Ako postupovať v prípade, že spoločnosti vznikla spravodajská povinnosť počas roka 2023?

Ak spoločnosť nemá spravodajskú povinnosť od januára 2023, je potrebné, aby si sledovala kumulatívnu hodnotu tovaru dovezeného a/alebo vyvezeného v rámci EÚ od 1.1.2023.  

Po dosiahnutí hranice prahu oslobodenia na príslušnom toku (dovoz/vývoz tovaru v rámci EÚ)  musí spoločnosť oznámiť túto skutočnosť Štatistickému úradu SR prostredníctvom vyplnenia a zaslania tlačiva „REGISTRAČNÝ DOTAZNÍK“ najneskôr do desiatich dní odo dňa jej vzniku. Tlačivo nájde na nasledovnej webovej stránke: https://intrastat.statistics.sk/Intrastat/spravodajska-povinnost-tlaciva/. Vyplnený dotazník môže zaslať  do elektronickej schránky Štatistického úradu SR cez portál slovensko.sk alebo doporučene na adresu sídla úradu.

Na základe vyplneného „Registračného dotazníka“ oznámia pracovníci Štatistického úradu SR spoločnosti (spravodajskej jednotke), kedy je možné zaslať hlásenie INTRASTAT-SK. Ak spoločnosť ešte nemala spravodajskú povinnosť pracovníci Štatistického úradu SR jej zašlú prihlasovacie údaje pre prihlásenie sa na portál finančnej správy pre štatistické zisťovania INTRASTAT-SK.

Prvé hlásenie spravodajská jednotka posiela za mesiac, v ktorom prekročila „Prah oslobodenia“. Spravodajská povinnosť trvá do 31.12.2024, kedy bude vykonaný prepočet spravodajskej povinnosti pre rok 2025.