Odpoveď na 3 najčastejšie dotazy.

1. Do ktorého sledovaného obdobia sa vykáže hodnota nadobudnutého/dodaného tovaru, keď je zálohová faktúra vystavená v jednom mesiaci a realizácia transakcie prebehne v inom mesiaci?

Ak je tovar predmetom obchodnej operácie, ktorá je nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu alebo dodaním tovaru z tuzemska do iného členského štátu podľa platného zákona o DPH, sledovaným obdobím je kalendárny mesiac, v ktorom vznikla daňová povinnosť podľa tohto zákona.

Avšak ak medzi vznikom daňovej povinnosti a reálnym dovozom alebo vývozom tovaru uplynú viac ako 2 kalendárne mesiace, sledovaným obdobím je kalendárny mesiac, v ktorom bol tovar dovezený alebo vyvezený.

2. Ako sa zadáva dobropis v hlásení INTRASTAT-SK?

Pri úvahe nad zadaním hodnoty dobropisu do hlásenia INTRASTAT-SK je potrebné rozlišovať, či sa jedná o dobropis s vrátením tovaru alebo dobropis bez vrátenia tovaru.

Dobropis bez vrátenia tovaru sa z hľadiska štatistických zisťovaní INTRASTAT-SK považuje za opravu už deklarovanej hodnoty tovaru. Spravodajská jednotka má povinnosť predložiť opravné hlásenie iba vtedy, ak sa pôvodná hodnota tovaru na jednej položke zmenila aspoň o 5% a zároveň minimálne o 15 000 eur.

Dobropis spojený s vrátením tovaru je potrebné predložiť podľa smeru, v ktorom sa uskutočnil pohyb tovaru. Ak je tovar vrátený slovenskému dodávateľovi pôjde o dovoz tovaru v rámci EÚ. Ak slovenský zákazník vráti tovar, vykáže vývoz tovaru v rámci EÚ.

Dobropis sa musí odvolávať na pôvodnú faktúru. Ak je na dobropise uvedená iba celková suma za všetky fakturované položky uvedené na pôvodnej faktúre, spravodajská jednotka opraví tie položky pôvodnej faktúry, u ktorých sa pôvodná hodnota tovaru na jednotlivých položkách zmenila aspoň o 5% a zároveň minimálne o 15 000 eur.

Dobropisy vzťahujúce sa na zľavy nie sú predmetom vykazovania na INTRASTAT-SK hláseniach, ak sa týkajú viacerých sledovaných období.

3. Kedy a ako môže spravodajská jednotka použiť „PRAH ZÁSIELKY“ pri vykazovaní nadobudnutia/dodania tovaru v rámci EÚ?

Ak je celková hodnota akéhokoľvek počtu tovarových položiek na jednej faktúre nižšia ako 1 000 eur (tzv. prah zásielky), spravodajská jednotka môže takúto faktúru vykázať pod kódom tovaru 9950 0000.

V hlásení INTRASTAT-SK je potrebné vyplniť len odsek Kód tovaru (9950 0000), Hodnota tovaru, Členský štát určenia alebo zaslania a pri vývoze aj IČ DPH partnera na intra-EÚ. Ostatné odseky sa nevypĺňajú.

V prípade, že má spravodajská jednotka v mesiaci viacero faktúr do 1 000 eur, môže takéto transakcie sčítať – pri vývoze tovaru v rámci EÚ podľa členského štátu určenia a IČ DPH partnera a pri dovoze tovaru v rámci EÚ podľa členského štátu zaslania.