3 najčastejšie otázky pri podávaní hlásenia do štatistického zisťovania INTRASTAT-SK

Na konzultačnom pracovisku pre štatistické zisťovania INTRASTAT-SK sa stretávame s rôznymi problémami, ktoré riešia spravodajské jednotky. Vybrali sme 3 najčastejšie otázky pri podávaní hlásenia INTRASTAT-SK.

1. Kde a ako skontrolovať status zaslaného hlásenia do štatistických zisťovaní INTRASTAT-SK ?

Po odoslaní hlásenia INTRASTAT-SK je potrebné, aby si spravodajská jednotka skontrolovala stav odoslaného hlásenia. Kontrola sa robí na záložke „Výpis o doručení“.

Po zaslaní hlásenia cez portál https://intrastat.financnasprava.sk môže hlásenie mať stav Odoslané/Prijaté/Schválené alebo Chybné (proces vyhodnotenia štruktúry hlásenia môže trvať niekoľko minút až do niekoľko hodín – podľa zaťaženia systému).

Spravodajská povinnosť sa považuje za splnenú, ak je hlásenie v stave „SCHVÁLENÉ“.
V prípade, že je hlásenie v stave „ CHYBNÉ“ , popis chyby je uvedený v stĺpci „DETAIL“.

2. Čo sa vykazuje, keď spravodajská jednotka nerealizovala v sledovanom období žiadnu transakciu ?

V prípade, že spravodajská jednotka má povinnosť predkladať INTRASTAT-SK hlásenie, ale v sledovanom období neuskutočnila žiadnu transakciu, ktorá je predmetom vykazovania na INTRASTAT-SK hláseniach, musí predložiť nulové hlásenie.

Nulové hlásenie sa vyplní cez portál https://intrastat.financnasprava.sk „Vytvoriť hlásenie“/ Hlásenie o dovoze-vývoze tovaru v rámci EÚ/Riadne hlásenie/Nulové hlásenie.

Intrastat_webform

3. Ako doplniť informácie z faktúry/faktúr, ktoré prišli až po podaní hlásenia INTRASTAT-SK za sledované obdobie ?

V takomto prípade je potrebné zaslať ďalšie riadne hlásenie s vyšším poradovým číslom, kde sa uvedú iba údaje z faktúry/faktúr, ktoré neboli zahrnuté v predchádzajúcom hlásení.

Doplnenie faktúr a hodnôt transakcií sa nerobí Opravným hlásením! Opravným hlásením sa robia iba editácie hodnôt jednotlivých položiek alebo zrušenie položky v schválenom hlásení.

Príklad:
Spravodajská jednotka (subjekt, ktorý má spravodajskú povinnosť pre dovoz tovaru v rámci EÚ) doviezla v mesiaci 02/2022 tovar v hodnote 12 000 eur.
Tento tovar vykáže na riadnom hlásení o Dovoze tovaru v rámci EÚ s poradovým číslom 1 za sledované obdobie 02/2022. Následne v 05/2022 príde faktúra na sumu 3 000 Eur vzťahujúca sa ku obdobiu 02/2022.
V takomto prípade pošle spravodajská jednotka hlásenie o Dovoze tovaru v rámci EÚ s poradovým číslom 2 za sledované obdobie 02/2022, na ktorom budú údaje iba z neskoršie poslanej faktúry, t. j 3 000 Eur.

Menu