Transakcia OPRAVA A ÚDRŽBA sa od 01.01.2022 nevykazuje

Od 1.1.2022 tovar, ktorý je v pohybe medzi Slovenskom a iným členským štátom Európskej únie (ďalej len členský štát) na účely opravy alebo údržby, a jeho následný dovoz/vývoz po oprave alebo údržbe, použité náhradné diely súvisiace s opravou alebo údržbou prípadne vymenené nefunkčné diely nie sú predmetom vykazovania na hláseniach INTRASTAT-SK.
Doteraz používané kódy tovaru pre opravu a údržbu (9960 XX XX) sú v štatistických zisťovaniach INTRASTAT-SK neplatné a nepoužívajú sa.
Kódy druhu obchodu 6/1, 6/2 a 6/. sa taktiež od 01.01.2022 nevykazujú.

Oprava predstavuje činnosť, ktorá je spojená s obnovením pôvodnej funkcie alebo stavu tovaru. Cieľom údržby je udržať funkčný tovar v prevádzkyschopnom stave. Oprava alebo údržba môže zahrňovať určitú prestavbu alebo zlepšenia, ale nijako nemení charakter tovaru, ktorý je predmetom opravy alebo údržby.

Opravou môže byť jednoduchá výmena častí, nabíjanie batérií, oprava poškodenia tovaru vzniknutého počas prepravy, prelakovanie, premaľovanie, atď.úto hodnotu dosiahla.

Podobne aj technické činnosti, ktoré sa vykonávajú na základe legislatívy (napr. kontroly, povinné pravidelné výmeny), testovanie, nastavenie, regulácia alebo certifikácia tovaru (napr. lietadiel, strojov, prístrojov, vozidiel) sú považované za údržbu, a preto tovar, na ktorom sa uvedené činnosti vykonávajú, nie je predmetom vykazovania na INTRASTAT-SK hláseniach.

Pridružené náhradné diely, ktoré sú integrované do opravenej komodity ako súčasť opravy (napr. nové brzdy v aute) v členskom štáte, v ktorom sa oprava vykonáva, sú vylúčené z vykazovania. Platí to aj v prípade, ak sú vymenené náhradné diely fakturované osobitne.

Tovar, ktorý je dovezený na Slovensko z iného členského štátu alebo vyvezený zo Slovenska do iného členského štátu, aby sa použil ako náhradný diel, sa vykazuje štandardným spôsobom.

Menu