Metodické pokyny

USMERNENIE K OCHRANE ÚDAJOV ŠZO

Zverejňovanie štatistických údajov a informácií z oblasti štatistiky zahraničného obchodu upravujú osobitné predpisy. Veľmi podrobná úroveň informácií v rámci štatistiky zahraničného obchodu s tovarom si vyžaduje osobitné pravidlá dôvernosti. Dovozca alebo vývozca tovaru musí Štatistickému úradu SR predložiť žiadosť o úpravu štatistických výsledkov, ktoré by inak umožnili nepriamu identifikáciu takéhoto dovozcu alebo vývozcu. Štatistický úrad SR bude žiadosť považovať za odôvodnenú v prípade, že by štatistické výsledky umožňovali nepriamo identifikovať tohto dovozcu alebo vývozcu. Postup k prekladaniu žiadosti je uvedený v nasledujúcom usmernení.

Usmernenie ochrana údajov ŠZO: PDF, 400 kB

Usmernenie ochrana údajov ŠZO – Príloha 1: RTF, 81 kB

Usmernenie ochrana údajov ŠZO – Príloha 2: RTF, 91 kB

USMERNENIE O POUŽÍVANÍ ZJEDNODUŠENÉHO POSTUPU PRI VYKAZOVANÍ KOMPLETNÉHO PRIEMYSELNÉHO ZARIADENIA

Spravodajská povinnosť vzniká spravodajskej jednotke na základe zákona č. 540/2001 Z. z o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov po prekročení prahu oslobodenia. S cieľom zníženia administratívnej záťaže právne záväzné akty Európskej únie umožňujú vnútroštátnym štatistickým orgánom použiť i zjednodušený postup pri vykazovaní kompletných priemyselných zariadení na úrovni kapitol kombinovanej nomenklatúry platnej v referenčnom období. Na základe žiadosti o použití zjednodušeného postupu pri vykazovaní kompletného priemyselného zariadenia na hláseniach INTRASTAT-SK za stanovených podmienok, ktoré sú uvedené v nasledujúcom usmernení, môžu spravodajské jednotky po súhlasnom stanovisku Štatistického úradu Slovenskej republiky tento zjednodušený postup použiť.

Usmernenie o používaní zjednodušeného postupu pri vykazovaní kompletného priemyselného zariadenia: PDF, 400 kB