Pre vývojárov INTRASTAT-SK aplikácií

Formát XML správy

Štruktúra správy od 01/2022
XSD schéma: instat62_new.xsd 

<?xml version = "1.0" encoding = "ISO-8859-2"?>
<INSTAT xmlns:xsi = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation = "instat62.xsd">
  <Envelope>
    <envelopeId>envelopeId</envelopeId>
    <DateTime>
      <date>rrrr-mm-dd</date>
      <time>hh:mm:ss</time>
    </DateTime>
    <Party partyType = "partyType" partyRole = "sender">
      <partyId>partyId</partyId>
      <organizationUnit>organizationUnit</organizationUnit>
      <partyName>partyName</partyName>
      <Address>
        <streetName>streetName</streetName>
        <postalCode>postalCode</postalCode>
        <cityName>cityName</cityName>
      </Address>
    </Party>
    <softwareUsed>softwareUsed</softwareUsed>
    <Declaration>
      <declarationId>declarationId</declarationId>
      <referencePeriod>rrrr-mm</referencePeriod>
      <PSIId>PSIId</PSIId>
      <organizationUnit>organizationUnit1</organizationUnit>
      <Party partyType = "PSI" partyRole = "PSI">
        <partyId>partyId1</partyId>
        <organizationUnit>organizationUnit2</organizationUnit>
        <partyName>partyName1</partyName>
        <Address>
          <streetName>streetName1</streetName>
          <postalCode>postalCode1</postalCode>
          <cityName>cityName1</cityName>
        </Address>
        <ContactPerson>
          <contactPersonName>contactPersonName</contactPersonName>
          <Address>
            <streetName>streetName2</streetName>
            <phoneNumber>phoneNumber</phoneNumber>
            <faxNumber>faxNumber</faxNumber>
            <e-mail>e-mail</e-mail>
          </Address>
        </ContactPerson>
      </Party>
      <Function>
        <functionCode>functionCode</functionCode>
        <previousDeclarationId>previousDeclarationId</previousDeclarationId>
      </Function>
      <declarationTypeCode>declarationTypeCode</declarationTypeCode>
      <flowCode>flowCode</flowCode>
      <currencyCode>currencyCode</currencyCode>
      <Item>
        <itemNumber>itemNumber</itemNumber>
        <CN8>
        <CN8Code>CN8Code</CN8Code>
        <SUCode>SUCode</SUCode>
      </CN8>
      <goodsDescription>goodsDescription</goodsDescription>
      <MSConsDestCode>MSConsDestCode</MSConsDestCode>
      <countryOfOriginCode>countryOfOriginCode</countryOfOriginCode>
      <netMass>netMass</netMass>
      <quantityInSU>quantityInSU</quantityInSU>
      <invoicedAmount>invoicedAmount</invoicedAmount>
      <NatureOfTransaction>
        <natureOfTransactionACode>natureOfTransactionACode</natureOfTransactionACode>
        <natureOfTransactionBCode>natureOfTransactionBCode</natureOfTransactionBCode>
      </NatureOfTransaction>
      <modeOfTransportCode>modeOfTransportCode</modeOfTransportCode>
      <regionCode>regionCode</regionCode>
      <DeliveryTerms>
        <TODCode>TODCode</TODCode>
      </DeliveryTerms>
      <partnerId>partnerId</partnerId>
    </Item>
      .
      .
      .
    <totalNumberLines>totalNumberLines</totalNumberLines>
    <totalNumberDetailedLines>totalNumberDetailedLines</totalNumberDetailedLines>
  </Declaration>
    .
    .
    .
   <numberOfDeclarations>numberOfDeclarations</numberOfDeclarations>
   </Envelope>
 </INSTAT>
ZnačkaPopis
envelopeIdidentifikátor správy (v tvare AAxxxxx, kde xxxxx je číslo správy)
rrrr-mm-dddátum vytvorenia správy (rrrr je rok, mm mesiac, dd deň vytvorenia)
hh:mm:ssčas vytvorenia správy (hh je hodina(0-23), mm je minúta, ss je sekunda vytvorenia)
partyTypeidentifikácia typu subjektu, ktorý správu vytvoril (PSI pre spravodajskú jednotku, TDP pre zástupcu)
partyIdidentifikačné číslo pre DPH subjektu, ktorý správu vytvoril
organizationUnitčíslo organizačnej jednotky subjektu, ktorý správu vytvoril (vypĺňa sa len pre partyType = PSI)
partyNamenázov subjektu, ktorý hlásenie vytvoril
streetNameulica, kde sídli subjekt, ktorý hlásenie vytvoril
postalCodePSČ obce, kde sídli subjekt, ktorý hlásenie vytvoril
cityNameobec, kde sídli subjekt, ktorý hlásenie vytvoril
softwareUsedsoftware použitý na vytvorenie správy (obvykle SW=INTRASTAT-CS; Va.b-c.d-e.f; MSVersion=g.h; OS=i)
declarationIdidentifikačné číslo hlásenia ( poradové číslo hlásenia v mesiaci )
rrrr-mmobdobie, za ktoré sa hlásenie podáva ( rrrr je rok, mm je mesiac )
PSIIdidentifikačné číslo pre DPH spravodajskej jednotky, ktorá hlásenie podáva
organizationUnit1číslo organizačnej jednotky spravodajskej jednotky, ktorá hlásenie podáva
partyId1identifikačné číslo pre DPH spravodajskej jednotky, ktorá hlásenie podáva
organizationUnit2číslo organizačnej jednotky spravodajskej jednotky, ktorá hlásenie podáva
partyName1názov spravodajskej jednotky, ktorá hlásenie podáva
streetName1ulica, kde sídli spravodajská jednotka, ktorá hlásenie podáva
postalCode1PSČ obce, kde sídli spravodajská jednotka, ktorá hlásenie podáva
cityName1obec, kde sídli spravodajská jednotka, ktorá hlásenie podáva
contactPersonNamemeno a priezvisko kontaktnej osoby (obvykle osoba, ktorá hlásenie vytvorila)
streetName2adresa kontaktnej osoby (v tvare ulica, PSČ, obec)
phoneNumbertel. číslo kontaktnej osoby
faxNumberfax. číslo kontaktnej osoby
e-maile-mail kontaktnej osoby
functionCodefunkčný kód hlásenia (O pre štandardné hlásenie, N pre nulové hlásenie, M pre opravné hlásenie, D pre zrušené hlásenie)
previousDeclarationIdporadové číslo opravného hlásenia (vypĺňa sa len pre functionCode=M alebo D)
declarationTypeCodetyp hlásenia (1 pre úplné hlásenie, 2 pre zjednodušené hlásenie)
flowCodeidentifikácia toku hlásenia (A pre hlásenie o prijatí tovaru, D pre hlásenie o odoslaní tovaru)
currencyCodekód meny (SKK - pre hlásenia za vykazované obdobie do 12/2008, EUR - pre hlásenia za vykazované obdobie od 01/2009)
Itemvypĺňa sa len pre functionCode=M alebo O
itemNumberporadové číslo položky hlásenia
CN8Codekód tovaru (osemmiestny kód podpoložky KN EÚ)
SUCodedodatková merná jednotka (nevypĺňa sa u druhov tovaru, pre ktoré je dod. MJ nešpecifikovaná)
goodsDescriptionopis tovaru (vypĺňa se len pre declarationTypeCode = 1)
MSConsDestCodekód krajiny určenia (pre flowCode = D), resp. kód krajiny odoslania (pre flowCode = A)
countryOfOriginCodekód krajiny pôvodu (vypĺňa se len pre declarationTypeCode = 1 a flowCode = A)
countryOfOriginCodekód krajiny pôvodu (vypĺňa se len pre declarationTypeCode = 1)
netMassčistá hmotnosť (vypĺňa se len pre declarationTypeCode = 1)
quantityInSUmnožstvo v dodatkových MJ (vypĺňa se len pre declarationTypeCode = 1 a ak dod. MJ je špecifikovaná)
invoicedAmountfakturovaná suma
natureOfTransactionACodekód A druhu obchodu (vypĺňa se len pre declarationTypeCode = 1)
natureOfTransactionBCodekód B druhu obchodu (vypĺňa se len pre declarationTypeCode = 1 a ak existuje)
modeOfTransportCodekód druhu dopravy (vypĺňa se len pre declarationTypeCode = 1)
regionCodekód regiónu pôvodu (pre flowCode = D), resp. regiónu určenia (pre flowCode = A) (vypĺňa se len pre declarationTypeCode = 1)
TODCodekód dodacej podmienky (vypĺňa se len pre declarationTypeCode = 1)
partnerIdIČD partnera (napr. SE556188840401, vypĺňa se len pre flowCode = D)
totalNumberLinescelkový počet položiek hlásenia (vypĺňa sa len pre functionCode = M alebo O)
totalNumberDetailedLinescelkový počet položiek hlásenia pred kumuláciou ( vypĺňa sa len pre functionCode = M alebo O)
numberOfDeclarationscelkový počet hlásení v správe

Zoznam číselníkov

NázovFormát XLSXFormát CSV
Členské štáty EÚXLSX, 9 kB CSV, 1 kB
Dodacie podmienkyXLSX, 9 kB CSV, 1 kB
DopravaXLSX, 8 kB CSV, 1 kB
Druh obchoduXLSX, 11 kB CSV, 4 kB
GeonomenklatúraXLSX, 20 kB CSV, 8 kB
Kombinovaná nomenklatúra 2023XLSX, 832 kB CSV, 3,1 MB
Kombinovaná nomenklatúra 2024XLSX, 784 kB CSV, 3,1 MB
Merné jednotkyXLSX, 11 kB CSV, 1 kB
Regióny SlovenskaXLSX, 8 kB CSV, 1 kB

Formát XLS správy

Štruktúra XLS správy od 01/2022
je uvedená v dolnej časti na stránke: Finančnej správy SR