Ako zahrnúť dobropis a ťarchopis do výkazu INTRASTAT-SK

Dobropis je doklad vydaný dodávateľom tovaru v prípade, že je potrebné opraviť základ dane znížením fakturovanej sumy napr. z dôvodu reklamácie, zľavy,…

Ťarchopis vydáva dodávateľ v prípade potreby zvýšenia fakturovanej sumy.

Sumy na dobropise sú vyznačené so znamienkom mínus, avšak hodnota tovaru na hláseniach musí byť kladné číslo.

Ak sa dobropis a ťarchopis týka viacerých sledovaných období nie je predmetom vykazovania na INTRASTAT-SK hlásení.

Pri dobropise je potrebné rozlišovať, či je dobropis s vrátením tovaru, alebo bez vrátenia tovaru.

Dobropisy bez vrátenia tovaru, sa z hľadiska štatistických zisťovaní INTRASTAT-SK považujú za opravu už deklarovanej hodnoty tovaru. Spravodajská jednotka má povinnosť predložiť opravné hlásenie, ak sa pôvodná hodnota tovaru na jednej položke zmenila aspoň o 5 % a zároveň minimálne o 15 000 eur.

Dobropisy spojené s vrátením tovaru je potrebné predložiť podľa smeru, v ktorom sa uskutočnil pohyb tovaru.

Ak je tovar vrátený slovenskému dodávateľovi pôjde o dovoz tovaru v rámci EÚ.
Ak sa tovar vracia odberateľovi v krajine EÚ jedná sa o vývoz tovaru lebo tovar prekročil hranicu Slovenskej republiky.
V prípade, že na toku vývoz tovaru v rámci EÚ nemá spravodajská jednotka spravodajskú povinnosť, na základe hodnoty vráteného tovaru spolu s hodnotou ostatných vývozov môže spravodajská povinnosť vzniknúť.

Ak je dobropis/ťarchopis vydaný pred predložením INTRASTAT-SK hlásenia za sledované obdobie, v ktorom sa uskutočnil dovoz/vývoz tovaru v rámci EÚ, potom sa na základe tohto dobropisu/ťarchopisu určí skutočná hodnota tovaru. Upravená hodnota tovaru sa uvedie do INTRASTAT-SK hlásenia.