Dve hlavné zmeny pre rok 2022

Od 01. 01. 2022 dochádza ku viacerým zmenám v štatistických zisťovaniach INTRASTAT-SK. Tieto zmeny sú realizované v rámci modernizácie systému INTRASTAT v celej EÚ. Vyberáme dve hlavné  z nich.

Zmena prahu oslobodenia

V roku 2022 sa výrazne zvýšia prahy, ktoré určujú oslobodenie od spravodajskej povinnosti v zisťovaniach INTRASTAT-SK. Od predkladania štatistických výkazov budú od začiatku roka 2022 oslobodené všetky podnikateľské subjekty, ktoré v referenčnom období od 01. 10. 2020 do 31. 09. 2021 dovezú alebo vyvezú tovar v rámci EÚ v súhrnnej hodnote do 1 000 000 eur.

 Pred rokom 2022 boli prahy oslobodenia nastavené oveľa nižšie. Od podávania hlásení INTRASTAT-SK boli oslobodené podnikateľské subjekty, ktoré v referenčnom období dovážali v rámci EÚ tovar v súhrnnej hodnote do 200 000 eur a vyvážali v rámci EÚ tovar v súhrnnej hodnote do 400 000 eur. Týmto krokom „Modernizovaný systém INTRASTAT-SK“ podstatne zníži záťaž, ktorú na spravodajské jednotky kladie štatistika zahraničného obchodu. Približne polovica malých a stredných podnikateľov, ktorí realizujú zahraničný obchod, už za obdobia od januára 2022 nebude musieť predkladať hlásenia INTRASTAT-SK.

Príklad:

 • Spravodajská jednotka sumárne od 01. 10. 2020 do 30. 09. 2021 doviezla v rámci EÚ tovar za 1 350 000 eur, čím prekročila stanovený prah oslobodenia 1 000 000 eur. Spravodajská povinnosť ostáva spravodajskej jednotke aj v roku 2022.
 • Spravodajská jednotka sumárne od 01. 10. 2020 do 30. 09. 2021 vyviezla v rámci EÚ tovar za 520 000 eur. Neprekročila stanovený prah oslobodenia 1 000 000 eur. Od 01/2022 nebude mať táto spravodajská jednotka povinnosť zasielať Hlásenie o vývoze tovaru v rámci EÚ. Následne od 01. 01. 2022 musí spravodajská jednotka v jednotlivých mesiacoch sledovať kumulatívnu hodnotu svojho vývozu tovaru v rámci EÚ od začiatku roka. V prípade dosiahnutia hodnoty vyššej ako 1 000 000 eur, vzniká spravodajskej jednotke spravodajská povinnosť na danom toku od mesiaca prekročenia tejto hodnoty.
 • Nový podnikateľský subjekt sa zaregistroval pre IČ DPH od 01. 03. 2022. V mesiaci 03/2022 doviezol v rámci EÚ tovar v hodnote 300 000 eur, v 04/2022 v hodnote 600 000 eur a v 05/2022 v hodnote 250 000 eur. Za uvedené 3 mesiace je súhrnná hodnota tovaru dovezeného v rámci EÚ 1 150 000 eur, čím sa prekročil stanovený prah oslobodenia 1 000 000 eur. Podnikateľskému subjektu vznikne spravodajská povinnosť na dovoze od mesiaca prekročenia hodnoty, to znamená od 05/2022.

Princípy uplatňovania prahov uvedené vyššie platia aj pre subjekty z odvetví pôdohospodárstva a potravinárstva, len pre nich platia rovnaké prahy ako v roku 2021. Príslušnosť k odvetviu sa určuje na základe SK NACE, ktorú má subjekt vedenú v registri organizácii Štatistického úradu SR.

Povinné vykazovanie dvoch nových premenných na Hlásení o vývoze tovaru v rámci EÚ

Najdôležitejšou inováciou v modernizovanom systéme INTRASTAT na zostavovanie štatistiky obchodu s tovarom v rámci EÚ je výmena mikroúdajov o intra-EÚ vývoze medzi štatistickým orgánmi členských štátov. To môže viesť ku značnému zníženiu administratívnej záťaže, pretože každý národný štatistický orgán môže na zostavenie svojej vlastnej štatistiky dovozu použiť údaje prijaté od ostatných členských štátov EÚ.

To znamená, že údaje zozbierané od vývozcov sa stávajú nevyhnutnými aj pre štatistiku vývozu aj dovozu.

Na splnenie tohto účelu v plnom rozsahu je potrebné od vývozcov zbierať dva nové údajové prvky:

 1. Identifikačné číslo DPH partnerského subjektu (dovozcu)

  IČ DPH partnera je IČ DPH toho subjektu, ktorý bude vykazovať nadobudnutie v členskom štáte určenia. Vo väčšine prípadov je to IČ DPH, ktoré sa uvádza aj na súhrnnom výkaze DPH. Avšak v prípade trojstranného obchodu sa vykáže IČ DPH druhého odberateľa v členskom štáte určenia, ktorému je tovar dodaný.

  Môžu nastať prípady, kedy spravodajská jednotka nevie získať (alebo subjekt nemá) IČ DPH partnera. V takomto prípade v Hlásení o vývoze tovaru v rámci EÚ (odoslanie) je potrebné použiť tzv. zástupný identifikátor pre IČ DPH partnera v členskom štáte určenia.

  Formáty zástupného identifikátora pre IČ DPH partnera pre jednotlivé prípady:

  • Ak dovozcovi identifikačné číslo pre DPH nebolo pridelené a dovozcom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, uvedie sa zástupný identifikátor QT999999999999. Ak je dovozcom fyzická osoba – nepodnikateľ, uvedie sa zástupný identifikátor QN999999999999.
  • Ak spravodajská jednotka identifikačné číslo pre DPH partnera nevie určiť, pretože dodanie tovaru sa uskutočňuje v rámci trojstranného obchodu v zmysle platného zákona o DPH, uvedie zástupný identifikátor XX999999999999, kde XX zodpovedá prvým dvom znakom z identifikačného čísla pre DPH uvedeného na faktúre prvému odberateľovi.
  • V ostatných prípadoch, keď spravodajská jednotka identifikačné číslo pre DPH partnera nepozná, uvedie zástupný identifikátor QV999999999999.
 2. Krajina pôvodu

  Krajinou pôvodu na vývoze je krajina, v ktorej bol vyvážaný tovar získaný alebo vyrobený, alebo kde bol podstatne prepracovaný. Keď je spoločnosť výrobcom vyvážaných výrobkov, uvedie na hlásení v tomto odseku kód SK (Slovensko).

Menu