Zmeny od 01. 01. 2022 – Modernizovaný systém INTRASTAT

Od 01. 01. 2022 dochádza ku viacerým zmenám v štatistických zisťovaniach INTRASTAT-SK. Tieto zmeny sú realizované v rámci modernizácie systému INTRASTAT v celej EÚ. Vyberáme a uvádzame niektoré z nich:

 1. 1. Zmena prahu oslobodenia

  Od budúceho roka sa výrazne zvýšia prahy, ktoré určujú oslobodenie od spravodajskej povinnosti v zisťovaniach INTRASTAT-SK. Od predkladania štatistických výkazov budú od začiatku roka 2022 oslobodené všetky podnikateľské subjekty, ktoré v referenčnom období od 01.10.2020 do 31.09.2021 dovezú alebo vyvezú tovar v rámci EÚ v hodnote do 1 000 000 eur.

  V súčasnosti boli prahy oslobodenia nastavené oveľa nižšie. Od podávania hlásení INTRASTAT-SK boli oslobodené podnikateľské subjekty, ktoré v referenčnom období dovážali v rámci EÚ tovar v hodnote do 200 000 eur a vyvážali v rámci EÚ tovar v hodnote do 400 000 eur.

  Týmto krokom „Modernizovaný systém INTRASTAT-SK“ podstatne zníži záťaž, ktorú na spravodajské jednotky kladie štatistika zahraničného obchodu. Približne polovica malých a stredných podnikateľov, ktorí realizujú zahraničný obchod, už od januára budúceho roka nebudú musieť predkladať hlásenia INTRASTAT-SK.

  Príklad:

  • Spravodajská jednotka sumárne od 01. októbra 2020 do 30. septembra 2021 doviezla v rámci EÚ tovar za 1 350 000 eur, čím prekročila stanovený prah oslobodenia 1 000 000 eur. Spravodajská povinnosť ostáva spravodajskej jednotke aj v roku 2022.
  • Spravodajská jednotka sumárne od 01. októbra 2020 do 30. septembra 2021 vyviezla v rámci EÚ tovar za 520 000 eur. Neprekročila stanovený prah oslobodenia 1 000 000 eur. Od 01/2022 nebude mať táto spravodajská jednotka povinnosť zasielať Hlásenie o vývoze tovaru v rámci EÚ.

   Následne od 01. 01. 2022 musí spravodajská jednotka v jednotlivých mesiacoch sledovať kumulatívnu hodnotu svojho vývozu tovaru v rámci EÚ od začiatku roka. V prípade dosiahnutia hodnoty vyššej ako 1 000 000 eur, vzniká spravodajskej jednotke spravodajská povinnosť na danom toku od mesiaca prekročenia tejto hodnoty.

  • Nový podnikateľský subjekt sa zaregistroval pre IČ DPH od 01. 03. 2022. V mesiaci 03/2022 doviezol v rámci EÚ tovar v hodnote 300 000 eur, v 04/2022 v hodnote 600 000 eur a v 05/2022 v hodnote 250 000 eur.

   Za uvedené 3 mesiace je súhrnná hodnota tovaru dovezeného v rámci EÚ 1 150 000 eur, čím sa prekročil stanovený prah oslobodenia 1 000 000 eur. Podnikateľskému subjektu vznikne spravodajská povinnosť na dovoze, a to od mesiaca prekročenia hodnoty, to znamená od 05/2022.

 2. 2. Zmena terminológie

  Od 01. 01. 2022 sa mení terminológia.

  Výrazy „prijatie“ a „odoslanie“ budú nahradené výrazmi „dovoz v rámci EÚ“ alebo „intra-EÚ dovoz“ a „vývoz v rámci EÚ“ alebo „intra-EÚ vývoz“.

  Spravodajské jednotky budú predkladať: Hlásenie o dovoze tovaru v rámci EÚ a Hlásenie o vývoze tovaru v rámci EÚ.

  Pojem „systém INTRASTAT- SK“ bude nahradený výrazom „štatistické zisťovania INTRASTAT-SK“.

 3. 3. Zmena definície SJ

  Taktiež sa mení definícia spravodajskej jednoty, ktorá je pevnejšie viazaná na systém DPH. Nová definícia spravodajskej jednotky bude: Spravodajskou jednotku je zdaniteľná osoba a právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, registrovaná pre daň z pridanej hodnoty v Slovenskej republike, ktorá je nad prahom oslobodenia, a ktorá vykazuje dodanie a nadobudnutie tovaru. Ak transakcia nie je dodaním alebo nadobudnutím tovaru, spravodajskou jednotkou je subjekt, ktorý

  • uzavrie zmluvu, na základe ktorej sa tovar dováža/vyváža, s výnimkou prepravných zmlúv; alebo ak tomu tak nie je,
  • prepraví tovar do/zo Slovenskej republiky alebo zabezpečí dovoz tovaru do/zo Slovenskej republiky alebo ak tomu tak nie je,
  • má v držbe tovar, ktorý je predmetom dovozu/vývozu tovaru do/zo Slovenskej republiky.
 4. 4. Povinné vykazovanie dvoch nových premenných na Hlásení o vývoze tovaru v rámci EÚ.

  Najdôležitejšou inováciou v modernizovanom systéme INTRASTAT na zostavovanie štatistiky obchodu s tovarom v rámci EÚ je výmena mikroúdajov o intra-EÚ vývoze medzi štatistickým orgánmi členských štátov. To môže viesť ku značnému zníženiu administratívnej záťaže, pretože každý národný štatistický orgán môže na zostavenie svojej vlastnej štatistiky dovozu použiť údaje o vývoze prijaté od ostatných členských štátov EÚ.

  To znamená, že údaje zozbierané od vývozcov sa stávajú nevyhnutnými aj pre štatistiku vývozu aj dovozu.

  Na splnenie tohto účelu v plnom rozsahu je potrebné od vývozcov zbierať dva nové údajové prvky:

  1. identifikačné číslo DPH partnerskej spoločnosti (dovozcu) a
  2. krajina pôvodu vyvezeného tovaru.
Menu