskej únie.
Členský štát určeniaPosledný členský štát známy v čase vývozu tovaru, do ktorého má byť tovar dodaný.
Členský štát zaslaniaČlenský štát, z ktorého bol tovar odoslaný do Slovenskej republiky.
Dočasné použitieTransakcie, pri ktorých sú tovary dodávané za presne stanoveným účelom s tým, že sa predpokladá ich spätný návrat v nezmenenom stave a bez zmeny vlastníctva.
Dodatková merná jednotkaMerná jednotka špecifikovaná v Spoločnom colnom sadzobníku pre podpoložku kombinovanej nomenklatúry
Hodnota tovaruHodnota tovaru sa rovná základu dane, ktorý sa má určiť pre daňové účely podľa zákona o DPH. Ak sa na tovar nevzťahuje legislatíva DPH, potom hodnota tovaru, je suma ktorá by sa fakturovala v prípade akéhokoľvek predaja alebo nákupu.
GeonomenklatúraKódové a textové označenie krajín a území pre štatistiku medzinárodného obchodu s tovarom
INCOTERMSMedzinárodné obchodné dodacie podmienky, ktorých výklad zodpovedá medzinárodným pravidlám vydaným medzinárodnou obchodnou komorou v Paríži
Intra-EÚ dovozPohyb tovaru z členského štátu EÚ alebo územia Severného Írska do Slovenskej republiky.
Intra-EÚ vývozPohyb tovaru zo Slovenskej republiky do iného členského štátu alebo na územie Severného Írska.
INTRASTAT-SK hlásenieHlásenie o dovoze tovaru v rámci EÚ resp. Hlásenie o vývoze tovaru v rámci EÚ vytvorené elektronicky vo forme XML správy podľa stanovených podmienok
Kombinovaná nomenklatúraSystém opisu a číselného označovania tovaru používajúceho štvormiestne číselné znaky pre položky Harmonizovaného systému, šesťmiestne číselné znaky pre podpoložky Harmonizovaného systému, osemmiestne číselné znaky pre podpoložky kombinovanej nomenklatúry.
Krajina pôvoduKrajina, v ktorej bol tovar úplne vyrobený alebo získaný. Tovar, na výrobe ktorého sa podieľajú dva alebo viac štátov, pochádza z toho štátu, kde sa uskutočnilo jeho posledné podstatné, ekonomicky odôvodnené spracovanie alebo opracovanie, uskutočnené v spoločnosti na to vybavenej, ktoré viedlo k výrobe nového výrobku, alebo ktoré reprezentuje dôležitý stupeň výroby.
Nečlenská krajinaKrajina alebo územie, ktoré nie sú členským štátom EÚ.
Nepriamy dovozTransakcia, pri ktorej je tovar dovezený z nečlenskej krajiny do Slovenskej republiky cez iný členský štát, v ktorom sa uskutočnilo colné konanie.
Nepriamy vývozTransakcia, pri ktorej je tovar vyvezený zo Slovenskej republiky do nečlenskej krajiny cez iný členský štát, v ktorom sa uskutoční colné konanie.
Nulové hlásenieINTRASTAT-SK hlásenie, ktorým spravodajská jednotka deklaruje, že v sledovanom období neuskutočnila žiadne dovozy resp. vývoze tovaru v rámci EÚ.
Organizačná jednotkaČasť spravodajskej jednotky, ktorá predkladá INTRASTAT-SK hlásenia samostatne pod rovnakým IČ DPH ako spravodajská jednotka (napr. člen skupiny pri skupinovej registrácii, samostatný závod, prevádzka, pobočka).
Prah oslobodeniaUrčená hranica, na základe ktorej je stanovená spravodajská povinnosť.
Prah zásielkyUmožňuje spravodajskej jednotke vykázať faktúru, ktorej hodnota je nižšia ako tento prah, s kódom tovaru 9950 00 00 v členení podľa členských štátov a na intra-EÚ vývoze aj podľa IČ DPH partnera.
Priemyselné zariadeniaKombinácia strojov, náradia, prístrojov, zariadení, nástrojov a materiálov, ktoré spolu tvoria veľkokapacitné stacionárne jednotky, ktoré vyrábajú tovary alebo poskytujú služby.
Register subjektov zahraničného obchoduDatabáza obsahujúca informácie o spravodajských jednotkách štatistických zisťovaní INTRASTAT-SK a ich zástupcoch a ďalších subjektoch vykonávajúcich zahraničný obchod.
Sledované obdobieObdobie, za ktoré sa predkladá INTRASTAT-SK hlásenie
Spravodajská jednotka zisťovaní INTRASTAT-SKSubjekt zahraničného obchodu, ktorý má povinnosť predkladať INTRASTAT-SK hlásenia
Štatistické zisťovania INTRASTAT-SKŠtatistické zisťovania Hlásenie o dovoze tovaru v rámci EÚ a Hlásenie o vývoze tovaru v rámci EÚ uskutočňované v SR, ktoré umožňuje zbierať, spracovávať a poskytovať údaje o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi.
Tok tovaruSmer pohybu tovaru: zo Slovenska (intra-EÚ vývoz) alebo na Slovensko (intra-EÚ dovoz).
Tovar Únie

 1. tovar úplne získaný alebo vyrobený na colnom území EÚ,

 2. tovar z krajín a území, ktoré nie sú súčasťou colného územia EÚ, prepustený do voľného obehu,

 3. tovar získaný alebo vyrobený z tovarov uvedených v bode 1. a 2.

Triangulárny obchodTransakcia, na ktorej sa zúčastňujú tri subjekty, pričom fyzický pohyb tovaru nemusí byť zhodný s finančnými tokmi
ZástupcaTretia strana poverená spravodajskou jednotkou predložiť INTRASTAT-SK hlásenie
Zástupca pre DPHPodľa § 69a zákona 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov môže za určitých podmienok zastupovať zahraničné osoby daňový zástupca. Tento zástupca je spravodajskou jednotkou, ktorá podáva hlásenia INTRASTAT-SK v mene zahraničných osôb, ktoré zastupuje.
 1. Monetárne zlato;
 2. Platobné prostriedky, ktoré sú zákonnými platidlami, a cenné papiere vrátane prostriedkov, ktoré sú platbami za služby, ako napríklad poštovné, dane, používateľské poplatky;
 3. Tovar určený na dočasné použitie alebo tovar po dočasnom použití (napr. prenájom, pôžička, operatívny lízing) za predpokladu, že sú splnené všetky tieto podmienky:
  • žiadne spracovanie nie je plánované, ani sa neuskutočnilo,
  • predpokladané trvanie dočasného použitia nie je, ani nemá byť dlhšie ako 24 mesiacov,
  • vývoz/dovoz tovaru v rámci Únie nebol deklarovaný ako dodanie/nadobudnutie tovaru v rámci Únie na účely DPH;
 4. Tovar v pohybe medzi:
  • členským štátom a jeho územnými enklávami v inom členskom štáte alebo v nečlenských krajinách a
  • hostiteľským členským štátom a územnými enklávami iných členských štátov, nečlenských krajín alebo medzinárodných organizácií. Medzi územné enklávy patria veľvyslanectvá, konzuláty, vojenské základne a vedecké základne umiestnené mimo územia materskej krajiny;
 5. Tovar používaný ako nosič informácií upravených na mieru vrátane softvéru.
 6. Údaje a softvér stiahnutý z internetu;
 7. Bezplatne dodávaný tovar, ktorý sám osebe nie je predmetom obchodnej transakcie, za predpokladu, že jediným účelom pohybu je príprava alebo podpora plánovanej následnej obchodnej transakcie prostredníctvom demonštrácie tovaru alebo služby, ako napr.:
  • reklamný materiál,
  • obchodné vzorky;
 8. Tovar určený na opravu alebo údržbu a tovar po oprave či údržbe a náhradné diely použité v rámci opravy alebo údržby a vymenené nefunkčné diely;
 9. Dopravné prostriedky, ktoré sú v pohybe pri výkone svojej činnosti vrátane odpaľovacích zariadení kozmických lodí počas odpaľovania;
 10. Predplatené periodiká;
 11. Osobný majetok fyzických osôb, ktoré menia miesto svojho bydliska; výbava a zariadenie domácnosti patriace osobe, ktorá mení svoje bydlisko z dôvodu uzatvorenia manželstva; osobný majetok nadobudnutý dedením; školská výbava, učebné materiály a vybavenie domácnosti žiakov a študentov; rakvy s telami a pohrebné urny s popolom zosnulých osôb a ozdobné pohrebné predmety prepravované s rakvami a urnami; tovar pre charitatívne alebo dobročinné organizácie a tovar určený pre obete katastrof;
KódNázov krajiny/územiaOpis krajiny/územia
ADAndorra
AESpojené arabské emirátyAbú Zabí, Adžmán, Dubaj, Fudžajra, Rás al-Chajmá, Šardžá a Umm al-Kuvajn
AFAfganistan
AGAntigua a Barbuda
AIAnguilla
ALAlbánsko
AMArménsko
AOAngolavrátane Cabindy
AQAntarktídaúzemie ležiace južne od 60° južnej zemepisnej šírky; bez Francúzskych južných území (TF), Bouvetovho ostrova (BV), Južnej Georgie a Južných Sandwichových ostrovov (GS)
ARArgentína
ASAmerická Samoa
ATRakúsko
AUAustrália
AWAruba
AZAzerbajdžan
BABosna a Hercegovina
BBBarbados
BDBangladéš
BEBelgicko
BFBurkina Faso
BGBulharsko
BHBahrajn
BIBurundi
BJBenin
BLSvätý Bartolomej
BMBermudy
BNBrunejsko-darussalamský štátčasto uvádzaný ako Brunej
BOBolívijský mnohonárodný štátčasto uvádzaný ako Bolívia
BQBonaire, Svätý Eustach a Saba
BRBrazília
BSBahamy
BTBhután
BVBouvetov ostrov
BWBotswana
BYBielorusko
BZBelize
CAKanada
CCKokosové ostrovy
CDKonžská demokratická
republika
bývalý Zair
CFStredoafrická republika
CGKongo
CHŠvajčiarskovrátane nemeckého územia Büsingen
CIPobrežie Slonoviny
CKCookove ostrovy
CLČile
CMKamerun
CNČína
COKolumbia
CRKostarika
CUKuba
CVKapverdy
CWCuraçao
CXVianočný ostrov
CYCyprus
CZČesko
DENemeckovrátane ostrova Helgoland; bez územia Büsingen
DJDžibutsko
DKDánsko
DMDominika
DODominikánska republika
DZAlžírsko
ECEkvádorvrátane ostrovov Galapágy
EEEstónsko
EGEgypt
EHZápadná Sahara
EREritrea
ESŠpanielskovrátane Baleárskych ostrovov a Kanárskych
ostrovov; bez enkláv Ceuta (XC) a Melila (XL)
ETEtiópia
FIFínskovrátane ostrovov Alandy
FJFidži
FKFalklandské ostrovy
FMMikronézske federatívne štátyTruk, Kusaie, Pohnpei a Yap
FOFaerské ostrovy
FRFrancúzskovrátane Monaka, francúzskych zámorských departementov (Francúzska Guyana, Guadeloupe, Martinik, Mayotte a Réunion) a severnej francúzskej časti ostrova Svätý Martin
GAGabon
GBSpojené kráľovstvoVeľká Británia, Severné Írsko, Normanské ostrovy a
Ostrov Man
GDGrenadavrátane Južných Grenadín
GEGruzínsko
GHGhana
GIGibraltár
GLGrónsko
GMGambia
GNGuinea
GQRovníková Guinea
GRGrécko
GSJužná Georgia a Južné
Sandwichove ostrovy
GTGuatemala
GUGuam
GWGuinea-Bissau
GYGuyana
HKHongkongHongkong, osobitná administratívna oblasť Čínskej ľudovej republiky
HMHeardov ostrov a Mcdonaldove ostrovy
HNHondurasvrátane Labutích ostrovov
HRChorvátsko
HTHaiti
HUMaďarsko
IDIndonézia
IEÍrsko
ILIzrael
INIndia
IOBritské indickooceánske územieČagoské ostrovy
IQIrak
IRIránska islamská republika
ISIsland
ITTalianskovrátane Livigna a obce Campione d’Italia
JMJamajka
JOJordánsko
JPJaponsko
KEKeňa
KGKirgizsko
KHKambodža
KIKiribati
KMKomoryAnjouan, Grande Comore a Mohéli
KNSvätý Krištof a Nevis
KPKórejská ľudovodemokratická
republika
často uvádzaná ako Severná Kórea
KRKórejská republikačasto uvádzaná ako Južná Kórea
KWKuvajt
KYKajmanie ostrovy
KZKazachstan
LALaoská ľudovodemokratická
republika
často uvádzaná ako Laos
LBLibanon
LCSvätá Lucia
LILichtenštajnsko
LKSrí Lanka
LRLibéria
LSLesotho
LTLitva
LULuxembursko
LVLotyšsko
LYLíbya
MAMaroko
MDMoldavská republika
MEČierna Hora
MGMadagaskar
MHMarshallove ostrovy
MKSeverné Macedónsko
MLMali
MMMjanmarskočasto uvádzané ako Barma
MNMongolsko
MOMacaoosobitná administratívna oblasť Čínskej ľudovej
republiky
MPOstrovy Severné Mariány
MRMauritánia
MSMontserrat
MTMaltavrátane ostrovov Gozo a Comino
MUMauríciusMaurícius, ostrov Rodrigues, ostrovy Agalega a
Cargados Carajos Shoals (Ostrovy sv. Brandona)
MVMaldivy
MWMalawi
MXMexiko
MYMalajziaMalajský polostrov a východná Malajzia (Labuan,
Sabah a Sarawak)
MZMozambik
NANamíbia
NCNová Kaledóniavrátane ostrovov Loyalty (Lifou, Maré a Ouvéa)
NENiger
NFOstrov Norfolk
NGNigéria
NINikaraguavrátane Kukuričných ostrovov
NLHolandsko
NONórskovrátane súostrovia Špicbergy a ostrova Jan Mayen
NPNepál
NRNauru
NUNiue
NZNový Zélandbez závislého územia Ross (Antarktída)
OMOmán
PAPanamavrátane bývalého prieplavového pásma
PEPeru
PFFrancúzska PolynéziaMarkézy, Ostrovy Spoločnosti (vrátane Tahiti), súostrovie Tuamotu, Gambierove ostrovy a Južné ostrovy
PGPapua-Nová Guineavýchodná časť Novej Guiney; Bismarckove súostrovie [vrátane Novej Británie, Nového Írska, Lavongai (New Hanover) a Admiralitných ostrovov]; Severné Šalamúnove ostrovy (Bougainville a Buka); ostrovy Trobriand, ostrov Woodlark; ostrovy d’Entrecasteaux a súostrovie Louisiade
PHFilipíny
PKPakistan
PLPoľsko
PMSaint Pierre a Miquelon
PNPitcairnove ostrovyvrátane ostrovov Ducie, Henderson a Oeno
PSOkupované palestínske územiePredjordánsko (vrátane východného Jeruzalema) a pásmo Gazy
PTPortugalskovrátane Azor a Madeiry
PWPalau
PYParaguaj
QAKatar
RORumunsko
RURuská federáciačasto uvádzaná ako Rusko
RWRwanda
SASaudská Arábia
SBŠalamúnove ostrovy
SCSeychelyostrovy Mahé, Praslin, La Digue, Frégate a Silhouette; Amirantské ostrovy (vrátane ostrovov Desroches, Alphonse, Platte a Coëtivy); ostrovy Farquhar (vrátane Providence); ostrovy Aldabra a ostrovy Cosmoledo
SDSudán
SEŠvédsko
SGSingapur
SHSvätá Helena, Ascension,
Tristan da Cunha
SISlovinsko
SKSlovensko
SLSierra Leone
SMSan Maríno
SNSenegal
SOSomálsko
SRSurinam
SSJužný Sudán
STSvätý Tomáš a Princov ostrov
SVSalvádor
SXSvätý Martin (holandská časť)ostrov Svätý Martin je rozdelený na severnú francúzsku časť a južnú holandskú časť
SYSýrska arabská republikačasto uvádzaná ako Sýria
SZEswatinibývalé Svazijsko
TCOstrovy Turks a Caicos
TDČad
TFFrancúzske južné územiavrátane súostrovia Kergueleny, ostrova Amsterdam, Ostrova svätého Pavla, Crozetových ostrovov a francúzskych rozptýlených ostrovov v Indickom oceáne, ktorými sú Bassas da India, ostrov Europa, ostrovy Glorioso, ostrov Juan de Nova a ostrov Tromelin
TGTogo
THThajsko
TJTadžikistan
TKTokelau
TLVýchodný Timor
TMTurkménsko
TNTunisko
TOTonga
TRTurecko
TTTrinidad a Tobago
TVTuvalu
TWTaiwansamostatné colné územie Taiwan, Penghu, Kinmen a
Matsu
TZTanzánijská zjednotená
republika
ostrovy Pemba a Zanzibar a územie Tanganiky
UAUkrajina
UGUganda
UMMenšie odľahlé ostrovy
Spojených štátov
vrátane Bakerových ostrovov, Howlandovho ostrova, Jarvisovho ostrova, Johnstonovho atolu, Kingmanovho útesu, Midwayských ostrovov, ostrova Navassa, atolu Palmyra a ostrova Wake
USSpojené štáty americkévrátane Portorika
UYUruguaj
UZUzbekistan
VASvätá stolicaVatikánsky mestský štát
VCSvätý Vincent a Grenadíny
VEVenezuelská bolívarovská
republika
často uvádzaná ako Venezuela
VGBritské Panenské ostrovy
VIAmerické Panenské ostrovy
VNVietnam
VUVanuatu
WFWallis a Futunavrátane ostrova Alofi
WSSamoabývalá Západná Samoa
XCCeuta
XISpojené kráľovstvo (Severné
Írsko)
Kód sa používa vtedy, ak je potrebné odlíšiť Spojené kráľovstvo (pokiaľ ide o Severné Írsko) v súlade s podmienkami stanovenými v príslušných predpisoch Únie.
XKKosovoTýmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č.
1244/1999 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova
XLMelilavrátane Peñón de Vélez de la Gomera, Peñón de
Alhucemas a ostrovov Chafarinas
XSSrbsko
YEJemenbývalý Severný Jemen a Južný Jemen
ZAJužná Afrika
ZMZambia
ZWZimbabwe