Spravodajská povinnosť pre rok 2024

Na určenie spravodajskej povinnosti pre rok 2024 sa berie do úvahy hodnota tovaru dovezeného a/alebo vyvezeného v rámci EÚ za obdobie 01. 10. 2022 až 30. 09. 2023.

Spravodajská povinnosť môže vzniknúť subjektu, ktorý nebol spravodajskou jednotkou, aj počas roka 2024, a to na základe kumulatívnej hodnoty tovaru dovezeného a/alebo vyvezeného v rámci EÚ od 1.1.2024.

Na určenie spravodajskej povinnosti sa do súhrnnej hodnoty tovaru dovezeného a vyvezeného v rámci EÚ za dané obdobie započítavajú všetky transakcie, vrátane bezodplatných dodaní, spracovania na základe zmluvy, vrátenia tovaru atď.

Prah oslobodenia na rok 2024 je rovnaký pre dovoz aj vývoz tovaru v rámci EÚ a je stanovený vo výške 1 000 000 eur.

Avšak pre subjekty, ktoré pôsobia v odvetviach pôdohospodárstva a potravinárstva, boli zachované prahy oslobodenia 200 000 eur pre dovoz tovaru v rámci EÚ a 400 000 eur pre vývoz tovaru v rámci EÚ. Nižšie prahy oslobodenia sa vzťahujú na subjekty, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky s hlavnou činnosťou podľa SK NACE:

 • 01 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace,
 • 02 Lesníctvo a ťažba dreva,
 • 03 Rybolov a akvakultúra,
 • 10 Výroba potravín,
 • 11 Výroba nápojov,
 • 12 Výroba tabakových výrobkov.

Prekročenie prahu oslobodenia sa sleduje zvlášť pre dovoz a zvlášť pre vývoz tovaru v rámci EÚ.

Určenie spravodajskej povinnosti

 1. Ak spravodajská jednotka sumárne od októbra 2022 do septembra 2023 prekročila stanovené prahy oslobodenia, ostáva jej spravodajská povinnosť aj v roku 2024. Spravodajská jednotka, ktorej vznikla spravodajská povinnosť v 4Q roku 2023 pokračuje so spravodajskou povinnosťou aj v roku 2024.
 2. Ak spravodajská jednotka sumárne od októbra 2022 do septembra 2023 neprekročila stanovený prah oslobodenia, nebude mať spravodajskú povinnosť od januára 2024, teda nebude vykazovať hlásenia INTRASTAT-SK na tom toku, kde neprekročí prah oslobodenia.

  Následne od 01. 01. 2024 si spravodajská jednotka musí v každom mesiaci sledovať kumulatívnu hodnotu dovozu a vývozu tovaru v rámci EÚ od začiatku roka 2024, zvlášť pre dovoz a zvlášť pre vývoz tovaru. V prípade dosiahnutia hodnoty vyššej ako prah oslobodenia, vzniká spravodajská povinnosť na danom toku od mesiaca prekročenia tejto hodnoty.

  Príklad (viac príkladov nájdete v Príručke v odseku C.3):
  Spravodajská jednotka, nepôsobiaca v odvetviach pôdohospodárstva a potravinárstva, v období od 01. 10. 2022 do 30. 09. 2023 doviezla tovar v rámci EÚ v hodnote 350 000 eur. V tomto období neprekročila stanovený prah oslobodenia na prijatí – zaniká jej spravodajská povinnosť na tomto toku od 01. 01. 2024. (Ak by bola v rovnakej situácii spravodajská jednotka pôsobiaca v odvetví pôdohospodárstva alebo potravinárstva, spravodajská povinnosť pre dovoz tovaru v rámci EÚ jej ostáva aj v roku 2024. Prekročila prah oslobodenia 200 000 eur.)
  Následne v 03/2024 doviezla tovar v rámci EÚ za 500 000 eur a v 04/2024 za 600 000 eur. V 04/2022 je kumulatívna suma od začiatku roka na dovoze v rámci EÚ 1 100 000 eur. To znamená, že od 04/2024 vzniká spravodajskej jednotke spravodajská povinnosť pre dovoz tovaru v rámci EÚ.
  V prípade, že by tá istá spravodajská jednotka aj vyvážala tovar a v 03/2024 by vyviezla tovar v rámci EÚ za 500 000 eur a v 06/2024 za 700 000 eur, tak v 06/2024 je kumulatívna suma pre vývoz tovaru v rámci EÚ 1 200 000 eur. To znamená, že od 06/2024 vzniká spravodajskej jednotke spravodajská povinnosť aj pre vývoz tovaru v rámci EÚ.
 3. Ak subjekt, ktorý nie je spravodajskou jednotkou a od začiatku roka 2024 dovezie alebo vyvezie tovar v rámci EÚ v súhrnnej hodnote vyššej ako prah oslobodenia, vznikne mu na danom toku spravodajská povinnosť od mesiaca prekročenia tejto hodnoty. Objem obchodu sa počíta osobitne pre každý tok, a to kumulatívne od začiatku roka 2024.
  Spravodajská jednotka zašle vyplnený dotazník do elektronickej schránky Štatistického  úradu SR (na Odbor štatistiky zahraničného obchodu; email intrastat-sk@statistics.sk) alebo doporučene na adresu sídla úradu.

Zrušenie spravodajskej povinnosti na začiatku roka

Štatistický úrad SR každý rok prehodnocuje spravodajskú povinnosť jednotlivým spravodajským jednotkám v štatistických zisťovaniach INTRASTAT-SK. Robí to na konci roka tak, aby spravodajská jednotka na začiatku sledovaného roka vedela, či má alebo nemá spravodajskú povinnosť. Podľa Vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 292/2020 Z. z. spravodajskú povinnosť určí osobitne pre dovoz a vývoz v rámcu EÚ na základe údajov z INTRASTAT-SK hlásení a z daňových priznaní k DPH za október 2020 až september 2021.

Ak spravodajská jednotka na konci roka zistí, že súhrnná hodnota tovaru dovezeného a/alebo vyvezeného v rámci EÚ za stanovené obdobie neprekročila prahy oslobodenia na danom toku, môže o tejto skutočnosti písomne informovať Štatistický úrad SR. Ten uvedenú skutočnosť overí a v prípadne potvrdenia následne zruší spravodajskú povinnosť od 1. januára, o čom bude spravodajskú jednotku informovať písomne.

V žiadosti o zrušenie a v ozname o vzniku spravodajskej povinnosti spravodajská jednotka vždy uvádza nasledovné informácie:

 • názov spravodajskej jednotky, jej IČO a IČ DPH.
 • tok, ktorého sa zrušenie alebo vznik týka (dovoz a/alebo vývoz v rámci EÚ).